Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


Allianz - SDSS pôsobí na slovenskom trhu od mája 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. S počtom sporiteľov 483 332 (1/2023) je najväčšia DSS-ka na trhu.

Fondy Allianz - SDSS

Garant - dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Cieľ dôchodkového fondu Garant :
  • maximálne zhodnotenie prostriedkov v krátkom a strednodobom horizonte
  • dodržanie požiadavky kladného zhodnotenia dôchodkovej jednotky za desaťročné obdobie
Majetok v dôchodkovom fonde tvoria len dlhopisové a peňažné investície. Dlhopisové investície smerujú najmä do štátnych, podnikových a bankových dlhopisov s vysokým investičným ratingom v mene EUR. Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 2 (nízke riziko)

Dlhopisový fond je vhodný najmä pre sporiteľov nad 52 rokov, ktorí by si mali do neho postupne presúvať časť svojich úspor, pretože sú už v záverečnej fáze sporenia. Podiel tohto fondu na celkových úsporách by mal narastať s blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku. V čase plánovaného odchodu do dôchodku by mal mať sporiteľ v tomto fonde 100 % svojich úspor.

> Viac informácii o fonde Garant

Progres - indexový negarantovaný dôchodkový fond

Progres je rastovo orientovaný fond, ktorého cieľom je zhodnocovať majetok v dlhodobom horizonte. Majetok v dôchodkovom fonde sa investuje pasívne kopírovaním výkonnosti referenčného finančného indexu MSCI WORLD EUR. Index je zložený z akcií veľkých, stredných a malých spoločností so sídlom vo vyspelých krajinách sveta.
Progres je fond s vysokým rizikovým profilom. Jeho hodnota v dlhodobom horizonte rastie, no poklesy môžu byť výrazné a môžu trvať aj dlhší čas. Investovanie do tohto dôchodkového fondu je vhodné najmä pre sporiteľov do 50 rokov. V tomto fonde sa neuplatňujú garancie. Sporiteľ znáša všetky riziká spojené s vývojom finančných trhov.

> Viac informácii o fonde Progres

> späť