Farmaceutické firmy nie sú jednoznačný víťaz v koronakríze

Autor: redakčne upravené
05.04.2021 (14:00)

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že odvetvím, ktoré z koronakrízy vyjde ako víťaz, je farmaceutický priemysel.Výrobcovia liekov však zápasia s poklesom dopytu, tlakom na presun výroby aj prerušením klinických štúdií.

Farmaceutický sektor je skutočne jedným z najodolnejších. No je tu aj celý rad rizikových faktorov, na ktoré netreba zabúdať. „Ide napríklad o pokles dopytu po celom rade liekov v dôsledku obmedzenia „necovidovej“ zdravotnej starostlivosti, spomalenie či zastavenie klinických štúdií vinou pandémie, tlak na znižovanie cien zo strany vlád i verejnosti a, samozrejme, i záujem európskych štátov zmeniť doterajšie dodávateľské reťazce vo farmácií a vrátiť výrobu kľúčových účinných látok na svoje územie. Ako najrizikovejšiu časť farmaceutického odvetvia Coface identifikoval distribútorov – veľkoobchod a lekárenské reťazce,“ upozorňuje Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko. Farmaceutický sektor je pandémiou zasiahnutý miernejšie, než ostatní hráči. Je to vďaka tomu, že farmaceutická produkcia hrá zásadnú úlohu pri liečbe závažných chorôb. V neposlednom rade firmy z odvetvia farmácie môžu ťažiť aj z toho, že vysoké náklady spojené s výskumom a vývojom vytvárajú bariéry pre vstup nových hráčov.

Pandémia ovplyvnila sektor farmácie aj negatívne. Dopyt po liekoch poklesol na hlavných trhoch (EÚ, USA, Čína) najmä v nemocniciach, a to kvôli zníženiu počtu pacientov, keď sa mnohí vyhýbajú hospitalizácii i ambulantnej starostlivosti, pretože majú strach z infekcie.

Pre odvetvie farmácie nie je dobru správou ani tvrdý dopad pandémie na väčšinu klinických štúdií. Lockdown v krajinách prinútil vedecké tímy spomaliť klinické štúdie a lekárske regulačné orgány znížili tempo ich schvaľovania. K narušeniu štúdií prispela i neochota pacientov zaradiť sa do nich. „Napríklad v USA sa prerušilo približne 80 % všetkých štúdií nesúvisiacich s COVID-19,“ spresňuje J. Čarný.

Zmeniť dodávateľský reťazec bude náročné

Pandémia sa negatívne podpísala aj na pretrhnutí globálneho dodávateľského reťazca. Kríza COVID-19 odhalila nadmerné spoliehanie sa sveta na čínsku produkciu, ktorá je chrbtovou kosťou farmaceutickej výroby. Preto veľa štátov, vrátane USA a EÚ, uvažuje o premiestnení kľúčových častí výroby na svoje územie.

Cena za lieky zostáva kľúčovou otázkou

Nové lieky, ktoré sú často určené na liečbu smrteľných alebo chronických chorôb, prispievajú k rastu cien liekov na globálnej úrovni. Napríklad prípravok Enhertu od spoločností AstraZeneca a Daiichi Sankyo bude stáť 13 000 USD mesačne. Len v USA došlo v roku 2020 k nárastu cien 800 liekov, čo viedlo k rastu cien liečiv o 3,3 %. Toto zvýšenie a pociťovaný nedostatok transparentnosti cien farmaceutických spoločností viedli politikov k začatiu riešenia tohto problému.

Mnohé vlády i verejnosť vyčítajú veľkým farmaceutickým firmám nedostatočnú transparentnosť cien. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadala, aby farmaceutické spoločnosti zverejnili svoju metodiku stanovovania cien účtovaných platcom. Objavujú sa snahy – najmä v západnej Európe – aby boli zavedené pre každú terapeutickú látku systémy hodnotenia „nákladov a prínosov“. Napríklad vo Veľkej Británii tento prístup umožňuje, aby National Institute for Clinical Excellence odmietol hradiť liek, pokiaľ to významne nezlepší prežitie alebo kvalitu života (merané v peňažnom vyjadrení) pacientom liečených v rámci National Health Service.

Distribútori liekov sú najrizikovejším segmentom sektoru

Najrizikovejším segmentom vo farmaceutickom sektore sú distribútori vrátane veľkoobchodov a lekárenského reťazca. Tí totiž nesú plnú ťarchu zníženia cien, ktoré požadujú verejní aj súkromní platcovia. Pritom majú vysoké fixné náklady – vzhľadom na ich husté a špecializované distribučné siete, ktoré sa musia vyrovnať napríklad s tým, že niektoré lieky je potrebné doručiť rýchlo, bez ohľadu na miesto určenia, pri dodržaní prísnych štandardov zaobchádzania.
 
Zdroj: Coface, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com