- vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
- trvalý pobyt na území SR
Zamestnanec - preukážete solventnosť a trvanie zamestnania minimálne za obdobie 3 mesiacov a výšku vášho príjmu si banka overí v Sociálnej poisťovni
Fyzická osoba - podnikateľ - preukážete existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami;
Dôchodca - výšku vášho príjmu si banka overí v Sociálnej poisťovni (platí pre starobný, invalidný, vdovský dôchodok), resp. preukážete príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (platí pre výsluhový dôchodok)