Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Neviem
Nepriaznivejšie výsledky bánk spôsobuje viacero faktorov. Štát v snahe o čo najrýchlejšiu konsolidáciu verejných financií významnou mierou siahol aj na reguláciu a tvorbu zdrojov v bankovom sektore. Mimoriadne odvody a zvýšenie daní sú určite jednou z hlavných príčin, prečo je hospodárenie finančných domov v roku 2012 a 2013 horšie. Pretrvávajúca hospodárska kríza a nízka úroková miera ani neumožňujú bankám kompenzovať si tieto výpadky. Štát v záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľov vážne zasahuje aj do konkurenčného prostredia v bankovom sektore. Všetky legislatívne iniciatívy, ktorých časť – napríklad znižovanie alebo rušenie poplatkov – vychádza aj z regulácie na európskej úrovni, veľmi pozorne vnímame a sledujeme. V niektorých prípadoch ich však nepovažujeme za opodstatnené ani v tomto krízovom období. Hospodárenie bánk v súčasnosti aj v budúcnosti bude závisieť najmä od prostredia, v ktorom podnikajú. Tvorbu legislatívnych mantinelov má v kompetencii štát. Uvedomujeme si, že aktuálna ekonomická situácia je nepriaznivá a aj banky musia prispieť k jej riešeniu. Po odznení krízy však očakávame návrat k štandardnému trhovému prostrediu a aj menej zásahov zo strany štátu do bankového sektora.