Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuDOBRÁ PÔŽIČKA
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru40000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za schválenie úveru 2% z objemu úveru
Podmienky pre získanie úveru - vek od 18 do 69 rokov
- trvalý pobyt v SR
- akceptovateľný zdroj príjmu: 
zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet v Poštovej banke, postačuje občiansky preukaz
- dôchodcovia predkladajú aj rozhodnutie/výmer o dôchodku nie starší ako 1 rok
- živnostníci predkladajú doklady preukazujúce výšku a zaplatenie dane, výpisy z účtu
- výpis z účtu v inej banke, ak klient žiada čerpať úver do inej banky
Poznámka - bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie bez poplatku
- vybrať si splácanie úveru z účtu v poštovej banke alebo z účtu v inej banke, v hotovosti
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku
Zabezpečenie/ Ručenie bez spolužiadateľa a bez založenia nehnuteľnosti
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 50,00 €
Predčasné splatenie Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením, max. 1%, resp. 0,5% z predčasne splácanej sumy úveru.

Poplatok sa nevzťahuje sa na prípady, keď suma splátok splateného úveru pred lehotou splatnosti za obdobie posledných po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €.
Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka / Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od25.1.2024