Dane a investovanie: Kedy treba výnos z investovania zdaniť a kedy nie?

Autor: redakčne upravené
21.03.2023 (10:00)

Do konca marca je potrebné priznať a uhradiť daň z príjmu. Daň sa netýka len príjmu zo zamestnania, podnikania, či prenájmu nehnuteľností, ale aj výnosov z investícií. Tu je však dôležité, o aký typ investície ide a odkiaľ výnos pochádza. Správnym prístupom je možné ušetriť stovky až tisíce eur.

Výnosy z investovania sa nezdaňujú priebežne, ale až pri výplate investície, napríklad pri predaji podielových listov. Kým k nemu nedôjde, nezáleží na tom, či investícia zarába alebo prerába. Ale ak už k predaju dôjde a výsledkom je zisk, treba myslieť nielen na dane, ale aj odvody. Daňové a odovodové povinnosti závisia od toho, z akej investície ste mali príjem:

1. Predal som „obyčajný“ podielový fond

Ak ide o tuzemský podielový fond, výnosy sa zdaňujú sadzbou 19 % vo forme zrážky. Keď investor odpredá svoje podielové listy správcovskej spoločnosti, tá vypočíta výnos a z neho potrebnú sumu automaticky stiahne. Ak napríklad investor pôvodne nakúpil podielové listy za 10 000 eur a predal ich za 11 000, správcovská spoločnosť mu strhne 190 eur z tisícky, ktorú zarobil.

Týmto krokom môže považovať investor daň za vyrovnanú a daňové priznanie ani nemusí podávať. No môže sa preň rozhodnúť. Vtedy si príjmy zahrnie do osobitného základu dane z kapitálového majetku, pričom zrazená daň bude považovaná za zaplatený preddavok, ktorý možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní. Výhodné je to vtedy, ak investor na predaji podielových listov jedného fondu zarobil, no na predaji iných prerobil. Vtedy si vie túto stratu voči zisku započítať a získať zaplatený preddavok, alebo jeho časť, späť.

Daňovému priznaniu sa pri klasických podielových fondoch nedá vyhnúť, ak ide o podielové listy zahraničnej spoločnosti. Vtedy totiž nedochádza k zdaneniu zrážkou a výnos je potrebný uviesť v priznaní ako príjem z kapitálového majetku.

2. Predal som ETF fond

Od daní sú oslobodené výnosy z cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze a investor ich drží minimálne jeden rok. Tento takzvaný „časový test“ sa týka aj ETF fondov (Exchange Traded Fund). Ako napovedá už ich názov, tieto fondy sa obchodujú na burze, preto je na Slovensku možné v ich prípade naplno využiť spomínaný daňový benefit. Kto cenné papiere predá pred ročným termínom, musí počítať s podaním daňového priznania, zaplatením 19 % dane z výnosu, ale aj 14 % zdravotných odvodov. Odvody mu následne vypočíta zdravotná poisťovňa. Sadzba dane je vyššia z výnosov nad úroveň 176,8-násobku platného životného minima (pre aktuálne priznanie je to 37 981,94 eur). Výnosy zo zisku nad túto sumu sa zdaňujú 25 %.

„Aj toto daňové hľadisko poukazuje na fakt, že investovanie by malo byť dlhodobé a kto nemusí, nemal by peniaze vyberať už po niekoľkých mesiacoch,“ hovorí Marek Malina analytik online investičnej platformy Portu.

Ak investor podmienky ročného časového testu nedodrží, môže si v daňovom priznaní uplatniť daňové oslobodenie tzv. „ostatných príjmov“ do výšky 500 eur. Sem sa počítajú napríklad príjmy z prenájmu, ale aj prevodu cenných papierov, kam patria aj ETF. Platí, že celkovo sa dá týmto spôsobom zdaniteľný príjem znížiť maximálne o spomínaných 500 eur, všetko navyše je potrebné zdaniť.

Ak sú výdavky spojené s predajom cenných papierov vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja cenných papierov nie je možné vykázať stratu.

Kto investuje pravidelne, napr. mesačne, zákonite celá jeho investícia nespĺňa ročný časový test. Posledné vklady predstavujú nákupy držané kratšie ako rok, teda nie sú oslobodené od daňovej povinnosti. Ak by ste sa chceli vyhnúť daniam pri predaji takejto investície (za predpokladu, že by ste zarobili viac ako vyššie spomínaných 500 eur), stačí, ak prestanete 1 rok investovať . Tak by všetky vaše vklady splnili časový test a vaše výnosy by boli oslobodené od daní. Nikto však nevie, ktorým smerom by sa za ten rok pohli akciové trhy.

3. Dane z kapitálového príjmu zo zahraničia

Okrem príjmov z predaja cenných papierov (bez ohľadu na to, či ide o tradičné, alebo ETF fondy) môže portfólio investora generovať príjmy aj v podobe dividend alebo úrokov plynúcich z držania cenných papierov – často zahraničných. Tieto príjmy sa najprv dania sadzbou určenou zmluvným vzťahom Slovenskej republiky s krajinou, z ktorej príjmy plynú – tzv. Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Spravidla sú tieto dane zaplatené formou zrážkovej dane v štáte zdroja príjmu. Ak boli dividendy zdanené v zahraničí, investor si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu.

Napríklad, pre príjmy z cenných papierov z USA sa jedná o daňovú sadzbu vo výške 15 %. Je to menej než slovenských 19 % (alebo 25 % pri vyšších výnosoch, ako je uvedené vyššie). Preto je potrebné doplatiť rozdiel medzi daňovými sadzbami týchto krajín. V prípade príjmov z amerických cenných papierov to budú najčastejšie 4 % (slovenských 19 % – v USA strhnutých 15 %). Následne sa z týchto príjmov ešte musia zaplatiť odvody na zdravotné poistenie. „Z tohto dôvodu vždy dávame investorom vedieť, aká daň z dividend bola zaplatená v štáte pôvodu cenného papiera, aby si vedeli jednoducho dopočítať, koľko im zostáva doplatiť na Slovensku,“ vysvetľuje Marek Malina.

4. Kryptomeny

Výnos z predaja virtuálnych mien je tiež zaťažený daňou vo výške 19 % (25 % pri prekročení vyššie spomínanej hranice) a zdravotnými odvodmi na úrovni 14 %. Pri priamom nákupe a predaji kryptomien neexistuje možnosť oslobodenia od dane a je nutné podávať daňové priznanie.

Iná je situácia, ak dochádza k investovaniu do kryptomien cez ETP (burzovo obchodovateľný produkt), čo je aj prípad Portu. Vtedy sú považované za cenné papiere. A platia pre ne rovnaké pravidlá ako pre ETF , vrátane výhod ročného časového testu.

 
Zdroj: Portu, Foto: Ivan Sedlák