Podmienky poskytovania príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie 2024

02.02.2024 (09:00)

S príspevkom na zvýšené splátky hypoték sa vynára množstvo otázok. Ako a kedy treba o príspevok požiadať, čo sa započítava do príjmu, aké doklady treba predložiť, čo ak mal niekto odklad, alebo mešká so splátkami? V článku nájdete všetky odpovede.

1.) Komu je príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie určený?

Žiadateľom o tento príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:
- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR

- je dlžníkom / spoludlžníkom zo zmluvy o úvere, ak je dlžníkov viac, nárok na príspevok môže vzniknúť iba jednému z nich,

- má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru.

Ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí žiadateľ splniť:

- priemerný príjem dlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,

- úver bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb. Akceptované účely úveru na bývanie sú: kúpa, výstavba, rekonštrukcia.

- úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, pričom sa prihliada aj na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak je uhradená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zdôrazňujeme, že nesmie ísť o tzv. čisté refinancovanie úveru, tzn. o presun úveru do inej banky.

2.) Mám nárok na príspevok, ak mám podpísaných viacero zmlúv o úvere na bývanie?

Áno, ale nárok na príspevok vzniká iba na jednu úverovú zmluvu a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

3.) Ako si môžem uplatniť nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

Na uplatnenie nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru je potrebné podať písomnú žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať aj electronicky cez portál slovensko.sk. Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

4.) Ak budem mať zvýšenú splátku od marca 2024 a žiadosť o príspevok podám až v júli 2024, od kedy budem mať nárok na poskytnutie príspevku?

Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil, pričom nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Vzhľadom na uvedené, ak si podáte žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru v mesiaci júl 2024, nárok na príspevok vám vznikne najskôr od júla 2024.

5.) Aká je maximálna výška príspevku na zvýšenú splátku úveru?

Výška príspevku je 75% z navýšenej sumy splátky, najviac však 150 eur mesačne, napr. ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75% z 300 eur je 225 eur), bude príspevok poskytnutý v maximálnej sume, a to 150 eur.

6.) Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru sa budú započítavať do príjmu aj dávky, ktoré poskytuje štát (napr. dôchodok, dávka v nezamestnanosti, tehotenské, materské, rodičovské...)?

Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje len zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Teda, pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru sa do príjmu nezapočítavajú vyššie uvedené dávky poskytované štátom, ktoré nie sú zdaniteľné.

Príjem policajtov a vojakov v služobnom pomere sa bude započítavať do príjmu pri posúdení nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru.

7.) Z akých zdrojov sa budú získavať informácie o príjme žiadateľa o príspevok?

K žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru, žiadateľ nepredkladá doklady o príjme ani daňové priznanie. Informáciu o príjme dlžníka poskytuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR.

Informáciu o príjme predloží žiadateľ na výzvu ÚPSVaR až v prípade, ak jedna dvanástina priemerného príjmu dlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí hranicu príjmu (1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v SR). V tomto prípade pre vznik nároku na príspevok bude posudzovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie 07/2023 až 12/2023).

8.) V byte, na ktorý mi bola poskytnutá hypotéka, prenajímam 1 izbu, tento byt tiež trvalo užívam. Mám nárok na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru?

Nárok na príspevok nemáte. Osoba, ktorej prenajímate 1 izbu v byte na základe nájomnej zmluvy, nespĺňa podmienky blízkej osoby.

9.) Vzal som si hypotekárny úver v roku 2023, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

Ak ste si úver zobrali v roku 2023, máme za to, že k refixácii (k zvýšeniu úrokovej sadzby) dôjde najskôr v roku 2024, t.j. žiadosť o príspevok si môžete podať až od kalendárneho mesiaca, kedy v prípade vašej úverovej zmluvy dôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby.

10.) Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, ak mám úver z Prvej stavebnej sporiteľne?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné poskytnúť len v prípade úverov poskytnutých bankou. Ak máte úver zo stavebnej sporiteľne, príspevok na zvýšenú splátku úveru vám nie je možné poskytnúť.

11.) Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, ak prvá navýšená splátka bola uhradená v januári 2023, refixácia končila v decembri 2022?

Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie zvýšila v januári 2023, je možné žiadosť o zvýšenú splátku úveru podať od mesiaca január 2024 a ak spĺňate podmienky nároku na tento príspevok (viď. otázka č. 1), príspevok sa vám vyplatí od podania žiadosti. Zároveň uvádzame, že s účinnosťou od 1.1.2024 došlo aj k úprave zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňové subjekty môžu uplatniť za rok 2023 v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

12.) Má nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru aj živnostník?

Áno, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

13.) Pred 2 rokmi som si vzal hypotéku a zafixoval úrok na 7 rokov, čím som každý mesiac platil viac, akoby išlo o úver s kratšou fixáciou. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je zvýšenie mesačnej splátky z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. Keďže úver bol poskytnutý a zafixovaný pred 2 rokmi na 7 rokov, nie je splnená podmienka zvýšenia mesačnej splátky úveru z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

14.) Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru v prípade refinancovania úveru v tej istej banke?

V rámci tej istej banky (spravidla) nedochádza k refinancovaniu úveru, len dohodnutie si nových podmienok v rámci tej istej úverovej zmluvy (napr. formou dodatku). V prípade, ak ide naozaj o úplne novú zmluvu, platí odpoveď 15.

15.) Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru v prípade refinancovania úveru v inej banke?

Ak došlo k refinancovaniu úveru na bývanie (z banky do inej banky) je dôležité prihliadať na účel úveru, tzn. v úverovej zmluve v novej banke musí byť uvedený aspoň jeden z týchto účelov, a to (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Ak aspoň jeden z týchto účelov je spomenutý v zmluve o úvere a zároveň je splnená podmienka, že sa vám zvýšila splátka úveru už v tejto novej banke (pozn.: neposudzujú sa navzájom splátky v dvoch rôznych bankách, posudzuje sa splátka (po refixácii) už v novej banke), tak spĺňate podmienky na poskytnutie príspevku.

Ak ide o čisté refinancovanie úveru bez uvedenia týchto účelov, nespĺňate podmienky na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru.

16.) Pred 3 rokmi som sa dohodol s bankou na mimoriadnych splátkach, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, keď dôjde k refixácii úrokovej sadzby môjho úveru?

Keď dôjde k refixácii úrokovej sadzby vášho úveru a zvýšeniu mesačnej splátky úveru, budete mať nárok na príspevok, avšak výška príspevku vám bude vypočítaná zo zmluvne dohodnutých splátok úveru, bez mimoriadnych splátok nad rámec zmluvne dohodnutej splátky úveru. Predčasné splatenie úveru nebude vstupovať do výpočtu referenčnej ani mesačnej splátky úveru na bývanie. Príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné poskytnúť v prípade, keď banka pri posúdení úveru vyhodnotí kladný rozdiel výšky mesačnej splátky a výšky referenčnej splátky (splátka vo vzťahu, ku ktorej sa vypočíta výška príspevku).

17.) Bude príspevok poskytnutý iba klientom, u ktorých došlo k prvej refixácii úrokovej sadzby v 2023/2024, alebo príspevok je možné poskytnúť aj v prípade viacerých refixácií?

Počet refixácií úrokovej sadzby úveru neovplyvňuje nárok na príspevok. Na poskytnutie príspevku je potrebné splniť podmienky oprávnenosti na príspevok na zvýšenú splátku úveru viď. bod 1.

18.) Je možné si podať žiadosť v prípade, ak som mal v banke dohodnutý odklad splátok?

Áno, ak splňate podmienky uvedené v bode 1. a ak je možné vypočítať rozdiel medzi výškou pôvodnej (referenčnej) splátky a novej splátky.

Za referenčnú splátku sa pri úveroch, pri ktorých k splácaniu došlo pred 1.1.2023, sa považuje priemerná mesačná splátka za rok 2022. Napr. ak v roku 2022 klient banku požiadal o odklad splátok na dobu 3 mesiacov, priemerná referenčná splátka sa vypočíta zo sumy uhradených nenulových predpisov vydelených počtom mesiacov, za ktoré bola vykonaná úhrada (v tomto prípade 9 mesiacov), teda takýto odklad splátok nie je dôvodom na neposkytnutie príspevku.
Ak mal však klient odklad splátok celý rok 2022, nie je možné vypočítať priemernú referenčnú splátku a teda v takomto prípade nebude možné príspevok poskytnúť.

V prípade úverov, u ktorých k splácaniu došlo v roku 2023 sa za referenčnú splátku považuje splátka, ktorá predchádzala zvýšenej splátke z dôvodu prvej refixácie úrokovej sadzby, ktorú klient banke skutočne zaplatil. Teda, ak zo strany klienta bola zaplatená splátka, ktorá predchádza zvýšenej splátke úveru, odklad splátok v predchádzajúcich mesiacoch nemá vplyv na poskytnutie príspevku.

Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že úver musí byť riadne splácaný v plnej výške. Klient, ktorý má v súčasnosti odklad splátok môže požiadať o príspevok až od mesiaca, kedy po odklade splátok začne uhrádzať splátky úveru.

Napr. ak má klient odklad splátok január až marec 2024 a posledná splátka bola uhradená v decembri 2023, môže o príspevok požiadať až v apríli 2024.

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/PRISPEVOK_-_UVERY/Casto_kladene_otazky_doplnene4.pdf
 
Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Foto: redakcia