Toto sú najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o úver. Takto sa im dokážete vyhnúť.

Autor: redakčne upravené
15.02.2021 (10:00)

Aby ste predišli nečakaným problémom pri vybavovaní hypotéky, vyhnite sa najčas-tejším chybám, ktoré klienti pri žiadosti o úver robia.

Každú žiadosť o úver banka posudzuje individuálne a komplexne, čiže posúdi návratnosť úveru a jeho zabezpečenie.

Banky preverujú schopnosť splácať úver

Banky posudzujú skóre, čo znamená, že hodnotia disponibilný príjem klienta a zároveň vyhodnocujú informácie získané z interných a externých databáz. Banka môže žiadosť o úver zamietnuť v prípade, že klient nemá postačujúci príjem, alebo nesplnil požadované kritéria, alebo zámerne uvedie v žiadosti nesprávne údaje napríklad svoj stav, počet detí, výživné a iné výdavky.

Negatívne informácie z rôznych databáz

Banky si tiež preverujú informácie o žiadateľovi v dostupných databázach. Napríklad v databáze Sociálnej poisťovne si okrem príjmov žiadateľa, preveria aj jeho zamestnávateľa, či riadne a včas za neho platí odvody a zároveň skúmajú či pracovný pomer pretrváva. Okrem informácií od Sociálnej poisťovne sa banky zaujímajú aj o informácie o záväzkoch voči Zdravotnej poisťovni a Daňovému úradu. Všetky negatívne informácie získané bankami majú za následok zamietnutie žiadosti o úver.

Duplicitné podanie žiadosti o úver

V prípade, ak klient predložil žiadosť vo viacerých bankách, ich status je zapísaný v úverovom registri. Ak v niektorej banke prejde kompletným posúdením môže mať napríklad status „zamietnutá žiadosť“, ďalšiu žiadosť už iná banka automaticky vyhodnotí s negatívnym stanoviskom. Každé podanie žiadosti a jej status banka v registri preveruje. Ak sa v úverovom registri už nachádza status „schválená žiadosť“, bankové inštitúcie budú žiadať od klienta potvrdenie o nečerpaní úveru v banke, ktorá úver schválila. „Ak by klientovi v prípade podanej žiadosti hrozilo, že by banka neakceptovala jeho žiadosť, odporúčam požiadať banku o späť vzatie žiadosti. V takom prípade v úverovom registri nebude status zamietnutej žiadosti,“ tvrdí úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select Zuzana Šimonová .

Negatívny záznam v úverovom registri

V databáze úverového registra banka preveruje disciplínu splácania existujúcich úverov, tiež úverové zaťaženie v iných bankových inštitúciách. V úverovom registri sú evidované všetky úvery, ktoré klient spláca, ako aj status žiadosti a typy úverov o aké klient požiadal. Tiež si tu banka môže overiť či žiadateľ používa kreditnú kartu a či ju pravidelne spláca. Zároveň banka vidí prečerpanie k účtu, aký limit povoleného prečerpania je k účtu nastavený a či je klient v povolenom, alebo v nepovolenom prečerpaní. V úverovom registri je možné prezerať aj podané žiadosti a ich status rozpracovania, zamietnutia, alebo či je úver načerpaný. Ak je žiadateľ v omeškaní so splácaním existujúcich úverov, banky žiadosť k úveru zamietnu.

To isté platí aj v prípade ručiteľského záväzku, ak je úver v omeškaní, resp. už prebieha exekučné konanie, toto má negatívny dopad pri posudzovaní novej žiadosti o úver. Dôvodom zamietnutia žiadosti môže byť aj osobný bankrot.
Odborníci na financie odporúčajú klientom, aby si všetky svoje záväzky plnili načas a vyhli sa tak negatívnemu záznamu v úverovom registri. Záznamy v úverovom registri sa uchovávajú nielen počas splácania, ale ešte ďalších 5 rokov, čo niektorým môže značne komplikovať vybavenie pôžičky v budúcnosti. Preto, ak sa dostane klient do finančných problémov, je potrebné ihneď kontaktovať banku a hľadať riešenie ešte predtým, ako sa z neho stane neplatič.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: redakcia