Predčasný dôchodok

O predčasný dôchodok žiadate v Sociálnej poisťovni.

Na to, aby vám bol priznaný predčaný dôchodok, musíte splniť tieto podmienky

  • boli ste najmenej 15 rokov dôchodkovo poistení (odvádzali ste dávky do Sociálnej poisťovne)
  • do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýbajú najviac 2roky alebo už máte odpracovaných aspoň 40 rokov a
  • suma vášho vypočítaného predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného mininima. Ak si žiadate o vyplácanie predčasného dôchodku aj z 2.piliera, tak sa jedná o súčet súm dôchodkov.
Ak chcete poberať predčasný starobný dôchodok, musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácanie predčasného starobného dôchodku.

>> Viac o 1. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
 


Doklady, ktoré budete potrebovať k žiadosti o predčasný dôchodok

  • doklad o ukončení vzdelania
  • vojenskú knižku
  • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list )
  • potvrdenie o obdobiach keď ste boli nezamestnaní
  • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.


>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
>> BLOG: Investovanie <<
>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<