Aké úroky sú už na hranici úžery

Autor: Andrej Dorič
02.05.2012 (07:00)

Zdajú sa vám úroky na vkladoch v banke nízke a na úveroch zase vysoké? BANKY.sk zisťovali či nejaký zákon limituje hornú výšku úrokov pri bankových či nebankových spotrebných úveroch. 

Úroky sú v podstate odmena banky za to, že vám požičia peniaze. Úrok je vecou dohody a zmluvy. Ak sa vám úrok v banke zdá príliš vysoký, nemali by ste si od nej požičiavať alebo ísť ku konkurencii, ktorá má úroky nižšie. „Vo všeobecnosti ale platí, že úroky v bankách patria na trhu medzi nižšie a že ich výšku výrazne ovplyvňuje aj konkurenčný boj na trhu,“ vysvetľuje Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

Podľa Maríny Smolkovej, hovorkyne Tatra banky, Občiansky zákonník (OZ) a ani iné právne predpisy výslovne neustanovujú, do akej výšky možno pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Ale výška úrokov nie je závislá len od dohody účastníkov zmluvy o pôžičke. Isté obmedzenia existujú. „Toto obmedzenie vyplýva z § 3 ods. 1 OZ. Neprimerane vysoké úroky dohodnuté pri peňažnej pôžičke sa všeobecne považujú za odporujúce dobrým mravom; spravidla ide o takú výšku úrokov, ktorá v čase ich dojednania podstatne presahuje úrokovú mieru obvyklú pri poskytovaní pôžičiek peňažnými ústavmi,“ dodáva Smolková.

Neprimerane vysoké úroky, teda úžera, sú spomenuté aj v Trestnom zákonníku (č. 300/2005, § 235). Nespomína sa tam síce výška úrokov, ale hrozí za ňu jeden až päť rokov väzenia.

Pozrite si tiež:

O primeranej výške úrokov hovorí aj Nariadenie vlády č. 238/2008. Podľa neho maximálna hranica odplaty je určená ako 2-násobok priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) pre daný typ spotrebiteľského úveru. Zároveň táto hodnota nesmie prekročiť 4-násobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov. „Hodnoty priemernej RPMN a váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN sú pravidelne štvrťročne zverejňované Ministerstvom financií SR,“ dodáva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Hodnoty povolených úrokov sú závislé od druhu úverov, sumy a dĺžky. Podľa webu ministerstva financií sú však dosť vysoké. Pohybujú sa od 12 až do 76%. Do výpočtu RPMN vstupujú aj poplatky, ktoré sú známe pri poskytnutí úveru ako poplatok za poskytnutie úveru či poplatok za vedenie úverového účtu.


Foto: Ivan Sedlák