Prehľad najdôležitejších zmien v 2. pilieri v roku 2023

Autor: redakčne upravené
28.12.2022 (13:00)

V novembri 2022 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. 2. pilier čakajú zásadné zmeny. Pripravili sme prehľad najdôležitejších z nich.

Kľúčovými zmenami sú:
  • zavedenie predvolenej investičnej stratégie
  • presun sporiteľov z garantovaných fondov
  • automatický vstup do 2. piliera
  • zjednoduší prestup medzi DSSkami
  • upravuje sa výplata dôchodkov z 2. piliera
  • znižujú sa poplatky

Od 1. januára 2023

Individuálne garancie v dlhopisových fondoch

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z 2. piliera, DSS-ka skontroluje, či jeho aktuálny majetok je vyšší ako príspevky, ktoré do garantovaného dôchodkového fondu poslal. Ak jeho majetok pred odchodom dôchodku nie je vyšší ako jeho príspevky, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

Výška príspevkov do druhého piliera

Spomalí sa zvyšovanie príspevkov do 2.piliera. V rokoch 2022, 2023 a 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 % hrubej mzdy, v rokoch 2025 a 2026 bude 5,75 % a v roku 2027 cieľových 6 %.

Znížia sa poplatky

Vo všetkých fondoch sa zruší poplatok za zhodnotenie a zároveň sa zruší sa poplatok za vedenie účtu (dotraz bol vo výške 1% z každého nového príspevku).

Poplatok za správu sa zvýši na 0,45% (súčasný poplatok je 0,3 %) ročne. Od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40%.

Od 1. mája 2023

Začne platiť automatický vstup do druhého piliera

Do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do 2 rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si nový sporiteľ do 6 mesiacov nevyberie DSS, priradí mu ju Sociálna poisťovňa.

Zvyšuje sa veková hranica pre vstup do druhého piliera na 40 rokov. Takže od mája 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 – 40 rokov.

Začne platiť predvolená investičná stratégia

Predvolená investičná stratégia sa týka najmä pasívnych sporiteľov, ktorí nechcú akívne zasahovať do svojich dôchodkových úspor a spoľahnú sa radšej na to, čo im odporúča štát. Ako je teda predvolená investičná stratégia nastavená? Sporitelia do veku 50 rokov by mali mať všetky úspory v indexovom fonde. Potom sa pomerné zastúpenie indexového fondu znižuje o 4% ročne. Čím bližšie bude sporiteľ k dôchodkovému veku, tým viac úspor bude mať uložených v menej volatilných garantovaných fondoch.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ a súčasní sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe vlastného uváženia.

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť.

V predvolenej investičnej stratégii je povinný indexový akciový fond.

Indexový fond má v ponuke každá DSS-ka okrem Allianzu. DSS Allianz aktuálne analyzuje možnosť, či pretransformuje akciový fond Progres na indexový fond alebo založí nový indexový fond.

Od 1. júla 2023

Začne sa presun sporiteľov z garantovaných fondov do indexových

Proces je dlhodobý a bude trvať do konca roku 2025. Ak by presun DSS-ka nestihla, môže požiadať o predĺženie do konca roku 2027.

Principiálne ide o presuny pasívnych sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ak je sporiteľ vo veku 54 rokov a viac, budú sa presúvať iba jeho povinné príspevky. Ak je však sporiteľ mladší ako 54 rokov, presúvajú sa jeho úspory aj príspevky.

Povinný presun sa netýka aktívnych sporiteľov. Sú to tí, ktorí majú svoje úspory rozložené na základe vlastného rozhodnutia:
  • aktívne sa vyviazali z presunu do garantovaného fondu v roku 2013
  • zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013
  • do druhého piliera vstúpili po roku 2013
Táto skupina do automatického presunu zahrnutá nie je, ale môže sa aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť. Ak chcú sporitelia niečo iné, ako im určil zákon predvolenou investičnou stratégiou, musia sa aktívne rozhodnúť a oznámiť to svojej DSS.

Od 1. januára 2024

Výplaty dôchodkov v roku 2023 sa riadia podľa doterajších pravidiel. Od januára 2024 sa hlavné zmeny budú týkať programového výberu. Po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok si sporiteľ bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po ukončení obdobia programového výberu. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.
 
Zdroj: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, Foto: Ivan Sedlák