Zmeny v sadzobníku poplatkov Slovenskej sporiteľne od 15.1.2016

Autor: Nina Kusá
21.01.2016 (12:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v platobných operáciách, platobných kartách, tiež v spotrebných úveroch i sporení.Bezhotovostné platobné služby

Poplatky za domáce, ale i zahraničné bezhotovostné operácie banka zvyšovala. Rodziel medzi starým a novým poplatkom sa napríklad vyšplhal aj na 7 eur. Zmeny vám prinášame v nasledujúcej tabuľke:

 služba starý poplatok nový poplatok
spracovanie žiadosti o vrátenie, prešetrenie, spresnenie prevodu 3,00 € 10,00 €
potvrdenie o vykonaní prevodu 3,50 € 5,00 €
urgentný prevod realizovaný cez Elektronické služby 2,00 € 5,00 €
urgentný prevod realizovaný na Obchodnom mieste 3,00 € 5,00 €
zmenu alebo zrušenie Trvalého platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta na Obchodnom mieste 1,00 € 1,50 €
ukončenie Trvalého platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom, sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň, ako je deň žiadosti o ukončenie, cez elektronické služby aj na Obchodnom mieste 1,00 € 1,50 €
urgentný prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA cez cez elektronické služby aj na Obchodnom mieste 2,00 € 5,00 €
 

Hotovostné platobné služby

Poplatok za vklad hotovosti na účet 3. osobou banka zvýšila z 0,50 € na 1,00 €. Poplatok za hotovostné vklady banka účtuje len vtedy, ak na účet vedený v Slovenskej sporiteľni realizuje vklad osoba odlišná od majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby. Ak klient vkladá hotovosť na vlastný účet, banka tento poplatok neúčtuje. 

Spracovanie mincí na pokladni pri vklade resp. výbere hotovosti bolo v starom cenníku spoplatené sumou 0,20 € alebo 1,00 € za každých začatých 100ks v závislosti od nominálnej hodnoty. Po novom je takéto spracovanie mincí stanovené jednotným poplatkom – 5 % z finálnej hodnoty mincí, min. 0,50 € .


Platobné karty

V časti debetných platobných kariet nastala zmena v týchto poplatkoch:

služba starý poplatok nový poplatok
zmena zmluvných podmienok za používanie platobnej karty (napr. limit, prevydávanie karty) prostredníctvom Elektronických služieb 0,70 € 0,00 €
zmena zmluvných podmienok za používanie platobnej karty (napr. limit, prevydávanie karty) na Obchodnom mieste a prostredníctvom služby Sporotel 1,80 €
 
3,00 €
výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR 2,00 € 2,50 €
platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie (osobitné transakcie) 1,30 € 2,00 €
 
V rámci produktu platobná Karta iXtra, pre mladých vo veku od 10 do 18 rokov v novom Sadzobníku poplatkov vypadli nasledovné služby:
  • vyhotovenie elektronického výpisu a jedného výpisu ku iXtra karte v mesačnej a vyššej periodicite a jeho zaslanie poštou v rámci SR
  • zmena limitov používania platobnej karty na Obchodnom mieste a cez Sporotel za 1,80 €
V časti kreditných platobných kariet upravila banka po novom tieto poplatky:
  • zmena limitov používania Kreditnej karty, zmena bezkontaktnej funkcionality, aktivovanie služby Dočasné limity prostredníctvom Elektronických služieb 0,00 € (predtým 0,70 €), na Obchodnom mieste a cez klientske centrum Sporotel 3,00 € (predtým 1,80 €)
  • platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie (osobitné transakcie) 2,00 € (predtým 1,30 €)
V prípade straty alebo krádeže kreditnej karty VISA Gold bude vydanie núdzovej hotovosti, resp. núdzovej karty pri pobyte mimo SR spoplatnené sumou 150 €, predtým bolo vydanie núdzovej hotovosti za poplatok 130 € a vydanie núdzovej karty za poplatok 165 €.

Spotrebné úvery

Slovenská sporiteľňa pri spotebnom úvere na Čokoľvek neúčtuje žiadne vstupné poplatky. Zmena sa dotkla poplatku za zmenu zmluvných podmienok úveru a iné úkony súvisiace s úverom vyvolané klientom – nový poplatok je 39,00 €, predtým za poplatok 149,00 €.

Vkladné knižky

Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhli ani vkladné knižky, pozrite si zmeny:  
  • zrušenie VK na žiadosť klienta 7,00 € (predtým 6,65 €)
  • zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke na podnet klienta 7,00 € (predtým 3,50 €)
  • výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez umorovacieho konania 7,00 € (predtým 6,65 €)
  • začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke 2% z umorovaného vkladu, min. 7,00 €, max. 33,00 € (predtým 2% z umor. vkladu, min. 6,65 €, max. 33,00 €)
  • vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom 7,00 € (predtým 3,50 €)
Od poplatku za zrušenie sú oslobodení klienti, ktorí ponechajú zostatok vkladu na novozaloženej vkladnej knižke, vlastnia Sporoknižku bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou, SPOROknižku eso a SPOROknižku 18.

SLSP

Neprehliadnite  
Foto: Ivan Sedlák