Zmeny v sadzobníku poplatkov J&T Banky od 12.12.2016

Autor: redakcia Banky.sk
12.12.2016 (15:00)

J&T Banka mení podmienky spoplatnenia služieb súvisiacich s cennými papiermi.
Služby súvisiace s Držiteľským a Majetkovým účtom v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.


Banka mení obdobia, počas ktorých boli príslušné účty zriadené a na ktoré sa príslušný poplatok vzťahoval.

Poplatok za vedenie slovenských a zahraničných cenných papierov na majetkovom účte vo výške 12 EUR s DPH mesačne sa účtuje klientom, ktorí mali otvorený majetkový účet k 1.1.2016 a zároveň klientom, ktorí si takýto účet otvorili v čase od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; to neplatí, ak na takomto účte nie sú vedené iné cenné papiere ako dlhové cenné papiere (dlhopisy, investičné certifikáty, pokladničné poukážky) po dátume splatnosti uvedenom v emisných podmienkach, týkajúce sa emisie, ktorú nie je možné ukončiť z dôvodu prebiehajúceho dedičského a/alebo iného konania.

Predtým sa poplatok týkal klientov, ktorí mali majetkový účet otvorený k 1.1.2015 , a zároveň klientom, ktorí si takýto účet otvorili v čase od 1.1.2015 do 31.12.2015

J&T Banka
Zdroj: J&T Banka,