Podnikové dlhopisy: Čo je informačná karta a ako pomôže investorom?

Autor: redakčne upravené
04.11.2020 (11:10)

Podnikové dlhopisy sú medzi Slovákmi obľúbené, majú v nich zainvestované približne 3 miliardy euro. V mnohých prípadoch však ľudia nevedia zhodnotiť riziko, ktoré je s kúpou dlhopisu spojené. Pomôcť im má informačná karta od NBS.

NBS chce pomôcť ľuďom-investorom zorientovať sa v problematike podnikových dlhopisov, aby sa lepšie vedeli rozhodnúť, či si dlhopis kúpiť, alebo radšej nie. Takéto investičné rozhodnutie totiž vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám, ktoré sú spojené s výhodami.

Za čo zodpovedá a nezodpovedá NBS

Tam, kde to vyžaduje regulácia, NBS schvaľuje prospekty k niektorým dlhopisom a zmenkám. Zodpovedá za formálne požiadavky: rozsah, či splnia to čo majú. Prospekty sú informačné dokumenty, ktoré zo zákona obsahujú informácie ako napríklad jednotkovú cenu za jeden dlhopis, dobu splatnosti, výnos a podobne. NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané, NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Čo je Informačná karta

Úlohou NBS je zabezpečiť, aby mali investori dostatočné informácie, aby vedeli posúdiť riziká spojené s investíciou a aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia alebo nie. Na to má slúžiť Informačná karta, ktorá záujemcovi o kúpu podnikového dlhopisu pomôže rozhodnúť sa, či si ho kúpiť, alebo radšej nie.

Ak uvažujete o kúpe podnikového dlhopisu mali by ste minimálne vedieť:

 1. Čo je to podnikový dlhopis a ako sa líši od termínovaného vkladu

 2. Že s vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta a že môžem o časť alebo o celú investíciu prísť

 3. Že na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií

 4. Že Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov

 5. Že podnikový dlhopis sa mi nemusí podariť rýchlo predať, keď budem potrebovať hotovosť

Ak rozumiete predchádzajúcim otázkam a naďalej o kúpe podnikového dlhopisu uvažujete, musíte si zvážiť aké riziko jeho kúpou podstupujete. Ak má dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie odráža aj rizikovosť dlhopisu. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, musíte sám posúdiť aké riziko podstupujete a či dôverujete spoločnosti ktorá podnikový dlhopis ponúka. K tomu vám pomôžu odpovede na tieto otázky:

Dôverujem tomu, kto mi dlhopis ponúka?

 • Ponúka mi podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?
 • Odpovedá na moje otázky podrobne a vecne, dáva mi dostatok informácií?
 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžem vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznám spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Viem ako dlho spoločnosť existuje, poznám jej históriu a vlastnícku štruktúru?
 • Rozumiem tomu, čo táto spoločnosť robí a poznám jej produkty alebo služby?
 • Viem ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?
 • Viem či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?
 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

Viem za akým účelom spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?
 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (jedná sa teda refinancovanie dlhu)?
 • Rozumiem podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?
 • Predpokladám, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Mám o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na moje otázky?
 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať dostatok informácií?
 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?
 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?
 • Viem ako bude spoločnosť postupovať ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?
 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznám parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámil som sa s emisnými podmienkami?
 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?
 • Rozumiem tomu čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?
 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?
 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?
 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, mám o ňom dostatok informácií?
 • Viem aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?
 • Viem ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?
 • Je pre mňa výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom k mnou odhadnutému riziku?
Odpovede na tieto otázky by mi mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujem.

Ak mi dlhopis radí kúpiť osoba s povolením Národnej banky Slovenska na distribúciu podnikových dlhopisov, mám právo si pýtať vyhlásenie, že takáto kúpa je pre mňa vhodná.

Ak mi niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce mi poskytnúť dostatok informácií, môžem skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch. Ak si dlhopis kúpim, tak výnosy ako aj prípadné straty budem v plnej miere znášať nakoniec ja sám.
 
Zdroj: NBS, Foto: redakcia