Ako vzniká záznam v úverovom registri?

Autor: Karin Gronová
02.03.2016 (09:30)

Úverový register už banky používajú viac rokov. Obsahuje dáta za dostatočne dlhé obdobie, ktoré zodpovedne poskytuje údaje o klientoch.

Avšak aj nekompetentné zaobchádzanie s touto databázou zo strany bánk častokrát klientom veľmi znepríjemňuje život. Dovolím si napísať, že táto situácia je zapríčinená aj nedostatočnými školeniami pracovníkov bánk, ktorí majú prístup do úverových registrov a dostatočne neovládajú dopady svojej práce na reálny život klientov. Verím, že sa mi podarí aj prostredníctvom tohto článku otvoriť diskusiu na túto tému.

gepard

V prvom rade je nutné pripomenúť, že žiadna banka nemôže vstupovať do registra len tak, bez príčiny. Klient samotný musí dať povolenie banke, aby si ho mohla preveriť. Tento súhlas jednoznačne udeľuje klient podpisom žiadosti o akýkoľvek úver -  tak vzniká prvý záznam v registri. V praxi sa často stáva, že klient v snahe získať čo najvhodnejší úver, podpíše viacero žiadostí vo viacerých bankách, t.j. udeľuje súhlas viacerým bankám, aby si ho mohli overiť v úverovom registri. Dokument, ktorým klient udeľuje povolenie na overenie údajov v úverovom registri, môže mať rôzne názvy, nemusí ísť jednoznačne iba o žiadosť o úver. Klient, netušiac, takýto súhlas často udeľuje banke už v stave, keď mu banka spracováva iba ponuku budúceho úveru. Je nevyhnutné čítať si pozorne všetko, čo podpisujeme.

Neprehliadnite Pri schvaľovaní žiadosti o úver, každý schvaľovateľ banky zaeviduje záznam do úverového registra o tom, že si klient žiadal o úver a v akej výške. Banka pokračuje v schvaľovacom procese a zaeviduje v registri, či bol daný úver schválený alebo zamietnutý. Je logické, že zamietnutie úveru sa považuje za negatívny záznam. K tomuto záznamu majú prístup následne aj iné banky a zohľadňujú túto, pre nich negatívnu informáciu pri svojom rozhodovaní. Preto je potrebné zvážiť každú žiadosť, ktorú klient podáva a tým znova spúšťa celý proces záznamov a overovania. Dôvod zamietnutia úveru sa v úverovom registri neeviduje! Klient si tak napríklad môže „vyrobiť“ negatívne záznamy aj v takom prípade, že kupuje nevysporiadanú nehnuteľnosť, o čom ani nevedel, vôbec tu nehovoríme len o zamietnutí úveru z dôvodu, keď klient v minulosti nesplácal svoje záväzky.

Ako sa vyhnúť zbytočným negatívnym záznamom v úverovom registri?

Ako som už uviedla, v prvom rade nepodávať bezhlavo žiadosti o úvery. A ak už tak klient urobil, tak by nemal túto situáciu podceňovať a mal by si po sebe „upratať“ údaje v databáze registra. T.j. napríklad, ak bol klient „šťastlivec“ a schválili mu viaceré banky jeho žiadosti o úver, nikdy netreba zabudnúť aj na tie ostatné schválené úvery, ktoré klient nebude čerpať. Tieto záznamy tiež „žijú“ svojim životom v úverovom registri a je potrebné, aby klient požiadal o Storno týchto žiadostí a riadne si pre budúcnosť toto storno žiadosti odložil. Pretože moja prax často ukazuje, že banky, z rôznych dôvodov, schválené, ale nečerpané úvery zaevidujú aj ako zamietnuté. Podaním Storna žiadosti o úver si klient zabezpečí, že bude jeho žiadosť v úverovom registri zaevidovaná ako „odvolaná“, čo sa nepovažuje za negatívny záznam.  Avšak zamietnuté žiadosti zo strany banky už klient nevie zmeniť! V prípade akéhokoľvek pochybenia zo strany banky je nevyhnuté podať v banke písomnú reklamáciu na opravu chybného záznamu v úverovom registri.

Následným negatívnym záznamom, ktoré vznikajú počas splácania úveru, sa klient vyhne, jedine ak si riadne plní svoje záväzky - včas a v celej výške. Ak klientovi v niektorom mesiaci chýba napríklad len 0,01 eur, tak mu banka nezrealizuje jeho splátku a klient má negatívny záznam tak, akoby nemal na úhradu celej splátky.

Zdroj: Gepard Finance, Foto: Ivan Sedlák