100% zľavu získate:
- kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda

50% zľavu získate ak:
- kreditný obrat na vašom účte bol min. 1500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
ALEBO:
- priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
ALEBO:
- ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto.