Jednorazový výber úspor z druhého piliera bude menej dostupný, rozhodujúca podmienka sa sprísni

28.12.2023 (17:35)

Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 651,70 eura, bude si môcť vybrať z druhého piliera jednorazovo celú nasporenú sumu.

Suma 651,70 eura je hodnotou priemerného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá je v roku 2024 podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera tzv. programovým výberom. Táto suma sa pritom v porovnaní s rokom 2023 zvýši o viac ako 130 eur. Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z druhého piliera tak zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov.

„Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov, v druhom pilieri," uviedla Sociálna poisťovňa. Jedinou podmienkou tzv. programového výberu je to, aby súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bol vyšší ako tzv. referenčná suma. „Ak sporiteľovi budú v roku 2024 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 651,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo," upozorňuje poisťovňa.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa určuje vždy k 30. novembru kalendárneho roka a platí celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa tento údaj zverejňuje na svojej internetovej stránke.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia