UNIQA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


V roku 2020 sa rakúska poisťovacia skupina UNIQA stala vlastníkom spoločností AXA na Slovensku a okrem poistenia prebrala UNIQA aj fondy II. dôchodkového piliera, ktoré na Slovensku spravovala AXA DSS. S počtom sporiteľov 380 960 (1/2023) jej patrí tretie miesto na trhu.

Fondy UNIQA DSS

  • Dlhopisový garantovaný fond UNIQA

Cieľ garantovaného fondu
  • dosahovanie stabilných výnosov pri súčasnom obmedzení a rozložení rizika
Dlhopisový garantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a majú záujem o stabilný vývoj svojej investície.

> Viac informácii o dlhopisovom garantovanom fonde UNIQA
  • Akciový negarantovaný fond UNIQA

Dlhodobý cieľ akciového fondu
  • dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia v dlhodobom horizonte pri zachovaní primeranej miery rizika
Akciový negarantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú vyššie možné zhodnotenie pri vyššej miere rizika a zároveň sú v krátkodobom období ochotní akceptovať aj výraznejšie kolísanie hodnoty dôchodkových jednotiek.

> Viac informácii o akciovom negarantovanom fonde UNIQA
  • Indexový negarantovaný fond UNIQA

Indexový dôchodkový fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostnia vyššie možné zhodnotenie a akceptujú najvyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií . Zároveň sú si vedomí rizika možného výrazného kolísania hodnoty dôchodkovej jednotky.

Sporitelia v indexovom fonde musia spĺňať zákonom povolený vek.

> Viac informácii o indexovom negarantovanom fonde UNIQA

> späť