2. dôchodkový pilier


euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa. To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Zoznam dôchodkových správcovských spoločností

  1. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2. UNIQA d.s.s., a.s.
  3. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  4. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  5. 365.life d.s.s., a.s.

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Aktuálne do 2. piliera môžu vstúpiť iba tí, ktorí ešte nedovŕšili 35 rokov a už platia (alebo v minulosti platili) odvody do Sociálnej poisťovne. Pre ostatných ľudí aktuálne nie je možný vstup do 2. piliera. 

Okrem sporenia na dôchodok v 2. pilieri môžete využiť aj iné možnosti, ako sa pripraviť na dôchodok. Viac informácii:
► BLOG: Investovanie
► BLOG: Sporenie
► Dôchodkový systém (1.pilier, 3. pilier, predčasný dôchodok, dôchodok zo zahraničia,...)

Od čoho závisí výška dôchodku z 2. piliera?

Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Výška dôchodku z 2. piliera bude závisieť od zaplatených príspevkov do 2. piliera a ich zhodnotenia.

Akou sumou si prispievam do 2. piliera?

Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti. Jedna časť ostáva v Sociálnej poisťovni, druhá časť putuje do vašej DSSky. Až do roku 2024 sa bude každoročne meniť pomer medzi týmito čiastkami až sa v roku 2024 ustáli, 6% bude smerovať do 2. piliera a 12% do 1.piliera.

Sporiteľ, ktorý si sporí aj v II. pilieri, bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku.

e
Zdroj: employment.gov.sk

Spôsob vyplácania dôchodku z 2. piliera

Ako treba požiadať o dôchdok z 2. piliera?

O starobný dôchodok z 2. piliera môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak zároveň žiadate aj o dôchodok z 1.piliera, výhodnejšie pre vás môže byť vybaviť všetko naraz v Sociálnej poisťovni.

O predčasý dôchodok z 2. piliera žiadate len v Sociálnej poisťovni (nie v DSSke).

3
Ponukový list, ktorý dostanete je platný 30 dní a dovtedy si musíte vybrať ponuku konkrétnej poisťovne, s ktorou uzavriete zmluvu. Po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoje rozhodnutie už nemôžete zmeniť. Ak si do 30 dní nestihnete vybrať, musíte opätovne požiadať o dôchodok a celý proces sa zopakuje.
 
box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: