2. dôchodkový pilier


euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa. To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Zoznam dôchodkových správcovských spoločností

  1. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2. UNIQA d.s.s., a.s.
  3. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  4. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  5. Kooperativa dss a.s

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Do 2.piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023. Účasť v 2. pilieri však nebude povinná. Sporiteľ bude mať možnosť do 2 rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si novovstupujúci sporiteľ do 6 mesiacov nevyberie DSS-ku, následne mu ju priradí Sociálna poisťovňa. Novela zákona zvýšila vekovú hranicu pre vstup do 2. piliera z 35 na 40 rokov. Od 05/2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 – 40 rokov.

Okrem sporenia na dôchodok v 2. pilieri môžete využiť aj iné možnosti, ako sa pripraviť na dôchodok. Viac informácii:
► BLOG: Investovanie
► BLOG: Sporenie
► Dôchodkový systém (1.pilier, 3. pilier, predčasný dôchodok, dôchodok zo zahraničia,...)

Od čoho závisí výška dôchodku z 2. piliera?

Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Výška dôchodku z 2. piliera bude závisieť od zaplatených príspevkov do 2. piliera a ich zhodnotenia.

Akou sumou si prispievam do 2. piliera?

Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti. Jedna časť ostáva v Sociálnej poisťovni, druhá časť putuje do vašej DSSky. Na konci 2023 bola schválnená novela zákona, ktorá upravuje aj výšku odvodov do 2. piliera (viď tabuľka nižšie).

Sporiteľ, ktorý si sporí aj v II. pilieri, bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku.

2pilier-odvody2024

Spôsob vyplácania dôchodku z 2. piliera

Zmeny vo vyplácaní dôchodkov od 1.1.2025

Výplata dôchodku bude pozostávať z 2 častí:
1. Dlhodobý programový výber-
bude vyplácaný polovicu strednej doby dožitia (aktuálne cca 7-8 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.
2. Doživotný dôchodok - DSS prevedie 2. polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Po zakúpení doživotného dôchodku pozostalí po sporiteľovi strácajú výhodu dedenia.

Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z II. piliera.
Sporitelia s doživotnými dôchodkami (z I. piliera, výsluhovým, z cudziny,...) vyššími ako tzv. referenčná suma, budú mať možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj jednorazovo. V tom prípade však bude tento výber zdanený, aktuálna daň z príjmu je 19%.

Ako treba požiadať o dôchdok z 2. piliera?

O starobný dôchodok z 2. piliera môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak zároveň žiadate aj o dôchodok z 1.piliera, výhodnejšie pre vás môže byť vybaviť všetko naraz v Sociálnej poisťovni.

O predčasý dôchodok z 2. piliera žiadate len v Sociálnej poisťovni (nie v DSSke).

3
Ponukový list, ktorý dostanete je platný 30 dní a dovtedy si musíte vybrať ponuku konkrétnej poisťovne, s ktorou uzavriete zmluvu. Po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoje rozhodnutie už nemôžete zmeniť. Ak si do 30 dní nestihnete vybrať, musíte opätovne požiadať o dôchodok a celý proces sa zopakuje.
 
box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: