Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


Allianz - SDSS pôsobí na slovenskom trhu od mája 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. S počtom sporiteľov takmer 475 000 (marec 2021) je najväčšia DSS-ka na trhu.

Fondy Allianz - SDSS

Garant - dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Cieľ dôchodkového fondu Garant :
  • maximálne zhodnotenie prostriedkov v krátkom a strednodobom horizonte
  • dodržanie požiadavky kladného zhodnotenia dôchodkovej jednotky za desaťročné obdobie
Majetok v dôchodkovom fonde tvoria len dlhopisové a peňažné investície. Dlhopisové investície smerujú najmä do štátnych, podnikových a bankových dlhopisov s vysokým investičným ratingom v mene EUR. Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 2 (nízke riziko)

Dlhopisový fond je vhodný najmä pre sporiteľov nad 52 rokov, ktorí by si mali do neho postupne presúvať časť svojich úspor, pretože sú už v záverečnej fáze sporenia. Podiel tohto fondu na celkových úsporách by mal narastať s blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku. V čase plánovaného odchodu do dôchodku by mal mať sporiteľ v tomto fonde 100 % svojich úspor.

> Viac informácii o fonde Garant

Progres - akciový negarantovaný dôchodkový fond

Ciele dôchodkového fondu Progres:
  • zhodnocovanie majetku v dlhodobom horizonte investovaním do akcií
  • zachovanie primeranej miery rizika fondu aktívnou správou
Majetok v dôchodkovom fonde tvoria hlavne akciové investície v regiónoch Severná Amerika, Európa, Ázia a rozvojových krajinách . Menšiu časť tvoria peňažné investície a investície do drahých kovov. Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označený stupňom 4 (stredné riziko). Fond je vystavený menovému riziku z investícií do aktív v cudzích menách.

Akciový fond je určený sporiteľom, ktorí sú v začiatočnej alebo strednej fáze sporenia (vek 18-51 rokov) a chcú mať vyššie výnosy za cenu vyššieho rizika.

> Viac informácii o fonde Progres

> späť