Čo je register vylúčených osôb a ako sa z neho môžete dostať von?

Autor: redakcia
26.07.2023 (09:20)

Register vylúčených osôb je databáza, v ktorej sú evidované všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Takéto osoby nemajú povolený vstup do herní a kasín. Budete prekvapení, koľkých sa zákaz týka.

Na čo slúži register vylúčených osôb?

Register vylúčených osôb (RVO) funguje ako nástroj ochrany rizikových skupín osôb pred problémovým hráčstvom. Osoba evidovaná v registri je vylúčená z účasti na všetkých hazardných hrách tak v online priestore, ako aj v herniach, stávkových kanceláriách a kasínach. To, či sa osoba nachádza v registri overuje prevádzkovateľ priamo pri jej vstupe do herne alebo kasína, alebo po prihlásení sa do online hráčskeho účtu. Povinnosť overovania či fyzická osoba nie je evidovaná v registri vylúčených osôb má prevádzkovateľ hazardných hier už pri registrácii a zriaďovaní hráčskeho účtu. "Dôvodom na zápis do registra môže byť napríklad poberanie dávky v hmotnej núdzi, samovylúčenie, priznanie sociálneho štipendia, súdom uložená povinnosť platiť výživné na nezaopatrené dieťa, začatie trestného stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy či diagnostikovaná choroba patologického hráčstva," vysvetľuje Mgr. Henrieta Borowiecka, z Kancelárie generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier.

V máji 2023 sa nachádzalo v RVO takmer 120 000 osôb. Z toho najväčšie zastúpenie mali osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a rovnako osoby, ktoré žijú s takýmito osobami v jednej domácnosti (80% z celkového počtu). Potom nasledujú samovylúčitelia, ktorých počet neustále stúpa, v apríli tvorili takmer 11 % z celkového počtu vylúčených osôb.

V zmysle Zákona o hazardných hrách banky nemajú do tohto registra prístup.

Kto a ako môže požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb?

O výmaz môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá bola do registra vylúčených osôb zapísaná na vlastnú žiadosť a od tohto zápisu uplynulo viac ako 6 mesiacov.

Ak sa chcete nechať vymazať z tohto registra, potrebujete vyplniť a zaslať Žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb. Tlačivo nájdete na webovej stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier https://www.urhh.sk/sk/web/guest/ziadost_spristupnenie_udajov v časti Register vylúčených osôb.

Žiadosť musí byť podpísaná a váš podpis musí byť overený notárom resp. na matrike. Žiadosť preto doma nepodpisujte, podpíšete ju pre notárom alebo pracovníkom matriky. Následne žiadosť pošlite poštou na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier. Druhá možnosť je poslať žiadosť cez www.slovensko.sk, v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosti posielané emailom Úrad neakceptuje.

Každý môže podať žiadosť iba sám sa seba, teda nemôžete požiadať blízkeho, aby túto žiadosť podal za vás. Úrad vás z registra vymaže najskôr po uplynutí 6 mesiacov potom, ako ste boli do registra vylúčených osôb zapísaný na vlastnú žiadosť. Nemá význam posielať žiadosť skôr, Úrad by vám aj tak nevyhovel.

Čo v prípade, ste v registri zapísaný nie na vlastnú žiadosť?

Žiadosť o výmaz môžu podať iba tie osoby, ktoré sami požiadali o zápis do registra vylúčených osôb (samovylúčitelia). Sú však aj iné prípady. Napríklad, ak niekomu bola lekárom určená diagnóza patologického hráčstva, do registra vylúčených osôb bol zapísaný z podnetu lekára so súhlasom dotknutého. A takomto prípade musí lekár potvrdiť, že pominuli dôvody, pre ktoré bol do registra vylúčených osôb zapísaný a podnet na výmaz osoby z registra vylúčených osôb musí dať lekár.

Študenti vysokých škôl, ktorí poberajú sociálne štipendium, sú zapisovaní do registra vylúčených osôb z podnetu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jedine ministerstvo môže dať podnet pre výmaz z registra vylúčených osôb, ak pominuli dôvody pre zápis.

Osoby, ktoré poberajú ktorúkoľvek dávku hmotnej pomoci (dávka v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie), sú zapisované do registra vylúčených osôb z podnetu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jedine tento orgán môže dať podnet pre výmaz osoby z registra vylúčených osôb.

Ako zisťuje prevádzkovateľ herne, kto je zapísaný v registri vylúčených osôb?

Každý hráč sa musí pri vstupe do herne preukázať svojim občianskym preukazom alebo pasom. Prevádzkovateľ je povinný podľa údajov v dokladoch preveriť si cez elektronický systém, či daná osoba má vstup do herne/kasína povolený alebo zakázaný.

To, či je hráč v registri musia preverovať aj prevádzkovatelia online hazardných hier. Pre účel overenia je prevádzkovateľ internetovej hry povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu. "Identitu potencionálneho hráča je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný overiť pri registrácii fyzickej osoby podľa § 31 ods. 1 zákona o hazardných hrách, kedy zároveň overí osobu v RVO už pri zriaďovaní hráčskeho účtu. V prípade, že je fyzická osoba evidovaná v RVO, neumožní jej dokončiť registráciu a zriadiť hráčsky účet. Zároveň prevádzkovateľ hazardnej hry, vzhľadom na priebežnú aktualizáciu databázy RVO, je povinný zamedziť účasť na hre aj aktívnemu hráčovi, ktorý je evidovaný v RVO," uzatvára Mgr. Henrieta Borowiecka, z Kancelárie generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier.
 
Zdroj: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Foto: Samantha Hurley, Burst.shopify.com