Terminológia pokročilého investora

Autor: Katarína Macková
20.07.2016 (15:00)

Finančná gramotnosť nie je len otázkou začínajúcich investorov; najmä tí pokročilí musia rozumieť množstvu pojmov, ktoré sú oveľa komplikovanejšie. Prinášame vám niekoľko podstatných.
V nedávnom článku sme si definovali fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy a niekoľko ďalších pojmov z finančného sveta, v ktorých sa musí vedieť orientovať začínajúci investor. Teraz sa pozrieme na tie zložitejšie, ktoré sú parketou pre tých, ktorí sú už o niečo ďalej.
 
Volatilita
Vyjadruje, ako veľmi výnos cenného papiera kolíše v danom čase. Volatilita je rozptyl výnosov pre daný cenný papier alebo index trhu. Zvyčajne platí, že čím je volatilita vyššia, cenný papier je rizikovejší.

Čo vás zaujímalo v poradni o investovaní

 
Durácia
Miera citlivosti ceny dlhopisov na zmenu úrokovej sadzby. Je to miera priemernej doby splatnosti dlhopisov, vyjadruje sa v rokoch. Peňažné fondy majú duráciu nižšiu ako 1, dlhopisové fondy väčšinou 2–3. Čím je táto miera vyššia, tým je fond citlivejší na zmenu úrokovej sadzby. Zjednodušene možno povedať, že keď rastú úrokové sadzby, klesá kurz dlhopisových fondov a naopak.
 
Akcia
Akcia je drobný vlastnícky podiel v spoločnosti. Vlastniť drobné podiely v spoločnosti neznamená automaticky, že akcionár má priamu kontrolu nad každodenným chodom spoločnosti. Akcia však oprávňuje vlastníka na rozdelenie zisku, ak je vyplácaný vo forme dividend.
 
Blue Chips
Akcie najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, väčšinou ide o ratingom dobre hodnotené spoločnosti, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.
 
Small caps
Akcie malých firiem, ktoré majú potenciál dosahovať dobré hospodárske výsledky. Vo všeobecnosti sú výrazne volatilnejšie ako napríklad akcie „Blue chips“, čiže akcie spoločností s dobrým ratingom.

Neprehliadnite  
Benchmark
Je to štandard, oproti ktorému možno merať výkonnosť cenného papiera, podielového fondu a podobne. Všeobecne platí, že ako bechmark na trhu sa používajú indexy. Napríklad Standard & Poor’s 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite a podobne.
 
Dlhopis
Dlhopis je cenný papier, pri ktorom investor požičia peniaze subjektu na presne definovanú dobu pri premenlivom alebo pevnom výnose. Dlhopisy sú používané spoločnosťami, štátmi, dá sa nimi financovať celý rad projektov a podobne.
 
P/E Ratio (Price-earning ratio)
Alebo pomer ceny akcie k zisku. Vypočíta sa ako trhová hodnota akcie / zisk na akciu.
Predpokladajme napríklad, že akcie spoločnosti sa v súčasnej dobe obchodujú za 43 € za akciu a jeho príjmy za posledných 12 mesiacov boli 1,95 € na akciu. Ukazovateľ P/E Ratio by potom bol 43 / 1,95 alebo 22,05. 
 
TER (Total expense ratio)
Celková nákladovosť (TER) je meradlom celkových nákladov spojených so správou a prevádzkou podielových fondov alebo iných cenných papierov. Tieto náklady zahŕňajú najmä poplatky za správu, dodatočné náklady, ako sú vstupné poplatky, prípadne aj právne a audítorské poplatky a ďalšie prevádzkové náklady. Celkové náklady fondu sa vydelia celkovým aktívam fondu.
 
Týchto pár pojmov je iba malá časť investorskej "hantýrky". Pokročilého investora samozrejme nezaskočia ani pojmy ako alokácia, býči trh, denominačná mena, emerging markets, hedging, konfirmácia, medvedí trh, redemácia,.....to všetko vás určite naučia v kurze pre investorov.
Zdroj: Finančný kompas, mBank, Foto: Ivan Sedlák