Dlhopisy sa vyplatí kúpiť teraz, keď sú úroky vysoké

16.04.2024 (07:30)

Investori by mali zvážiť investovanie do dlhopisov práve teraz. Ich výnosy do splatnosti po predošlom období nízkych úrokových sadzieb aktuálne dosahujú atraktívne úrovne vzhľadom na mieru podstupovaného rizika. To sa však môže čoskoro zmeniť, keď vplyvom poklesu inflácie a následne aj trhových úrokových sadzieb môžu emitenti začať vydávať dlhopisy s nižšími kupónovými výnosmi.

Dlhopisy sa stávajú opäť dôležitou a stabilizujúcou súčasťou investičných portfólií. Významnú úlohu budú mať práve v nasledujúcom období, keď analytici neočakávajú od akciových trhov také vysoké zhodnotenie, ako to bolo v posledných rokoch. Vďaka tomu, že investície do dlhopisov v prípade ich držby do splatnosti ponúkajú vopred známy, aj keď, samozrejme, nie garantovaný výnos, v porovnaní s volatilitou akcií predstavujú najmä pre konzervatívnejšieho investora zaujímavý pomer výnosu k podstupovanému riziku.

Výnos si zafixujte na dlhšie obdobie

Dlhopisy sú investičnou príležitosťou, vďaka ktorej si môžete zafixovať aktuálne zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov. Takáto investícia má zmysel najmä v čase, keď trh očakáva pokračovanie poklesu úrokových sadzieb z nedávnych multiročných maxím a uvoľňovanie menovej politiky v dôsledku klesajúcej inflácie.

Inflácia v západných ekonomikách pritom už výrazne ustúpila a blíži sa k cieľovým úrovniam centrálnych bánk. Cyklus sprísňovania menovej politiky je tak na svojom konci a v najbližších mesiacoch možno očakávať, že veľké systémovo dôležité centrálne banky začnú menovú politiku uvoľňovať, teda dôjde k zníženiu základných úrokových sadzieb.

Očakávané spomalenie inflácie v nasledujúcich rokoch znamená, že dnes zafixované atraktívne kupónové dlhopisové výnosy by ju mali porážať a doručovať reálne zhodnotenie. Ako bonus môžu investori profitovať aj z kapitálových výnosov dlhopisov pri ich očakávanom precenení smerom nahor v dôsledku poklesu trhových úrokových sadzieb v prípade, že sa ich rozhodnú predať pred ich splatnosťou. Aktuálne obdobie preto ponúka príležitosť investovať do dlhopisov s ešte pomerne vysokými kupónovými výnosmi.

Atraktívny dlhopis na Slovensku z oblasti energetiky

Aktuálne sú na Slovensku v ponuke napríklad 5-ročné dlhopisy JTEF XIV 6,10/2029 s atraktívnym ročným výnosom 6,10 %. Investíciou do nich získavajú investori príležitosť podieľať sa na úspešných energetických projektoch spätých so skupinou J&T, pre ktorú je energetika jednou z kľúčových oblastí podnikania.

Emitentom dlhopisov je spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s., ktorá je v úplnom vlastníctve jej akcionára J&T ENERGY HOLDING, a. s. Najvýznamnejším aktívom akcionára je kľúčový podiel v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. Tá patrí medzi popredných výrobcov elektriny v strednej Európe a je druhým najväčším distribútorom a dodávateľom elektriny na Slovensku. Okrem toho je prevádzkovateľom najrozsiahlejšej tranzitnej siete v Európe.

Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Žiadna z uvedených informácií nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a jej návratnosť nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Toto oznámenie má iba informatívny charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu, znázornený graf nepredstavuje budúci vývoj hodnoty dlhopisu. Viac informácií o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním nájdete na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/disclaimer/. Toto oznámenie môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG vlastné záujmy ako napríklad priamy alebo nepriamy podiel na týchto subjektoch alebo vykonávanie operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami. V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov.
Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA