Môžem odstúpiť od zmluvy, ak mi predávajúci zatajil stav nehnuteľnosti?

Autor: redakčne upravené
10.04.2024 (06:30)

Zistili ste po kúpe nehnuteľnosti jej poškodenie? Máte nárok na zľavu a od zmluvy môžete aj odstúpiť. Poradíme vám, čo robiť v prípade, ak po kúpe nehnuteľnosti zistíte vadu, na ktorú vás predávajúci neupozornil. Ako postupovať, ak ste si nehnuteľnosť kúpili na hypotéku?

Po kúpe nehnuteľnosti sa môžu s odstupom času objaviť poškodenia, na ktoré predávajúci neupozornil kupujúceho. Vtedy má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy aj odstúpiť. Ako v takejto situácii postupovať a na čo má kupujúci nárok, vysvetľuje Michal Lapšanský, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.

„Podľa Občianskeho zákonníka v prípade ak dodatočne, teda po kúpe nehnuteľnosti vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dohodnutej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu škody,“ vysvetľuje Michal Lapšanský. Ide o takú vadu, ktorá vyjde najavo až dodatočne, teda nebola pri predaji poznateľná, ale v čase predaja existovala, alebo si ju kupujúci pri uzatváraní zmluvy nevšimol - nevedel o nej. V prípade, že je vada taká vážna, že sa kvôli nej už nedá nehnuteľnosť užívať, a teda ide o neodstrániteľnú a trvalú vadu, má kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť. Napríklad, ak je narušená statika nehnuteľnosti tak vážne, že už ju nie je možné opraviť, prípadne má poškodenie vplyv na obývateľnosť nehnuteľnosti, majetok a zdravie.Pre odstúpenie od zmluvy a uplatnenie nároku zo škôd je rozhodujúci obsah kúpnej zmluvy, a to najmä v časti o technickom stave nehnuteľnosti,“ upozorňuje Lapšanský. Odstúpenie od zmluvy prichádza do úvahy aj v prípade, ak predávajúci uviedol kupujúceho do omylu v otázke stavu danej nehnuteľnosti: „Teda, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že nehnuteľnosť má určité vlastnosti. Najmä vlastnosti požadované kupujúcim, alebo že nemá žiadne nedostatky a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým,“ hovorí Lapšanský.

Na prípadné dodatočné zistenie vád na byte či dome pritom nemá vplyv to, či sa nehnuteľnosť financuje prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo nie. Michal Lapšanský však radí, aby kupujúci konzultoval uplatňovanie nárokov zo zistených vád a prípadných škôd vždy s financujúcou bankou, prípadne s advokátom. Potrebné je žiadať aj informáciu o prípadnom vrátení hypotéky, najmä s ohľadom na to, že na nehnuteľnosti bolo zriadené záložné právo týkajúce sa zabezpečenia hypotekárneho úveru. „V zmysle Občianskeho zákonníka môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve, alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Teda bude potrebné dodržať podmienky pre odstúpenie od zmluvy upravené v zmluve, respektíve v zákone,“ doplnil Michal Lapšanský z právnickej firmy Vojčík & Partners.
 
Zdroj: Vojčík & Partners, Foto: redakcia