Chcete sa vyznať vo svete investičných fondov?

Autor: Katarína Macková
31.05.2016 (11:00)

Chcete začať s investovaním, ale bojíte sa, že vaša finančná gramotnosť nie je na dostatočne vysokej úrovni? Čítajte ďalej a hneď sa to začne meniť.

Fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, fondy fondov... s týmito pojmami naozaj neprichádzame do styku každý deň. Ak sa však chcete orientovať vo svete investícií, čakajú vás už na samotnom začiatku. Niekoľko z nich nám definoval Maroš Ovčarik z Finančného kompasu. Toto sú ich základné definície.

Podielový fond

Najrozšírenejšia forma investovania pre drobných investorov. Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom investorov (ľudí, ktorí si zakúpili podielové listy). Aj ich práva sú reprezentované podielovými listami. To znamená, že každému z nich patrí podiel zodpovedajúci výške jeho investície. Podielový fond tvorí a spravuje správcovská spoločnosť. V praxi funguje tak, že človek si zakúpi podielový list. Za takto získané finančné prostriedky manažéri správcovskej spoločnosti nakupujú cenné papiere a obchodujú s nimi na svetových finančných trhoch. Výnosy z cenných papierov môžu byť vyplácané alebo opäť investované.

16 05 poradna 02

Fondy peňažného trhu

Tieto cenné papiere môžu byť vydané len štátom, centrálnou bankou alebo komerčnou bankou. Produkty peňažného trhu sa považujú za veľmi bezpečné, a preto sa za najbezpečnejšie považujú aj fondy peňažného trhu.

Dlhopisové fondy

Investovanie do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Dlžníkmi sú okrem štátu a bánk aj obce, mestá a komerčné spoločnosti. Vzhľadom na to a tiež vzhľadom na dlhšiu dobu splatnosti sú považované za rizikovejšie ako peňažné, ale stále za relatívne bezpečné cenné papiere. Dlhopisové fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze na obdobie dlhšie ako jeden rok a očakávajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách.

Akciové fondy

Tento typ fondu je vo svete najrozšírenejší. Hlavným dôvodom investovania do akciových fondov je možnosť nadštandardných výnosov. Je však zároveň najrizikovejším typom fondu. Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície (5 rokov a viac) a očakávajú jej vysoké zhodnotenie pri primeranom riziku.

Mohlo by vás zaujímať

Zmiešané fondy

Ide o investovanie do rôznych aktív na rôznych trhoch a nie sú preň stanovené pevné limity pre podiel akcií či dlhopisov. Vhodnou kombináciou investícií sa snažia zmiešané fondy dosiahnuť vyšší výnos ako peňažné, či dlhopisové fondy, ale s rizikom priamo úmerne rastúcim s podielom akciových titulov v portfóliu fondu. Zmiešané fondy sú vhodné pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje prostriedky v období dlhšom ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bankových produktov a dlhopisov v príslušnej mene.

Fondy fondov

Ide o fond, ktorý trvalo investuje do podielových listov a akcií iných fondov. Z hľadiska bezpečnosti sa tieto fondy označujú za fondy s nižším rizikom ako pri akciových fondoch.


Foto: redakcia