Sporitelia sa od júla budúceho roka začnú presúvať do indexových fondov, zavedie sa automatický vstup do druhého piliera

24.11.2022 (17:40)

Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, ktorí na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa začnú od júla budúceho roka presúvať do indexových fondov. Týchto sporiteľov budú dôchodkové spoločnosti postupne presúvať do indexových fondov do konca roka 2025.

Nebude sa to však týkať tých sporiteľov, ktorí do konca mája budúceho roka oznámia svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že si chcú naďalej sporiť na penziu v inom ako indexovom fonde. Sporenie v indexovom dôchodkovom fonde budú mať automaticky ako predvolenú investičnú stratégiu od mája budúceho roka aj noví sporitelia, vstupujúci do druhého penzijného piliera. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Predvolená investičná stratégia spočívajúca v sporení si v indexovom dôchodkovom fonde sa tak bude okrem nových sporiteľov aplikovať aj na väčšinu existujúcich, konkrétne na sporiteľov narodených po roku 1968. „Podľa údajov dôchodkových správcovských spoločností do tejto skupiny patrí cca 1,1 milióna sporiteľov s celkovou nasporenou sumou približne 5,6 mld. eur," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Do indexového fondu budú pritom po novom smerovať aj nové príspevky sporiteľov starších ako 54 rokov, kým doterajšie dôchodkové úspory im zostanú v inom ako indexovom fonde.

Od mája budúceho roka sa zavedie automatická účasť v druhom pilieri pre ľudí vo veku do 40 rokov. Bude sa to týkať osôb, ktoré budú po 1. máji budúceho roka prvýkrát dôchodkovo poistené. Tieto osoby pritom budú môcť z druhého piliera vystúpiť do dvoch rokov od vstupu. Sporiteľ automaticky vstupujúci do druhého piliera bude môcť do 180 dní od vstupu do tohto systému uzatvoriť zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú si sám vyberie. Ak sporiteľ takúto zmluvu neuzatvorí, dôchodkovú spoločnosť mu určí Sociálna poisťovňa. Bude pritom postupovať tak, že pôjde postupne podľa zoznamu dôchodkových spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ si pritom následne bude môcť správcu svojich penzijných úspor zmeniť.

Od roku 2024 sa zásadne zmení aj výplatná fáza druhého piliera. Od dosiahnutia dôchodkového veku sa nasporená suma rozdelí na dve polovice. Jednu polovicu bude dôchodková spoločnosť vyplácať tzv. programovým výberom sporiteľovi. Obdobie poberania programového výberu sa pritom bude odvíjať od strednej dĺžky života v čase požiadania sporiteľa o dôchodok. Druhá polovica nasporenej sumy sa bude naďalej priebežne zhodnocovať fondoch a po skončení poberania programového výberu sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku.

Zmeny nastanú aj v poplatkoch, ktoré sporiteľom účtujú dôchodkové spoločnosti. Ruší sa poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodkové spoločnosti tiež stratia nárok na poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Správcovia úspor v druhom pilieri však budú mať nárok na vyšší poplatok za správu dôchodkového fondu. Tento poplatok v budúcom roku stúpne zo súčasných 0,3 % na 0,45 % , v roku 2024 klesne na 0,425 % a od roku 2025 bude vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák