Aké príjmy banka akceptuje pri hypotéke?

Autor: Karin Gronová
20.10.2015 (10:20)

Pri žiadosti o hypotéku vyžaduje každá banka doklad o príjmoch žiadateľa. Prečítajte si, ktoré príjmy sú pre banky akceptovateľné a na ktoré pri posudzovaní vašej žiadosti neprihliada.

Každý deň sa stretávam s rôznym druhom otázok na tému „aký typ príjmu banka akceptuje pri výpočte hypotéky“. V prvom rade musí byť každý príjem preukázateľný a zároveň každý príjem banka aj overuje. V jednotlivých bankách na Slovensku sú veľké rozdiely v tom, aké typy príjmov tá-ktorá banka akceptuje. Problematiku môžeme zhrnúť do nasledovných základných typov príjmov.

gepard

1. Klasický príjem zo zamestnania – banka si daný príjem overuje cez Sociálnu poisťovňu a akceptuje iba takú výšku príjmu, akú poisťovňa potvrdí. Banky na to používajú špeciálny počítačový systém, cez ktorý je banka automaticky spojená so systémom Sociálnej poisťovne.
2. Rodinné prídavky, rodičovský príspevok – ide o akceptovaný príjem bankami, dokladuje sa potvrdením - výmerom, ktorým bolo dávka priznaná.
3. Príjem zo živnosti – banky majú rôzne pravidlá, ako vypočítavajú príjem zo živnosti, spravidla je to výpočet základ dane z posledného daňového priznania mínus daň, a to delené 12 = mesačný príjem klienta. Klient však nesmie mať mínusové alebo nulové daňové priznanie.
4. Príjem z vlastnej s.r.o. – tento príjem je akceptovaný obmedzene v jednotlivých bankách a niektoré banky tento typ príjmu neakceptujú vôbec. Spravidla sa príjem z vlastnej s.r.o. vypočítava ako 10% z obratu firmy delené 12  = mesačný príjem klienta. Firma však nesmie mať mínusové alebo nulové daňové priznanie.
5. Rozdelenie zisku z s.r.o. – bežne akceptovaný príjem klienta, avšak rozdelený zisk musí klient preukázať riadnym výpisom z účtu, t.j. zisk nemôže byť vyplatený z firmy v hotovosti.
6. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti – dokladuje sa daňovým priznaním + nájomnými zmluvami. Tento typ príjmu akceptujú iba niektoré banky.

Odporucame 7. Výživné na dieťa – niektoré banky tento typ príjmu započítavajú do príjmu klienta, ale to iba pod podmienkou, že výživné je riadne určené súdom a posielané na účet klienta. Dokladuje sa právoplatný rozsudok.
8. Invalidný dôchodok, starobný dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský dôchodok, opatrovateľský príspevok a pod. – tieto príjmy nie sú bežne akceptované.
9. Diéty - tento príjem nie je bežne akceptovaný – pri tomto type príjmu banky majú veľmi rozdielny prístup. Ak by banka daný typ príjmu akceptovala, tak iba jeho časť (spravidla tak max 40% z výšky diét) a diéty musia byť poukázané od zamestnávateľa na účet klienta.
10. Príjem pri práceneschopnosti (PN-ka) – neakceptovaný príjem – dokonca, ak je žiadateľ o úver na dlhodobej PN-ke, t.j. viac ako 1 mesiac, tak o hypotéku môže žiadať najskôr až po ukončení PN-ky, a to spravidla minimálne mesiac po jej ukončení. Čím dlhšia je PN, tak aj nutnosť byť opäť v zamestnaní  je dlhšia, v tejto oblasti majú banky rozdielne pravidlá. Banka si môže vyžiadať doklady určujúce diagnózu, prečo bol klient PN.

Zdroj: Gepard Finance, Foto: Ivan Sedlák