Firemné (korporátne) dlhopisy zarobia viac, ale sú aj rizikovejšie - 2.časť

Autor: redakcia
17.01.2020 (10:00)

V predchádzajúcom článku sme sa venovali rizikám spojených s firemnými dlhopismi, dnes sa zameráme na to, aké informácie o emitentovi dlhopisu by ste si mali zistiť a kde ich nájdete.
 

Informácie majú cenu zlata

Úspešný investor je informovaný investor. Aj preto odborníci radia pred nákupom dlhopisu zistiť si o jeho emitentovi aj o podmienkach dlhopisu čo najviac informácií.

Základné informácie o dlhopise človek zistí z povinne sprístupnených emisných podmienok, ktoré firmy musia mať na webe. Sú tam najmä práva a povinnosti majiteľa dlhopisu a emitenta, teda zmluvné podmienky. Prospekt cenného papiera je dokument, ktorý obsahuje informácie nevyhnutné na to, aby investori mohli prijať informované investičné rozhodnutie. Tieto informácie sú prevažne určené pre profesionálnych investorov a laik im nemusí rozumieť.

„V emisných podmienkach sa investor spravidla nedozvie nič o skutočných rizikách spojených s daným dlhopisom. Dokonca aj samotný údaj o zabezpečení dlhopisov nemusí sám o sebe predstavovať zníženie kreditného rizika,“ upozorňuje Peter Majer, hovorca NBS. Aj preto ďalším zdrojom informácií pre investora by mali byť najmä tieto verejne prístupné informácie, ktoré nájde na webe firmy alebo na portáli finstat.sk:
  • výška tržieb
  • výsledky hospodárenia z predchádzajúcich rokov, zisk či strata
  • súčasné zadlženie,
  • dĺžka podnikania
  • postavenie na trhu
  • vlastník emitenta. Ak je vlastník skrytý, či nejaká schránková firma na Cypre mal by človek spozornieť.
„Ak investor nemá tieto informácie k dispozícií, nerozumie im alebo ich nevie zanalyzovať, nemal by do dlhopisov investovať,“ dodáva hovorca NBS. Poradiť laikovi by mal vedieť finančný poradca. No, aj poradcu si treba vedieť vybrať...

Pozor na lákavé reklamy

Naletieť na lákavé reklamy je najmä pre neskúsených investorov ľahké. Samotné reklamy na dlhopisy, ktoré môžu robiť samotní emitenti, banky, obchodníci s cennými papiermi či finanční sprostredkovatelia, Národná banka Slovenska nekontroluje ani nezakazuje. „NBS ich však monitoruje v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom a sú pre nás zdrojom informácií,“ dodáva P. Majer, hovorca NBS. Ak centrálna banka zistí, že niektorý zo subjektov vykonáva činnosť bez príslušného povolenia, môže mu udeliť sankciu v zmysle platnej legislatívy.

Ak by sa preukázalo, že osoby, ktoré konajú za emitenta, úmyselne uviedli nesprávne informácie, ktoré mohli uviesť investorov do omylu, bolo by možné takéto konanie posúdiť ako trestný čin.

NBS však nedohliada na dodržiavanie pravidiel zákona o dlhopisoch, vrátane toho, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Tiež neschvaľuje emisné podmienky. „Pokiaľ investori čelia situácii, keď im nie sú vyplácané výnosy alebo istina z dlhopisu, musia si svoje nároky uplatňovať cestou súkromno-právnych inštitútov, teda na súde,“ dodáva P. Majer.

Čo všetko kontroluje NBS pri emisiách dlhopisov

  • Ak sa dlhopisy verejne ponúkajú, schvaľuje k nim prospekt. Prospekt cenného papiera je dokument, ktorý obsahuje informácie nevyhnutné na to, aby investori mohli prijať informované investičné rozhodnutie. NBS pri schvaľovaní prospektu kontroluje jeho náležitosti, no nepreveruje a nezodpovedá za vecnú správnosť informácií, ktoré sú v ňom uvedené.
  • Ak sa dlhopisy predávajú cez finančných sprostredkovateľov – NBS kontroluje pravidlá, ktoré tieto osoby musia pri predaji dodržiavať. Zameriava sa napríklad na informovanie klientov, ale aj na povinnosť sprostredkovateľov konať v najlepšom záujme svojich klientov.

Foto: redakcia