Od 1.4.2024 Prvá stavebná sporiteľňa zvyšuje poplatky

Autor: redakcia
16.04.2024 (15:15)

Vyššie poplatky sa týkajú mnohých služieb spojených so stavebným sporením. Pripravili sme stručný prehľad najdôležitejších zmien. Pozrite si, či sa vyššie poplatky dotknú aj vás.

Za tieto služby zaplatíte viac:
 
Sporenie Poplatok
zvýšenie cieľovej sumy okrem tarify U3, zníženie cieľovej sumy, delenie zmluvy, spojenie zmlúv 15 eur (predtým 10 eur)
prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení 12,5 eur (predtým 10 eur)
zrýchlená výplata po výpovedi do 8 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede (netýka sa IT tarify) 20 eur (nový poplatok)
vedenie účtu stavebného sporenia 1,99 eur mesačne (predým 1,59 eur mesačne)
vinkulácia účtu stavebného sporenia 12,5 eur (predtým 10 eur)
ročný výpis 3 eur poštou
bezplatne elektronicky
Úvery  
Vyhotovenie dodatku k zmluve:
- zmena v osobe ručiteľa alebo spoludlžníka, uvoľnenie účastníka úveru alebo časti akejkoľvek zábezpeky
- zmena akéhokoľvek druhu zabezpečenia na zabezpečenie vinkuláciou finančných prostriedkov na účtoch
- iná zmena druhu zabezpečenia
37,5 eur (predtým 30 eur)
37,5 eur (predtým 30 eur)
56,5 eur (predtým 45 eur)
125 eur (predtým 100 eur)
poplatok za vyčíslenie zostatku dlhu MÚ v prípade, ak zostatok dlhu klient neuhradí v stanovenom termíne 30 eur (nový poplatok)
súhlas so zriadením ťarchy na LV v prospech iného veriteľa, súhlas s prevodom založenej nehnuteľnosti na 3. osobu, dohoda o zmene poradia záložných veriteľov 44 eur (predtým 35 eur)
 úhrada poistného za poistníka, zmena alebo zrušenie vinkulovanej poistnej zmluvy v prospech PSS 44 eur (predtým 35 eur)
 zmena splátkového plánu SÚ/MÚ bez upomínania 25 eur (predtým 20 eur)
predĺženie lehôt stanovených v zmluve o úvere 21,5 eur (predtým 17 eur)
upomienky 19 eur za každú (predtým 15 eur)
zmena splátkového plánu SÚ/MÚ s upomínaním 37,5 eur (predtým 30 eur)
obnovenie zmluvných podmienok SÚ/MÚ po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy o úvere, resp. vyhlásenia mimoriadnej splatnosti 41,5 eur (predtým 33 eur)
vykonanie obhliadky realizovaných prác na žiadosť klienta 37,5 eur (predtým 30 eur)

 
Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák