INVESTIČNÝ SLOVNÍK

Akcia

 • Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti a jej zisku. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov.

Alokačný pomer

 • Alokačný pomer je percentuálny pomer, ktorým si klient sám určuje prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov do jednotlivých investičných fondov. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%.

Blue chips

 • Najväčšie spoločnosti na určitom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.

Broker

 • Firma alebo jednotlivec, ktorý vykonáva obchody s cennými papiermi na účet zákazníka. Za uzatvorené obchody poberá províziu.

Burza cenných papierov

 • Obchodné miesto, kde sa pravidelne obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi.

Cenný papier

 • Cenný papier je listina, ktorá predstavuje pohľadávku alebo majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal).

Investičné poradenstvo

 • Investičné poradenstvo je profesionálna poradenská činnosť, týkajúca sa investovania do cenných papierov. Túto činnosť môžu poskytovať iba spoločnosti s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

Investičný horizont

 • Obdobie počas ktorého nebudete potrebovať investované prostriedky, a počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Podľa dĺžky investičného horizontu sa vyberajú typy cenných papierov alebo iných aktív, ktoré sú vhodné na investovanie.

Investovanie

 • Činnosť, zameraná na rozloženie voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty. Pri investovaní je dôležitá investičná stratégia, investičný horizont a rozloženie rizika (diverzifikácia).

Diverzifikácia rizika

 • Stratégia zameraná na rozloženie rizika výberom širokého portfólia investícií.

Dividenda

 • Podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. Môže byť vyplácaná vo forme peňažnej hotovosti alebo aj formou nových akcií. Vyjadruje sa buď pevnou sumou, alebo v percentách z menovitej hodnoty akcie.

Dlhopis

 • Cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník (emitent) sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

Emisia

 • Je bankovotechnické označenie pre vydávanie cenných papierov a hotových peňazí do obehu.

Finančný agent

 • Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Finančný plán

 • Dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

Finančný poradca

 • Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

Forward

 • (burzový termínový obchod s odloženou dodávkou) - zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy.

Futures

 • Je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenú stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme na burze.

Garančný fond investícií

 • Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

Hypotekárny záložný list

 • Typ bankového dlhopisu ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú menej rizikové ako štandardné bankové dlhopisy.

Inflácia

 • Oslabenie skutočnej hodnoty určitej meny vplyvom opakovaného nárastu cien v danej ekonomike. Peniaze strácajú kúpnu silu a preto je k nákupu bežných vecí potreba viac. Za stovku si dnes kúpite oveľa menej ako pred desiatimi rokmi.

Kolektívne investovanie

 • Je zhromaždenie prostriedkov od skupiny investorov s cieľom spravovať a investovať tieto prostriedky a dosiahnuť zaujímavejší výnos.

Komodita

 • Vzájomne zastupiteľné hmotné predmety obchodu (napr. suroviny a materiály), obchodované na organizovaných trhoch (burzách) a svetových trhoch. (Laicky povedané je to tovar)

Kupón

 • Predstavuje úrokovú mieru, ktorú emitent dlhopisu (=ten, kto dlhopis vydáva) platí za požičané peniaze. Uvádza sa ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu, (napr. 3% p.a). a predstavuje ročnú úrokovú mieru. Kupón sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných intervaloch, ktoré sú vopred dohodnuté (štandardne kvartálne, polročne alebo ročne).

Likvidita

 • Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilnú hotovosť za minimálny čas a s minimálnymi nákladmi.

Miera výnosnosti

 • Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 0,088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8 % alebo ak ste investovali 100 eur a po roku vám vyplatili 121 eur tak váš ročný výnos v percentách je (121/100)-1=0,21 čo predstavuje mieru výnosnosti 21%.

Osobný dôchodkový účet

 • Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí, jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Podielové listy

 • Je to zvláštny druh cenného papiera s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy vydávajú správcovské spoločnosti za účelom vytvárania podielových fondov.

Podielový fond

 • Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Portfólio

 • Súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

Prospekt cenného papiera

 • Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciach, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.

Riziko

 • Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.

Štátne pokladničné poukážky

 • Je to krátkodobý cenný papier vydávaný vládou, maximálna doba splatnosti je jeden rok. Pokladničné poukážky patria medzi najlikvidnejšie cenné papiere. Pokrývajú vládny deficit - ak ich kúpite, vláda sa stane vaším dlžníkom.

Termínovaný vklad

 • Termínovaný účet s garantovanou úrokovou sadzbou vyššou ako býva na sporiacom účte, peniaze sa na neho vkladajú na vopred pevne stanovenú dobu (mesiace až roky).

Volatilita

 • Miera kolísania hodnoty investície a súvisiaceho rizika.