Čo robiť, keď nevládzem splácať úver?

Dostať sa do finančných problémov je stále neprijemné. Môžu vás prekvapiť nečakané výdavky vo vyššej sume, strata zamestnania, či choroba. Dôležité je mať finančnú rezervu, ktorá vám pomôže preklenúť toto neprizanivé obdobie. No niekedy ani rezerva nestačí...

Ako je potrebné postupovať, keď vaše príjmy nestačia na zaplatenie splátok hypotéky, pôžičky, či kreditnej karty? Pýtali sme sa právničky Bankového ombudsmana Sylvie Ďatelinkovej:


Ako má postupovať klient, keď nedokáže splácať úver?

V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať banku a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Otázku platobnej neschopnosti je potrebné riešiť ešte v jej začiatkoch, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší.


Aké možnosti môže ponúknuť banka klientovi na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie?

Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátky, odklad splátky, odpustenie časti nesplateného príslušenstva úveru alebo jeho refinancovanie. Banka v takýchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu klienta, ale aj jeho aktívny prístup počas riešenia situácie. Za aktívny prístup nemožno v žiadnom prípade považovať ignorovanie upomienok či výziev banky na úhradu dlhu zo strany klienta. V tejto súvislosti je však nutné zdôrazniť, že na zníženie splátok, ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok a pokiaľ banka takejto žiadosti klienta vyhovie, vždy sa jedná z jej strany o ústretový krok.

 
>> TIP Banky.sk: Urobte si poriadok vo svojich financiách. Zrušte zmluvy, ktoré nepotrebujete a obmedzte zbytočné výdavky. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne.<<

Ako postupuje banka, keď klient prestane splácať hypotéku/úver?

Vo všeobecnosti platí, že banka upozorní každého klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním úveru banke, a to písomnou formou zasielaním upomienok a výziev na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve alebo ktorú ako poslednú aktuálnu oznámil banke, telefonicky, zaslaním SMS správ alebo upozornením prostredníctvom správ v internetbankingu. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že klienti, si túto oznamovaciu povinnosť voči banke neplnia. Treba mať vždy na pamäti, že banka pri kontaktovaní klienta vychádza z kontaktných údajov, ktoré jej klient poskytol ako posledné, pričom zväčša ide o kontaktné údaje klientom poskytnuté pri uzatváraní zmluvného vzťahu, a preto je dôležité banku vždy informovať o zmene týchto údajov.

 
>> TIP Banky.sk: Obrátiť sa môžete aj na Inštitút alternatívneho riešenia sporov. Pokúsia sa vyriešiť vaše problémy s bankou zmierlivou cestou.<<

Umožní banka refinancovať úver, prípadne povolí odklad splátok keď má klient negatívny záznam v úverovom registri?

Na písomnú žiadosť klienta môže banka podľa vlastného uváženia povoliť odklad splátok istiny alebo aj celej splátky úveru v prípade, ak sa klient dostane do problémov so splácaním úveru. Je potrebné si však uvedomiť, že nejde o odpustenie splátok absolútne, to znamená, že všetky odpustené alebo znížené splátky bude po uplynutí času odkladu potrebné banke uhradiť. Pri žiadostiach o odklad splátok a refinancovaní úveru banky okrem iného preverujú aj schopnosť klienta splácať svoje záväzky riadne a včas. Preto je nevyhnutné, aby klient o prerušenie splácania úveru požiadal včas, teda nie až potom, keď už niekoľko splátok nezaplatil.

 
>> TIP Banky.sk: Pozor, s negatívnym záznamom v úverovom registri budete mať v budúcnosti ťažkosti získať ďalší úver! <<

Ako sú v realite ústretové banky voči klientom, ktorí majú problém so splácaním? Vyjdu im vôbec v ústrety, alebo naopak, zosplatnia celý úver?

Z našej praxe máme skúsenosť, že banky majú snahu vychádzať svojim klientom, ktorí sa prechodne ocitnú v ťaživej finančnej situácii, v ústrety. Vždy je to však o tom, ako včasne začne klient svoju finančnú situáciu s bankou riešiť. Banky riešia každý prípad individuálne a možností, ako problém riešiť je viacero. Preto je potrebné v komunikácii s bankou uviesť aj konkrétny dôvod, ktorý zapríčinil dočasnú platobnú neschopnosť klienta, napríklad strata zamestnania, výrazný pokles príjmu alebo vážne zdravotné problémy. Opačná situácia nastáva v prípade, kedy si klient neplní zmluvne dojednané povinnosti voči banke, v riešení situácie je pasívny, dlh nespláca a na výzvy banky nijako nereaguje. V takomto prípade môže banka po vyčerpaní všetkých možností riešenia vzniknutej situácie, pristúpiť k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru, čo pre klienta znamená, že sa úver stáva splatným v celom rozsahu a banka bude po klientovi požadovať jednorazové splatenie úveru vrátane jeho príslušenstva, ktoré je tvorené zväčša úrokmi z omeškania, riadnymi úrokmi alebo poplatkami.