Práceneschopnosť a tretí pilier. Ako je to s poplatkami a predčasným výberom?

Autor: Katarína Macková
26.04.2019 (09:30)

V období dlhodobých zdravotných problémov sa zvykne vynoriť mnoho praktických otázok v súvislosti s poplatkami či odvodmi. Dnes sme sa pozreli na zopár praktických vecí, ktoré je dobré vedieť.


Každý rok pribúda následkom úrazu, či choroby veľký počet zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Ako je to s 3. pilierom, počas obdobia PN? Prispieva zamestnávateľ i vtedy, ak zamestanec z dôvodu choroby nepracuje? Má nárok na úľavu z poplatkov, keď je ZŤP? Čo ak už do 3. piliera nebude prispievať? Môže vybrať svoje úspory predčasne? Vyplatí DDS všetky úspory? Čo sa v takom prípade stane s prostriedkami, ktoré jej nasporil zamestnávateľ? Aký je poplatok za predčasný výber a aký bude platiť ročne poplatok za správu, aj keď nič prispievať nebude?

Ak je klient dlhodobo na PN-ke, zamestnávateľ mu neprispieva na DDS a rovnako má prerušené obdobie aj sporiteľ, ale ak sa sporiteľ rozhodne, môže si dôchodkové sporenie neskôr doplatiť. Úľava z poplatkov nie je, ak je sporiteľ ZŤP.

Odstupné pri zrušení zmluvy

Pre zmluvy uzavreté do 31.12.2013 odstupné z DDS sa vypláca v sume určenej dávkovým plánom a je to minimálne vo výške 80 % z hodnoty účtu v DDS, zmluvná pokuta je 20 % z nasporenej sumy. V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné, a to vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca. Pre zmluvy uzavreté od 1.1.2014 odstupné nie je možné vyplatiť.

Ako to funguje v praxi

Zamestnanec uzatvoril zmluvu s DDS v marci 2013, má na účte nasporených 20 000 eur. Ak by chcel teraz zrušiť zmluvu, koľko mu vyplatia a aká bude pokuta aj so všetkými poplatkami? Ak uzavrel zmluvu v máji 2014, nemôže ju teraz vôbec zrušiť? Musí čakať až do doby, keď splní podmienky, aby mu DDS mohla vyplatiť peniaze a dovtedy len platí poplatok za správu?
 

JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ PORADIŤ SA S ODBORNÍKOM - pýtať sa môžete aj vy


Nedá sa presne vyčísliť, koľko v takom prípade DDS vyplatí a v akej výške presne bude poplatok, nakoľko suma odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť. Presnú výšku vyplatenej sumy a poplatkov (ak mal sporiteľ našetrené 20 000 eur) neposkytne ani jedna DDS.

Pre zmluvy uzavreté od 1.1.2014 nárok na odstupné nie je. Sporiteľ si môže vybrať len príspevky, ktoré sám odviedol aj vrátane výnosov, ale len raz za 10 rokov.

Samozrejme sporiteľ platí poplatok za správu dôchodkového fondu za rok 2019 vo výške 1,30 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Od roku 2020 to bude 1,20 % a 0,65 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, a od roku 2020 to bude 0,60 %.

Predčasný výber nasporenej sumy

Sporiteľ si môže vybrať len príspevky, ktoré sám odviedol aj vrátane výnosov, ale len raz za 10 rokov. Príspevky, ktoré mu odviedol zamestnávateľ, zostanú na účte až dovtedy, kým nezačne poberať predčasný dôchodok alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Napríklad ak klient uzatvoril účastnícku zmluvu s DDS 1.6.2009, nárok na predčasný výber mu vznikne najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa podpísania zmluvy, teda o predčasný výber môže požiadať najskôr 1.6.2019.

Požiadať o predčasný výber môže iba ten sporiteľ, ktorý pristúpi na nové podmienky, platné po 1.1.2014, a súčasne splní všetky podmienky vzniku nároku na predčasný výber. Aké sú "nové podmienky"? Čo sa zmenilo oproti predchádzajúcim podmienkam?

Po starom do 31.12.2013 – predčasný výber nebol možný. Výnimkou boli iba niektoré zmluvy, ktoré to mali umožnené v dávkových plánoch. Po novom od 1.1.2014 – sporiteľ si môže vybrať len príspevky, ktoré sám odviedol aj vrátane výnosov, ale len raz za 10 rokov. Príspevky, ktoré mu odviedol zamestnávateľ, zostanú na účte až dovtedy, kým nezačne poberať predčasný dôchodok alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Odplata za správu príspevkového fondu

Je to 1,30 % ročne z čistej hodnoty majetku vo fonde a od roku 2020 klesne na 1,2 % ročne. Odplata za správu výplatného fondu je 0,65% ročne a od roku 2020 klesne na 0,60% ročne, a to aj vtedy, ak sporiteľ preruší sporenie. Zmluva pri prerušení platenia nezanikne, zostáva naďalej aktívna.

Odpovede na tieto praktické otázky nám poskytla Iveta Hudáková, finančná odborníčka z portálu Finančný Kompas.
 
Foto: Ivan Sedlák