5 znakov optimálne nastaveného rizikového poistenia k hypotéke

Autor: Viera Schleifová
29.03.2019 (09:45)

Možností, ako si zabezpečiť pravidelné a bezproblémové splácanie hypotekárneho úveru je viacero. Okrem sporenia, zodpovedného prístupu k svojim výdavkom a postoja k svojmu životu, je to aj poistenie schopnosti splácať hypotéku. Dnes si vysvetlíme, na čo sa treba pri rizikovom poistení zamerať, aby boli vaše prostriedky na túto finančnú službu vynaložené racionálne.

Bankopoistenie k hypotéke

Jednou z možností, ktorú vám pri spracovaní hypotéky ponúkne priamo banka, je "poistenie úveru". Bankopoistenie má tú výhodu, že ho platíte priamo v banke a nemusíte sa o nič starať. Navyše banky sa vám za poistenie splácania hypotéky priamo u nich odmenia nižšou úrokovou sadzbou. Jeho výraznou nevýhodou je to, že takýto spôsob poistenia je hlavne pre mladých žiadateľov pomerne drahý. Aj pri nižšej úrokovej sadzbe v konečnom dôsledku bude suma splátky úveru a jeho poistenia vyššia. Banky majú totiž pre všetkých klientov rovnaké sadzby poistného.

Individuálne rizikové poistenie splácania hypotéky

Pri samostatnom poistení je poistné oproti bankopoisteniu výrazne nižšie na také isté riziká. Druhým nezanedbateľným rozdielom je to, že bankopoistenia majú nastavené jednotné balíky konkrétnych krytí, napríklad smrť a invalidita, smrť a trvalé následky úrazu apod. Individuálnym poistením, ktoré si vyberiete vy, si viete sami určiť, ktoré riziká chcete mať poistené. Inými slovami, poistenie splácania hypotéky priamo cez vašu banku nie je ušité na vaše individuálne potreby.

Čo robí individuálne rizikové poistenie hypotéky výhodným?

Z vyššie uvedených dôvodov pre vás môže byť výhodné poistiť si svoj hypotekárny úver priamo cez takú poisťovňu, ktorá najlepšie pokryje riziká s ohľadom na vašu osobu, požiadavky a očakávania. A za relatívne nízke mesačné poistné. Tak by mala vyzerať optimálne nastavená riziková poistka k hypotéke. Ktoré sú teda jej hlavné znaky?

Odporucame

1. Výška poistného

Aj keď výška poistného je v poisťovniach približne rovnaká, predsa len sa poistné môže za jednotlivé riziká odlišovať. Vyberte si tú poisťovňu, kde bude súčet ceny poistného za jednotlivé krytia čo najnižší.

2. Vhodný výber poistných rizík

Poistenie smrti

Základom každého poistenia schopnosti splácať hypotéku je poistenie rizika akejkoľvek smrti. Je to chúlostivá téma, všetci si prajeme dožiť sa pokojnej staroby v dobrej kondícií, ale „osud“ to niekedy vymyslí inak. Pri hypotéke stačí, keď budete mať poistené riziko pre prípad akejkoľvek smrti s klesajúcou poistnou sumou. To znamená, že ak by sa vám niečo stalo, poisťovňa vašim blízkym vyplatí aktuálnu poistnú sumu bez ohľadu na príčinu smrti (choroba, úraz, a.i.). Klesajúca poistná suma znamená, že poistná suma klesá približne rovnako ako zostatok vašej hypotéky. Poistenie úveru s klesajúcou poistnou sumou je lacnejšie ako poistenie s konštantnou poistnou sumou.

Poistenie invalidity

Invalidita je častým javom s ktorým sa stretávame. Či už ide o úraz, chorobu, na následky poškodenia tela sa človek stane neschopným pracovať alebo je jeho pracovná schopnosť znížená. Poisťovne ponúkajú dve možnosti – poistenie trvalej invalidity od 70% alebo od 40%. Invalidným sa človek môže stať už aj pri nižšej strate funkčnosti organizmu, preto poisťovne dávajú možnosť poistenia invalidity už od 40%, tento druh rizika je ale drahší.

Poistenie kritických chorôb

Ak sa aj nestanete invalidným následkom ochorenia, máte možnosť poistiť si riziko kritických chorôb. Patria k nim napríklad nádorové ochorenia, cievne a srdcové ochorenia, a pod. Štatistiky uvádzajú, že najviac postihujú poistených klientov práve tieto typy ochorení. Pri splácaní hypotéky je dobré myslieť na to, že okrem dávok vo forme PN sa vám pri liečbe ťažšej choroby môžu hodiť peniaze navyše, pretože dnes už za mnoho úkonov a liekov musíme platiť.

Poistenie dennej dávky pri PN

Pri ochorení alebo liečbe úrazu je človek väčšinou dlhšiu dobu práceneschopný. Ak nemáte dostatočnú finančnú rezervu, ktorá pokryje splátky vašich úverov, môžete mať problém. Ostať niekoľko mesiacov bez plnej výšky príjmu môže znamenať ohrozenie splácania hypotéky. V niektorých prípadoch sa vám preto oplatí poistiť si aj toto riziko. Dennú dávku pri PN si môžete poistiť už od 1. dňa trvania PN. Ale táto možnosť je drahá. Väčšinou si klienti poisťujú PN od 29. dňa.

Poistenie trvalých následkov úrazu

Ak ste fyzicky aktívnou osobou alebo veľa času trávite na cestách ako účastník dopravy, ste vystavení úrazom viac ako človek, ktorý má sedavé zamestnanie a pohybuje sa medzi domovom a prácou. Toto riziko nie je spravidla veľmi drahé, preto sa môže hodiť niektorým skupinám ľudí ako vhodné pripoistenie.

Ďalšie pripoistenia

Okrem spomínaných rizík máte možnosť poistiť si aj ďalšie, napríklad denné dávky pri pobyte v nemocnici, oslobodenie od platenia v prípade invalidity a iné. Tieto pripoistenia ale môžu výrazne cenu vašej poistky navýšiť a v tomto prípade je namieste uvažovať o iných alternatívach pokrytia výpadku príjmov.

3. Vhodné nastavenie poistnej sumy

Poistná suma je suma, ktorú vám v prípade udalosti, ktorá by nastala, poisťovňa vyplatí. Platí pravidlo, že čím je vyššia poistná suma, tým je vyššia aj cena zaň, čiže poistné. Nemá ale význam platiť si rizikové poistenie, ak vám v prípade poistnej udalosti nepokryje to, čo k pohodlnému splácaniu hypotéky patrí. Pri základnej poistnej sume, čiže pre prípad smrti sa štandardne vychádza z výšky zostatku hypotéky. Pri vyššej hypotéke si klienti zvyknú dať nižšiu poistnú sumu, ak majú partnera, ktorý pracuje. Odporúčame poistiť si aspoň polovicu výšky hypotéky. Partnerovi, ktorému by potom hypotéka ostala, by sa ľahšie splácala nižšia suma, ktorá by mu ostala. Aj pri ostatných rizikách je dôležité nastaviť poistné sumy tak, aby pokryli váš dočasný výpadok príjmov a mali ste zabezpečený finančný štandard, na ktorý ste zvyknutí.

4. Výluky z poistenia

Pri výbere vhodnej poisťovne a kombinácie poistných rizík k hypotéke je dôležité brať ohľad aj na to, ktoré poistné udalosti by vám poisťovňa nepreplatila. Poisťovne totiž majú výluky z poistenia, napríklad nekryjú smrť pod vplyvom alkoholu, samovraždu a podobne.

5. Poistenie dôležitých rizík aj po splatení hypotéky

V mnohých prípadoch odporúčame niektoré riziká poistiť aj na obdobie po skončení splácania hypotéky. Čím je klient pri uzatváraní poistenia mladší, tým má poistenie lacnejšie. Ak by ste sa rozhodli ostať poisteným aj po splatení hypotéky, napríklad vo veku 50 rokov a v tomto čase by vaša poistka skončila, nové poistenie štandardných a vo vyššom veku užitočných poistení už budete mať niekoľkonásobne vyššie.

Zhrnutie a naše odporúčania

Nastaviť optimálne rizikové poistenie nie je jednoduché. Vyžaduje dôkladnú analýzu toho, čo potrebujete, vašich finančných možností a potreby krytí. Poistenie nemá byť pre vás iba ďalšia finančná záťaž, ale má vám pomôcť v bezproblémovom splácaní hypotéky v akejkoľvek situácii.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia