Branislav Zlat

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie. Nemyslím si, že by tieto navrhované zmeny mohli pomôcť k výraznému zníženiu úrokových sadzieb na hypotekárne úvery. Návrhy neobsahujú dostatočnú úroveň detailu, čo vytvára pochybnosti o tom do akej miery by boli tieto opatrenia realizovateľné v praxi, napr. kto ponesie náklady vyplývajúce z predčasného zrušenia IRS, vymožiteľnosť práva v cezhraničných transakciách, regulácia a dohľad takto poskytnutých úverov a pod. V neposlednom rade vnímam ako irelevantné porovnávanie rozvíjajúceho sa slovenského realitného trhu s krajinami ako Rakúsko, Španielsko a Taliansko.