Predčasný dôchodok

O predčasný dôchodok žiadate v Sociálnej poisťovni.

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že
1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku podľa vzorca:

           POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Ďalej sa prihliada na to, koľko rokov ste boli dôchodkovo poistení, teda ste platili odvody do Sociálnej poisťovne.

2A) ak poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.  Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

2B) ak poistenec získal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa zníži o 0,3 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 3,9 %.

Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní.

Na to, aby vám bol priznaný predčaný dôchodok, musíte splniť tieto podmienky

 • boli ste najmenej 15 rokov dôchodkovo poistení (odvádzali ste dávky do Sociálnej poisťovne)
 • do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýbajú najviac 2roky alebo už máte odpracovaných aspoň 40 rokov a
 • suma vášho vypočítaného predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného mininima. Ak si žiadate o vyplácanie predčasného dôchodku aj z 2.piliera, tak sa jedná o súčet súm dôchodkov.
Ak chcete poberať predčasný starobný dôchodok, musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácanie predčasného starobného dôchodku.

Do odpracovaných rokov sa nezapočítava:

 • doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole
 • doba nezamestnanosti 
 • doba odborného alebo politického školenia
 • obdobie dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie

>> Viac o 1. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<

Viac informácií o predčasnom dôchodku nájdete tu.

Doklady, ktoré budete potrebovať k žiadosti o predčasný dôchodok

 • doklad o ukončení vzdelania
 • vojenskú knižku
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list )
 • potvrdenie o obdobiach keď ste boli nezamestnaní
 • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.


>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
>> BLOG: Investovanie <<
>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<