Kabinet schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa

20.11.2023 (18:15)

Oblasť ochrany spotrebiteľa sa napokon na Slovensku predsa len dočká zmeny. Vláda Roberta Fica totiž v pondelok schválila s pripomienkou nový zákon o ochrane spotrebiteľa. O jeho presadenie sa pokúšal aj predchádzajúci kabinet.

Dokonca získal zákon v lete minulého roka aj podporu Národnej rady SR. Následne ho však pre výhrady k právnej úprave ochrany osobnosti, ktorá sa do legislatívy dostala v druhom čítaní na základe pozmeňujúceho návrhu, vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. O zákone už následne parlament nerokoval.

Cieľom aktuálne schváleného návrhu je tak ako v predchádzajúcom prípade podľa Ministerstva hospodárstva SR zjednotiť a modernizovať právnu úpravu ochrany spotrebiteľa a prebrať viaceré smernice Európskej únie. Aktuálne platné predpisy z oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali spojiť do jedného právneho predpisu. Zabezpečiť by sa mala prehľadnejšia úprava práv a povinností spotrebiteľov a obchodníkov, čím sa podľa rezortu značne uľahčí dodržiavanie uvedených povinností ako aj vymožiteľnosť práv. Zmeny by mali platiť od 1. marca budúceho roku.

„V súčasnosti sú všeobecné inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch. Orientácia v nich v ich vzájomných súvislostiach a ich následná správna aplikácia je sťažená, a to z pohľadu samotného spotrebiteľa, ako aj podnikateľov, čím sa oslabuje princíp právnej istoty," vysvetľuje dôvody vypracovania legislatívy rezort hospodárstva. Návrhom zákona sa taktiež odstraňujú duplicity, aplikačné problémy, či vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení a terminologické odlišnosti.

„Spotrebiteľské právo sa dynamicky vyvíja, musí neustále reagovať na nové podnety z trhu, obchodné modely či technologický pokrok vrátane digitalizácie. V neposlednom rade návrh zákona preto modernizuje súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi Európskej únie odstraňujúc viaceré neopodstatnené goldplatingy," dopĺňa ministerstvo k novej legislatíve.

Najvýraznejšími zmenami by mali byť aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci vedeli, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa. Do slovenského právneho poriadku by sa taktiež mali zaviesť definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

„V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa zavádzajú požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame. Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality," uvádza ďalej rezort hospodárstva. Zaviesť by sa taktiež mala nová regulácia pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy.

Zaviesť by sa mali aj nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákona, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí ho, odstráni jeho následky a odškodní spotrebiteľov. Súčasne by sa mali zrevidovať sankčné ustanovenia tak, aby sankcie boli spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje sa ich totiž ukladať v závislosti od obratu obchodníka, čo bude mať podľa ministerstva pozitívny vplyv najmä pre malé a stredné podniky. Taktiež by sa mali prijať zmeny, ktoré by motivovali obchodníkov čo najrýchlejšie napraviť poškodené práva spotrebiteľov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák