Ženy na Slovensku zarábajú takmer o pätinu menej než muži

27.05.2024 (18:20)

Ženy na Slovensku zarábajú takmer o pätinu menej než muži. Z údajov Štatistického úradu SR za rok 2022 vyplýva, že priemerná mzda ženy bola u nás až o 18 %, to je o 311 eur, nižšia než mzda muža.

Diskriminácia v mzdovom ohodnotení na základe pohlavia trápi podľa štatistík aj obyvateľky v ostatných krajinách Európskej únie (EÚ), ktoré dostávajú za prácu v priemere o 13 % menej ako ich mužskí kolegovia. Európska únia chce preto zmierniť túto nerovnosť novou smernicou, ktorú plánuje implementovať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) ide o krok správnym smerom, určite by však nemal byť jediný.

„V prípade niektorých zamestnaní na Slovensku je rozdiel medzi platmi mužov a žien čiastočne opodstatnený. Ide napríklad o robotnícke profesie, v ktorých muži vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. Pri mnohých pracovných pozíciách na to však neexistuje žiaden dôvod a ženy i napriek tomu zarábajú menej než muži, a to aj o desiatky percent. Tento problém je zjavný najmä pri pohľade na odvetvia, ako napríklad vo finančných a poisťovacích službách, kde je priemerná mzda ženy o vyše tisícky, teda až o jednu tretinu, nižšia ako u muža. Podobné je to aj v oblasti informácií a komunikácie,“ upozorňuje prezidentka APAS a súčasne generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovakia Zuzana Rumiz. Podľa nej je evidentné, že mzdová rodová diskriminácia predstavuje u nás reálny problém, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť a aktívne kroky smerujúce k jeho riešeniu. Povinnosť zamestnávateľov vyplývajúca z novej smernice zverejňovať mzdové údaje podľa pohlavia a odôvodňovať prípadné rozdiely, je pritom jedným z opatrení, ktoré by mali k väčšej spravodlivosti a rovnosti na pracovisku prispieť.

Ako dôvod nižšieho odmeňovania žien v práci sa často spomína materstvo, kedy ženy na dlhší čas prerušia alebo spomalia svoju kariéru, či už je to samotná materská a rodičovská dovolenka, alebo následné preferovanie takého zamestnania, ktoré sa dá lepšie skĺbiť so starostlivosťou o rodinu. Taktiež vnímanie mužov ako živiteľov rodín, ktoré je v nás hlboko zakorenené, ešte aj v súčasnosti ovplyvňuje stereotypy pri odmeňovaní. Aj keď niektorí zamestnávatelia pri stanovovaní platov možno neprihliadajú na pohlavie priamo, podľa Martina Hubu z personálnej agentúry SYNERGIE môžu byť rozdiely v odmeňovaní čiastočne aj výsledkom zažitej predstavy o vhodnosti žien alebo mužov na určité práce a podhodnotenie takzvaných ženských profesií.

Na základe novej smernice EÚ budú musieť zamestnávatelia vysvetliť, podľa čoho určujú mzdy, a tiež vytvoriť pre zamestnancov jasný postup, pomocou ktorého môžu získať vyššie finančné odmeny. Súčasťou pravidelných komplexných reportov, ktoré budú povinné pre firmy nad 100 zamestnancov, budú aj informácie o priemernej mzde na jednotlivých pozíciách v rodovom členení. Ak sa ukáže, že mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami na rovnakej pozícii je vyšší ako 5 %, zamestnávateľ bude musieť tento fakt vysvetliť. „Implementáciu novej smernice EÚ o znížení mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami a s ňou spojené transparentné informovanie o priemernej mzde na jednotlivých pozíciách podľa rodového členenia vnímame jednoznačne ako pozitívny krok, ktorý by mohol pomôcť vytvoriť spravodlivejšie pracovné prostredie a minimalizovať mzdové nerovnosti medzi pohlaviami,“ hovorí Matúš Buša z TRANSFER International Staff. Ako však zdôrazňuje Zuzana Rumiz, pravidelné reportovanie miezd síce môže byť účinným nástrojom na znižovanie rodových platových rozdielov, samotné však na ich úplné odstránenie zrejme stačiť nebude.

Za dôležité však považuje aj zlepšenie podmienok pre rodičov. „Ide napríklad o dostupnosť kvalitných a cenovo prijateľných služieb starostlivosti o deti a flexibilné pracovné podmienky. Takýto krok môže pomôcť ženám zostať v práci a postupovať v kariére. Rovnako aj zvyšovanie povedomia a boj proti rodovým predsudkom môžu prispieť k zmene kultúry na pracovisku a príčin platových rozdielov,“ dodáva prezidentka APAS, podľa ktorej je na dosiahnutie rovnosti v odmeňovaní nevyhnutná kombinácia transparentnosti, legislatívnych opatrení, podpory rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vzdelávania a zmeny kultúrnych postojov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com