Nástrahy pri výbere spotrebného úveru

Jozef Dudáš
 Zuno
Pýtajte sa Jozefa Dudáša, produktového špecialistu úverových produktov direct banky ZUNO. Vaše otázky prijímame od 15. novembra do 31. decembra 2013.  
 • 30.12.2013 - Čo sa stane so spotrebiteľským úverom v prípade smrti dlžníka?  
  31.12.2013 - Treba si uvedomiť, že dedičstvom sa nezískava len majetok zosnulého, ale aj jeho dlhy. Dlh sa dedí, t.j. v dedičskom konaní sa vytýči dedič, ktorý prevezme záväzky zosnulého.  
 • 27.12.2013 - Kto bude splácať spotrebák po rozvode manželov?  
  30.12.2013 - V tomto prípade treba brať do úvahy viacero skutočností, ktoré môžu nastať. Napríklad to, či bola zmluva o úvere uzavretá poča trvania manželstva, kde obidvaja vystupujú ako spoludlžníci, alebo bola zmluva uzatvorená skôr ako sa stali manželmi alebo využili možnosť zmluvne upraviť rozsah tzv. spoločného imania manželov. Záleží aj na tom, akým spôsobom je vysporiadané spoločné imanie v rámci rozvodu. Vo väčšine prípadov ale platí, že dlhy, ktoré vzniknú za obdobie trvania manželstva, sú súčasťou spoločného imania manželov a dlh budú naďalej povinní splácať obaja. 
 • 23.12.2013 - Môžem si splátky spotrebného úveru na čas odložiť?  
  27.12.2013 - Pokiaľ to daná banka umožňuje, tak áno. Klient požiada príslušnú banku o odklad splátok alebo si môže zvoliť tzv. "splátkové prázdniny", kde si určí, ktorý mesiac v roku splátku neplatí. Rozdiel je v tom, že klient si mesiac splátkových prázdnin určuje už v žiadosti o pôžičku a o odklad splátok môže požiadať počas trvania pôžičky. Je potrebné vedieť, že o odklade splátok musí informovať banku v dostatočnom časovom predstihu, komunikácia s bankou bude o to ťažšia, ak už klient so splátkou mešká. 
 • 20.12.2013 - Ak budem meškať so splátkou aký sankčný úrok si banka účtuje?  
  23.12.2013 - Pokiaľ klient nezaplatí splátku načas, od nasledujúceho dňa sa mu k úroku počíta sankčná úroková sadzba. Zákon stanovuje maximálnu hodnotu sankčnej úrokovej sadbzy pri spotrebiteľských úveroch. Momentálne sa táto hodnota pohybuje prevažne na úrovni 5,25 %. 
 • 19.12.2013 - Ak mám jeden mesiac na splátky viac oplatí sa mi zaplatiť dve splátky naraz? Ušetrím niečo?  
  20.12.2013 - To závisi od toho, či to daná banka umožňuje. Klient platí mesačné splátky v pravidelných intervaloch v rovnakej výške. Pokiaľ má finančných prostriedkov viac, môže zaplatiť mimoriadnu splátku, ktorou si môže znížiťdobu splácania alebo výšku mesačnej splátky. 
 • 18.12.2013 - Ak budem meškať so splátkou aký sankčný úrok si banka účtuje?  
  19.12.2013 - Sankčná úroková sadzba pri meškaní so splátkou sa počíta ako percento z dĺžnej sumy podľa platných právnych predpisov. To znamená 5 % bodov + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Pokiaľ klient nezaplatí splátku načas, od nasledujúceho dňa sa mu k úroku počíta sankčná úroková sadzba. Zákon stanovuje maximálnu hodnotu sankčnej úrokovej sadbzy pri spotrebiteľských úveroch. Momentálne sa táto hodnota pohybuje prevažne na úrovni 5,25 %. 
 • 17.12.2013 - Môžem prísť o svoj majetok pri nesplácaní úveru iba vo výške dlhu alebo o celý byt?  
  17.12.2013 - V prípade, že klient nebude splácať svoj dlh, v rámci nesplácania sa tento záväzok môže dostať na exekúciu. Potom sa bude vymáhať dlh, ktorý nastal. Je potrebné si uvedomiť, že v dôsledku nesplácania úveru dlh podstatne narastie o súdne poplatky, náklady exekúcie, úroky z omeškania atď. Reálne tak môže dlh niekoľkonásobne narásť oproti načerpanej čiastke. Pokiaľ je potom jediným majetkom klienta nehnuteľnosť, môže sa stať, že súd nariadi predaj danej nehnuteľnosti za účelom vymáhania dlhu. Konkrétny postup záleží na dlžnej čiastke.

  V každom prípade, ak klient nezvláda splácať svoj dlh, nesmie zanedbať komunikáciu s bankou. Môžu sa vzájomne dohodnúť na zníženej mesačnej splátke alebo na odklade niekoľkých splátok. Je to najmä o komunikácii, preto akonáhle sa klient dostane do platobnej neschopnosti, mal by o tom v prvom rade informovať svojho veriteľa, aby sa jeho prípad nedostal až do rúk exekútora.  
 • 16.12.2013 - Ako dlho banka čaká na meškajúcu splátku úveru dokým ju predá vymáhačom pohľadávok? 
  16.12.2013 - Každá banka si kontroluje platobnú disciplínu klienta pri splácaní jeho úveru. V prípade, že klient mešká so splátkou po určitých dňoch, banka mu pošle upomienku. Môže ísť o SMS, písomnú alebo telefonickú upomienku. V takej situácii je pre klienta tou najlepšou cestou komunikovať s bankou a dohodnúť sa buď na odklade splátok alebo na inom postupe splácania jeho úveru. Pokiaľ klient s bankou nekomunikuje, ničím si nepolepší a jeho záväzok sa môže dostať až k procesu vymáhania pohľadávky. Každá banka má nastavený svoj vlastný proces pre prípad nesplácania úveru - či už ide o časové obdobie, poplatky za upomienky či formu komunikácie. 
 • 16.12.2013 - Má klient výhodu pri žiadosti o spotrebný úver alebo jeho refinancovanie ak ho žiada vo vlastnej banke? 
  17.12.2013 - Pokiaľ si klient žiada o úver vo vlastnej banke, banka ho môže zvýhodniť. Napríklad aktívnemu klientovi môže znížiť jeho výslednú úrokovú sadzbu alebo mu môže poskytnúť predschválenú pôžičku. Výhodnú úrokovú sadzbu však banka môže podmieňovať napríklad aktívnym využívaním účtu, otvorením termínovaných vkladov, povinným pridaním poistenia atď. Pri predschválených ponukách klient často nemusí dokladovať príjem, proces schvaľovania je rýchlejší, klientovi je pripravená konkrétna suma na určité obdobie. Predschválenú ponuku so všetkými detailami môže klient v ZUNO vidieť priamo vo svojom online bankingu. Ponuka je vytvorená s výhodnou úrokovou sadzbou, je predvyplnená, nevyžadujú sa žiadne dokumenty a žiadosť sa podpisuje SMS-kódom.  
 • 13.12.2013 - Môže klient kvôli nesplatenému spotrebiteľskému úveru prísť o dom? 
  16.12.2013 - Ak sa klient kvôli nesplácaniu úveru dostane do ťažkostí, mal by v prvom rade o tom informovať svoju banku, kde sa dohodne na ďalšom postupe. Môže nastať aj situácia, keď sa celá záležitosť dostane do rúk exekútora a vtedy klient môže prísť aj o svoj majetok. Práve preto by si mal dôkladne premyslieť a zvážiť, aký vysoký úver si chce zobrať, aký je pomer medzi jeho príjmami a výdavkami, do akej miery jeho nový úver zaťaží rodinný rozpočet atď. Správnym rozhodnutím, naplánovaním a kontrolou svojich záväzkov sa klient môže klient vyhnúť komplikáciam súvisiacich s neschopnosťou splácať úver. Klientovi môže pomôcť aj poistenie voči neschopnosti splácať úver, čo znamená, že poisťovňa počas nepriaznivých životných situácií dočasne prevezme platenie úveru za klienta. 
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve