Úverový register – čo to je?

Autor: Karin Gronová
09.11.2016 (09:00)

Na Slovensku existuje samostatný register bankových úverov a samostatný register nebankových úverov. Tieto registre spravuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (v skratke SBCB).Je to vlastne taký „zhŕňač“ údajov, ktoré tejto spoločnosti poskytnú banky, prípadne nebankové (splátkové) spoločnosti. Do tejto databázy informácií vstupujú banky - alebo iné oprávnené subjekty - za účelom získania informácií o klientoch, ktorí žiadajú o úver, a to nie len v prípade samotného žiadateľa, ale aj spolužiadateľa alebo ručiteľa. Banky sa, prostredníctvom overovania údajov v úverovom registri, snažia vyhnúť „zlým“ klientom a veľkú váhu prikladajú týmto údajom pri schvaľovaní každej žiadosti o akýkoľvek typ úveru.

16 10 Gepard Finance pasik
 
V úverovom registri nie sú len údaje o spotrebných úveroch, o hypotékach, alebo o úveroch od stavebných sporiteľní. Nachádzajú sa tu aj údaje o povolenom prečerpaní na bežnom účte klienta (tzv. debet), prípadne ak má klient kreditnú kartu - a to i v takom prípade, že klient tieto typy úverov „nevyužíva“. Existencia samotného úveru však vôbec neznamená negatívny záznam, práve naopak. Ak má klient nejaký úver a riadne ho spláca, je to pre banku pozitívna informácia o správaní sa klienta. Takýto klient potom už nie je pre banku „nepopísaným listom papiera“.
 

Čo je Výpis z úverového registra

Dalo by sa veľmi obrazne povedať, že je to niečo ako Výpis z registra trestov. Môže si oň požiadať každý z nás (www.sbcb.sk a www.nbcb.sk). Tento výpis obsahuje podrobné údaje o aktuálnych, ale už aj splatených úveroch klienta (dlžníka, spoludlžníka, ale aj ručiteľa) a hlavne o tom, akú má klient úverovú disciplínu. Výpis ukazuje podrobný priebeh splácania úverov súčasných aj minulých. Obsahuje však tiež údaje o podaných žiadostiach o úver, a koľko bolo prípadne týchto žiadostí zamietnutých zo strany bánk alebo odvolaných zo strany klienta. Všetky tieto údaje sa uchovávajú v Spoločnom registri bankových informácií po dobu 5 rokov po ukončení úverového vzťahu.

Odporucame

Ako vzniká záznam v úverovom registri

V prvom rade je nutné pripomenúť, že žiadna banka nemôže vstupovať do tohto registra len tak bez príčiny. Klient samotný musí dať povolenie banke, aby si ho mohla preveriť. Tento súhlas jednoznačne udeľuje podpisom žiadosti o akýkoľvek úver. No a tu vzniká prvý záznam v registri. V praxi sa často stáva, že klient v snahe získať čo najvhodnejší úver, podpíše viacero žiadostí vo viacerých bankách, t.j. udeľuje súhlas viacerým bankám, aby si ho mohli overiť v úverom registri.

Pri schvaľovaní žiadosti o úver, každý schvaľovateľ banky zaeviduje záznam do úverového registra o tom, že si klient žiadal o úver a v akej výške. Banka pokračuje v schvaľovacom procese a zaeviduje v registri, či bol daný úver schválený alebo zamietnutý. Je len logické, že zamietnutie akéhokoľvek úveru z akéhokoľvek dôvodu sa považuje za negatívny záznam. K tomuto záznamu majú samozrejme prístup aj iné banky a zohľadňujú túto negatívnu informáciu. Preto je potrebné zvážiť každú žiadosť, ktorú klient podáva do banky a tým znova spúšťa celý proces záznamov a overovania.
 

Ako banka posudzuje informácie z úverového registra

V prvom rade veľmi prísne a podrobne. Databáza bankových informácií sa skladá z údajov, ktoré poskytujú jednotlivé inštitúcie pre SBCB a táto ich spracováva do jednotného formátu. T.j. záleží na každej banke, aké údaje poskytuje do tejto databázy. Vo Výpise z úverového registra sú informácie o negatívnom zázname, aj keď je klient v omeškaní so splátkou iba jeden deň!
Systém posudzovania závažnosti omeškania splácania majú banky nadstavené odlišne, ale všetky svorne - veľmi prísne. T.j. aj dve-tri omeškania o čo i len jeden deň môžu vážne ohroziť poskytnutie ďalšieho úveru. Každé, i malé omeškanie pri splácaní akéhokoľvek úveru či kreditnej karty, prípadne ak sa klient dostane čerpaním svojho povoleného prečerpania až na úroveň nepovoleného prečerpania, každý takýto negatívny záznam môže mať niekoľkoročný dopad na klienta.

I taká zdanlivá maličkosť ako je nepovolené prečerpanie na bežnom účte, ktoré klientovi vznikne napríklad tak, že ku koncu mesiaca má vyčerpaný celý limit povoleného prečerpania a banka mu strhne poplatok za vedenie bežného účtu, no klient už nemá dostatočné prostriedky na tento poplatok a dostáva sa do nepovoleného prečerpania i keď len napríklad 5 eur; i toto je považované za veľmi negatívne správanie sa klienta, ktorý si neustrážil svoje financie.
 

Ako sa vyhnúť zbytočným negatívnym záznamom v úverovom registri

Ako som uviedla vyššie, v prvom rade nepodávať bezhlavo žiadosti o úvery. A ak už tak klient urobil, tak by nemal túto situáciu podceňovať a mal by si po sebe „upratať“ údaje v databáze registra. T.j. napríklad, ak bol klient „šťastlivec“ a schválili mu viaceré banky jeho žiadosti o úver, nikdy netreba zabudnúť aj na tie ostatné schválené úvery, ktoré klient nebude čerpať. Tie tiež „žijú“ svojim životom a je potrebné, aby klient požiadal o Storno týchto žiadostí a riadne si i pre budúcnosť toto storno žiadosti odložil. Pretože moja prax často ukazuje, že banky - z rôznych dôvodov – schválené, ale nečerpané žiadosti zaevidujú aj ako zamietnuté. Podaním Storna žiadosti o úver si klient zabezpečí, že bude jeho žiadosť v úverovom registri zaevidovaná ako „odvolaná“, čo sa nepovažuje za negatívny záznam.
v druhom rade, samozrejme, riadne si plniť svoje záväzky, včas a v celej výške. Ak klientovi v niektorom mesiaci chýba napríklad čo i len 0,01 eur, tak mu banka nezinkasuje jeho splátku a klient má záznam tak, akoby nemal prostriedky na celú splátku, t.j. neexistuje niečo také ako čiastočná úhrada mesačnej splátky úveru, vždy sa klientom inkasuje z účtu iba celá splátka do posledného centu.
Zdroj: Gepard Finance, Foto: redakcia