Vdovský dôchodok

Vdovský/vdovecký dôchodok je dôchodok, ktorý má zabezpečiť vyšší príjem manželke/manželovi po zosnulom partnerovi.

Kto má nárok na vdovský dôchodok

  • vdova po manželovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
  • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
  • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
Rovnaké pravidlá platia aj pre vdovcov.

>> Viac o 1. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o predčasnom dôchodku <<
 


Postup pri vybavovaní vdovského dôchodku

O vdovský dôchodok žiadate v Sociálnej poisťovni. Ak žiadosť vyplníte a podpíšete v Sociálnej poisťovni, nebudete musieť overovať podpis u notára. K žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady:
  • sobášny list
  • úmrtný list manžela
Nárok na vdovský dôchodok nevzniká rozvedenej žene. Poisťovňa ani neskúma, či manželia žili alebo nežili v spoločnej domácnosti.

>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
>> BLOG: Investovanie <<
>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<