1. dôchodkový pilier – „štátny“ starobný dôchodok

1. dôchodkový pilier je systém dôchodkového poistenia . Vypláca sa z neho tzv. štátny dôchodok a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Dôchodkové poistenie je len jedným z piatich typov sociálneho poistenia. Riadi sa podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Každý pracujúci občan zo svojej mzdy odvádza povinné zákonné poistenie do Sociálnej poisťovne. Z týchto peňazí sa vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom.

Výška vášho dôchodku bude závisieť od počtu odrobených rokov a sumy zaplateného poistného. Jeho presnú výšku vám vypočíta Sociálna poisťovňa.
2

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský/vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Podmienky, ktoré musíte splniť aby ste dostali starobný dôchodok

AKTUALIZÁCIA: Od roku 2023 sa zrušila veková hranica odchodu do dôchodku. Doterajší vek odchodu do dôchodku bol zastropovaný na 64 rokov. Ponovom bude dôchodkový vek opäť naviazaný na priemernú dĺžku života, ktorá sa zvyšuje približne o jeden až dva mesiace ročne. Ľudí narodených pred rokom 1967 sa táto zmena nedotkne. Zmena bude účinná od roku 2024.

Podmienky:
 • Aspoň 15 rokov musíte byť dôchodkovo poistený (= odvádzate príspevky do Sociálnej poisťovne)
 • Dovŕšite dôchodkový vek
Kalkulačku na výpočet dôchodkového veku nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.
 

>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o predčasnom dôchodku <<
>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
 


Nárok na výplatu

Štátny dôchodok vám nezačnú vyplácať automaticky. Musíte si podať Žiadoť o priznanie starobného dôchodku. Žiadosť podávate v Sociálnej poisťovni.

Aj keď vám priznajú starobný dôchodok, môžete naďalej ostať pracovať.

Nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu zaniká smrťou osoby.

>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<
>> BLOG: Investovanie <<

 

Doklady, ktoré budete potrebovať k žiadosti o starobný dôchodok

 • doklad o ukončení vzdelania
 • vojenskú knižku
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list )
 • potvrdenie o obdobiach keď ste boli nezamestnaní
 • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.