Pozor na podvodné pôžičky!

Autor: redakčne upravené
20.09.2021 (13:00)

Aj v súčasnosti sa môžete stretnúť s podvodnou formou poskytovania pôžičiek. Banky.sk vám poradia, ako rozpoznať, že sa jedná o podvodnú pôžičku a kde si môžete overiť, či spoločnosť má potrebné povolenia.

Pozor si treba dať najmä na pôžičky ponúkané za nápadne výhodných podmienok, a to bez potreby preukazovania bonity potenciálneho klienta či akejkoľvek inej formy zabezpečenia pôžičky. Ide predovšetkým o dobre premyslený podvodný systém na konci ktorého nedochádza k poskytnutiu pôžičky, ale k obohateniu sa podvodníka na úkor žiadateľa. Potenciálni klienti sú s ponukou výhodnej pôžičky zväčša oslovovaní formou e-mailových správ alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ponuky „výhodných“ pôžičiek sú zverejňované či už ako príspevky v rôznych diskusiách s cieľom osloviť čo najširšiu skupinu ľudí alebo sú tieto zasielané priamym oslovením jednotlivcov do správ na sociálnych sieťach,“ upozorňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Rady ako odhalíte podvodnú pôžičku

Ak je človek všímavý, vie odhaliť, či sa jedná o podvodnú formu poskytovania pôžičky. Zamerajte sa predovšetkým na toto:
  • kto je poskytovateľom pôžičky

Zvyčajne ide o firmu bez dostatočnej histórie, o ktorej chýbajú akékoľvek informácie, vrátane informácií o poskytovaných službách, orgánoch dozoru, ale aj priame kontaktné údaje. Tieto subjekty obvykle vystupujú iba pod profilom vytvoreným na sociálnej sieti. Aj keď majú vytvorenú webovú stránku, kontaktovať spoločnosť je možné iba prostredníctvom kontaktného formuláru. Na webe nezverejňujú ani obchodné podmienky, ani reklamačný poriadok. Žiadateľom sú zasielané fiktívne zmluvné dokumenty, ktoré obsahujú pečiatky a podpisy a navodzujú tak dojem oficiálnych dokumentov. Niektoré sú písané viacjazyčne a majú výraznú grafickú úpravu, pričom obsahujú množstvo podpisov a pečiatok za účelom získania dôveryhodnosti.
  • forma komunikácie

„O serióznosti ponuky veľa napovie aj samotná forma a spôsob komunikácie zo strany poskytovateľa pôžičky.Tá zvyčajne prebieha prostredníctvom e-mailu alebo formou SMS či pomocou multi-platformových aplikácií určených na posielanie správ. Komunikácia zvyčajne obsahuje štylistické či gramatické chyby, nesprávne tvary slov pričom môže budiť dojem strojového prekladu textu do slovenského jazyka a miestami tiež absentujú interpunkčné znamienka či diakritika. Vždy je svojim obsahom jednostranná s cieľom získať peniaze od žiadateľa, a to pod zámienkou zaplatenia rôznych poplatkov, ktoré sa pohybujú v stovkách EUR. Pred získaním potenciálneho klienta je štýl komunikácie prívetivý, no postupom času ako žiadateľ o pôžičku odmieta plniť pokyny poskytovateľa na ďalšie platby, mení sa na nátlakovú, zavádzajúcu ba až agresívnu. Mali by ste vedieť, že ide o vyfabrikované poplatky napríklad za žiadosť o poskytnutie pôžičky, za poskytnutie pôžičky, za poistenie, za garanciu, za prevod platby atď. V praxi sme zaznamenali prípad, v ktorom sa celková suma zaplatených poplatkov zo strany žiadateľa o pôžičku pohybovala v niekoľkých tisícoch EUR, pričom k poskytnutiu pôžičky v požadovanej výške nikdy nedošlo,“ vysvetľuje Ďatelinková.

Nikdy neposkytujte vaše údaje

Tieto "falošné" pôžičky sú často súčasťou sofistikovanej podvodnej pacse. Zneužíva sa dôvera ľudí, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, aby dostali pôžičku, dokonca vopred zaplatiť vymyslené poplatky. Na obdobné ponuky nereagujte. Ak ste už zareagovali, ukončite komunikáciu a žiadne platby nehraďte, ani neposkytujte neznámym osobám vaše osobné či iné citlivé údaje. Buďte obozretný, ak vám poskytovateľ pôžičky zašle odkaz a vyzýva vás k tomu, aby ste naň klikli a postupovali v súlade s inštrukciami v ňom uvedenými, obvykle pod zámienkou akéhosi overenia účtu či prísľubu pripísania sumy na platobnú kartu. Nikdy na takýto odkaz neklikajte. Ide o phishingový podvod v snahe získať od vás prístupy do internetbankingu alebo údaje o platobnej karte, a to všetko s cieľom, obohatiť sa na váš účet. Ak by ste na taký odkaz klikli, porušili by ste tým bezpečnostné predpisy svojej banky a niesli zodpovednosť za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

Podvodníci často menia svoje profily a je ťažké vypátrať ich. To v konečnom dôsledku môže znamenať, že náhradu vzniknutej škody by nebolo voči komu vymáhať. Preto je dôležité, aby ste si informácie o firme, ktorá vám ponúka pôžičku, overili ešte predtým, ako podpíšete akúkoľvek zmluvu. Na Slovensku môžu poskytovať finančné služby len tie subjekty, ktoré majú oprávnenie od Národnej banky Slovenska a ich zoznam je uvedený tu: htps://subjekty.nbs.sk/

Pôžičku by ste mali čerpať iba od dôveryhodných firiem, ktoré dôkladne preskúmajú vašu finančnú situáciu pre účely poskytnutia pôžičky a jej následného splácania.

Čo robiť, ak ste sa stali obeťou podvodu

„Ak ste sa už stali obeťou tejto formy podvodu, odporúčam vám obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní s uplatnením trestného oznámenia. To je potrebné doplniť o dôkazy, ktoré máte k veci k dispozícii, a to vrátane komunikácie medzi vami a poskytovateľom pôžičky, dokladov o platbe či zmluvnej dokumentácie. Postup je rovnaký aj v prípade, ak by ste sa stali obeťou phishingového útoku s tým, že je potrebné bezodkladne o tom upovedomiť vašu banku a požiadať o blokáciu platobnej karty. Phishingovým útokom nie je možné zo strany banky zabrániť. Ide o útoky, ktoré sú realizované podvodníkmi voči klientom bánk, nie voči banke samotnej a sú čoraz sofistikovanejšie. Týmto útokom je možné predchádzať iba dôsledným dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri používaní elektronického bankovníctva a platobného prostriedku. Preto neotvárajte neznáme e-mailové správy a neklikajte na odkaz v týchto uvedený a nezadávajte prístupové kódy do elektronického bankovníctva a ani citlivé údaje o platobnej karte a neposkytujte ich ani neznámym osobám. Ak takýto email alebo SMS s výzvou na zadanie vašich údajov či už k platobnému účtu vrátane prístupov do elektronického bankovníctva alebo na poskytnutie údajov o platobnej karte dostanete, bezodkladne kontaktujte vašu banku,“ uzatvára Ďatelinková.
 
Zdroj: Slovenská banková asociácia, Foto: Ivan Sedlák