2. dôchodkový pilier

euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa. To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Aktuálne do 2. piliera môžu vstúpiť iba tí, ktorí ešte nedovŕšili 35 rokov a už platia (alebo v minulosti platili) odvody do Sociálnej poisťovne. Pre ostatných ľudí aktuálne nie je možný vstup do 2. piliera. 

Okrem sporenia na dôchodok v 2. pilieri môžete využiť aj iné možnosti, ako sa pripraviť na dôchodok. Viac informácii:
► BLOG: Investovanie
► BLOG: Sporenie
► Dôchodkový systém (1.pilier, 3. pilier, predčasný dôchodok, dôchodok zo zahraničia,...)

Od čoho závisí výška dôchodku z 2. piliera?

Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Výška dôchodku z 2. piliera bude závisieť od zaplatených príspevkov do 2. piliera a ich zhodnotenia.

Akou sumou si prispievam do 2. piliera?

Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti. Jedna časť ostáva v Sociálnej poisťovni, druhá časť putuje do vašej DSSky. Až do roku 2024 sa bude každoročne meniť pomer medzi týmito čiastkami až sa v roku 2024 ustáli, 6% bude smerovať do 2. piliera a 12% do 1.piliera.

Sporiteľ, ktorý si sporí aj v II. pilieri, bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku.

e
Zdroj: employment.gov.sk

Spôsob vyplácania dôchodku z 2. piliera

  • doživotný dôchodok,
  • dočasný dôchodok
  • programový výber

Ako treba požiadať o dôchdok z 2. piliera?

O starobný dôchodok z 2. piliera môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak zároveň žiadate aj o dôchodok z 1.piliera, výhodnejšie pre vás môže byť vybaviť všetko naraz v Sociálnej poisťovni.

O predčasý dôchodok z 2. piliera žiadate len v Sociálnej poisťovni (nie v DSSke).

3
Ponukový list, ktorý dostanete je platný 30 dní a dovtedy si musíte vybrať ponuku konkrétnej poisťovne, s ktorou uzavriete zmluvu. Po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoje rozhodnutie už nemôžete zmeniť. Ak si do 30 dní nestihnete vybrať, musíte opätovne požiadať o dôchodok a celý proces sa zopakuje.

Formy dôchodku z 2. piliera

  • Doživotný dôchodok
  • Dočasný dôchodok
  • Programový výber
 
box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: