KORONAVÍRUS: Odklad splátok pre klientov VÚB banky

25.03.2020 (12:00)

VÚB banka je pripravená pomôcť svojim klientom v situácii spôsobenej koronavírusom.


 

SPOTREBNÉ ÚVERY

Ak ste sa dostali do situácie, kedy v súvislosti s novým ochorením COVID-19 nie je možné váš spotrebiteľský úver splácať v stanovenom termíne a potrebnej výške, môžete požiadať o úplný odklad splátok na 1 až 6 mesiacov.

Žiadosť môžete podať v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. V prípade, že ste chorý alebo ste v karanténe, navštívte banku neskôr.

Dôkladne si zvážte akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach. Ak požiadate o odklad splátky spotrebiteľského úveru, tak úver sa bude aj naďalej úročiť, Po ukončení odkladu sú splácané najprv naakumulované úroky a teda istina ešte nejakú dobu neklesá ani po ukončení odkladu. Nakoľko počas odkladu neklesá zostatok istiny, tak kumulované úroky sú výrazne vyššie.

O odklad splátok je možné požiadať len na spotrebiteľskom úvere, ktorý nie je poistený pre prípad schopnosti splácať úver. Ak je váš spotrebiteľský úver poistený je potrebné zároveň požiadať aj o zrušenie poistenia pre vás ako dlžníka, prípadne aj spoludlžníka. Zvážte však, či práve poistenie vám nepokryje situáciu, v ktorej ste sa práve ocitli alebo v ktorej sa kvôli šíreniu ochorenia ocitnúť môžete. Pokiaľ máte možnosť, dočasný nedostatok financií vykryť úsporami, radšej počkajte a poistenie nerušte.

Zmena bude riešená v rámci dodatku k úverovej zmluve.

Žiadosť o odklad splátok je možné podať za predpokladu, že nemeškáte viac ako jednu splátku na úvere a na ostatných produktoch vo VÚB nie ste v omeškaní viac ako 60 dní.
 

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť:

zamestnanec na trvalý pracovný pomer

- zníženie príjmu
 • potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu, s uvedením dôvodu zníženia príjmu,
- strata zamestnania:
 • príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR
 • príjem v zahraničí - aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru.

HYPOTEKÁRNE ÚVERY

Ak ste sa dostali do situácie, kedy v súvislosti s nových ochorením COVID-19 nie je možné úver splácať v stanovenom termíne a v potrebnej výške, môžete požiadať o úplný odklad splátok na 2 až 6 mesiacov.

Žiadosť môžete podať v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Banka pracuje na riešení podania žiadosti cez call centrum. V prípade, že ste chorý alebo ste v karanténe, navštívte banku neskôr.


Odklad splátky predstavuje úplný odklad mesačnej anuitnej splátky (istina aj úroky).

Splátky poistného dohodnuté v rámci úverovej zmluvy pri zmluvnom poistení nehnuteľnosti, domácnosti a úveru je potrebné počas úplného odkladu splátok naďalej splácať. O odklad splátok je možné požiadať na všetkých typoch hypoték pokiaľ je úver vyčerpaný a zrealizovaný vklad záložného práva (zapísaná ťarcha).

Zároveň platí, že v čase podania žiadosti o odklad splátky nie je na úvere žiadne omeškanie v splácaní. V prípade, že už vzniklo omeškanie na mesačnej splátke, je potrebné ho pred žiadosťou vyrovnať.

Po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok banka pripraví dodatok k zmluve o hypotekárnom úvere, ktorý podpisujú všetci účastníci úverového vzťahu. Zmena na úvere je bezplatná.

Dôkladne si zvážte akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach. Ak požiadate o odklad celej splátky hypotekárneho úveru, tak úver sa bude aj naďalej úročiť, pričom nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu, budú zahrnuté do splátok, ktoré budete splácať po uplynutí odkladu.

Čo sa týka záznamu v registri, banky  riešia možnosť špeciálneho príznaku, ktorý by klientom nemal robiť v budúcnosti ťažkosti.
 

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť:

zamestnanec na trvalý pracovný pomer

- zníženie príjmu
 • potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu, s uvedením dôvodu zníženia príjmu,
- strata zamestnania:
 • príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR
 • príjem v zahraničí - aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru.

ĎALŠIE PRODUKTY, KTORÉ MÔŽU POMÔCŤ

Okrem pôžičky, má možnosť klient využiť aj povolené prečerpanie. Poskytnutie a čerpanie tohto produktu je bezplatné. Klient VÚB má možnosť vybaviť si povolené prečerpanie aj bez návštevy pobočky a to na kontaktnom centre. Povolené prečerpanie je tým správnym produktom na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko klient ho môže využívať podľa potreby a úroky platí len z vyčerpanej čiastky. Poskytnutie povoleného prečerpania podlieha schváleniu banky a posúdení schopnosti splácať, nie je teda určený pre klientov, ktorý nepoberajú žiadny príjem.

Klienti majú možnosť si zobrať krátku pôžičku na základné bežné výdavky. Minimálna doba splatnosti na pôžičke je 13 mesiacov a minimálna výška je 500 Eur. Pôžička nie je určená na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, na takúto situáciu je vhodnejšie povolené prečerpanie alebo kreditná karta, kde je flexibilita využitia finančných prostriedkov väčšia. Každý úver však prechádza posudzovaním schopnosti splácať úver.

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELIA - SMALL BUSINESS

Pozrite si, akým spôsobom môžete požiadať o odklad splátok:
 • za žiadosť o odklad splátky a dodatok k zmluve o úvere banka neúčtuje žiadne poplatky
 • umožnia vám požiadať o odklad splácania na obdobie až 6 mesiacov, v prípade:
  - Profihypo úverov s odkladom splácania celej splátky, tzn. istiny aj úrokov
  - Profiúverov s odkladom splácania splátky istiny
  - počas doby odkladu platíte poplatok za úverový účet
 • možnosť požiadať o odklad splátok, platí aj pre klientov, ktorým banka v minulosti už odklad umožnila
 • k podaniu žiadosti nepotrebujete žiadne doklady. Stačí vyplniť Čestné prehlásenie o poklese alebo výpadku príjmov, konateľom/mi spoločnosti alebo podnikateľom
 • žiadosť o odklad môžete podať písomne vášmu špecialistovi alebo na ktorejkoľvek pobočke VÚB
 • žiadosť o odklad splátky a Čestné prehlásenie o poklese, resp. výpadku príjmov vypĺňate priamo na pobočke a okrem občianskeho preukazu nepotrebujete žiadne ďalšie doklady
 • po schválení žiadosti o odklad splátky vás telefonicky kontaktuje pobočka a dohodnete si termín na podpísanie dodatku k úverovej zmluve

Zdroj: VÚB banka, Foto: Ivan Sedlák