Investovanie cez banku

Marína Smolková
Tatra banka

Pýtajte sa Maríny Smolkovej, hovorkyne Tatra banky. Vaše otázky prijímame od  15. mája do 30. júna 2013.  
 • 27.06.2013 - Aké garacie má klient, pri jednotlivých druhoch investovania cez banku, že nepríde o čast alebo celú investíciu?  
  28.06.2013 - Jednotlivé investičné produkty dostupné cez banku majú rôznu mieru investičného rizika. Riziko, že klient príde o celú investíciu, je pri bežných investičných produktoch prakticky nulové. Ide skôr o to, či hrozí riziko poklesu hodnoty investície, t.j. strata časti investovanej sumy. Ak klient nie je ochotný podstúpiť takéto riziko, môže si zvoliť napríklad štruktúrované vklady, ktoré väčšinou garantujú návratnosť vloženej sumy. Potom sú k dispozícii rôzne ďalšie produkty, pri ktorých je určité riziko poklesu hodnoty investície. Najmenšie poklesy a v podstate minimálne riziko straty ponúkajú napríklad peňažné a zaistené podielové fondy. O niečo vyššie riziko je pri dlhopisových fondoch a výrazné riziko je pri akciových fondoch a cenných papieroch, ktorých cena sa neustále mení. Pri nákupe dlhových cenných papierov sa rizikovosť odvodzuje najmä od emitenta.  
 • 25.06.2013 - Môžem podielový list kedykoľvek predať? Ako to môžem urobiť aby som na ňom neprerobil?  
  26.06.2013 - V prípade otvorených podielových fondov je možné podielový list kedykoľvek predať. Je potrebné mať na pamäti, že investor nezíska vyplatené peniaze v deň predaja podielového listu, ale spravidla nasledujúci deň. Ocenenie podielového listu totiž musí zohľadniť vývoj cien aktív fondu aj za deň, v ktorý investor požiadal o vyplatenie prostriedkov. Toto ocenenie je možné uskutočniť až na druhý deň po prijatí žiadosti. To zároveň znamená, že investor v deň podania žiadosti nepozná cenu, za ktorú sa podielový list odpredá. Pred rozhodnutím o odpredaji podielového listu a vyhodnocovaní výšky realizovaného zisku môže využiť poslednú známu cenu podielového listu z predchádzajúceho dňa (ktorá sa však ku dňu odpredaja podielového listu spravidla zmení).  
 • 25.06.2013 - Aké ročné výnosy môžem čakať pri investovaní do otvoreného podielového fondu?  
  25.06.2013 - Výška výnosov, ktoré môže klient dosiahnuť pri investovaní závisí od typu zvoleného otvoreného podielového fondu. Najkonzervatívnejšie fondy investujúce do peňažných a dlhopisových aktív, majú nižší výnosový potenciál, avšak aj nižšie riziko priebežného poklesu, ako napr. fondy investujúce do akcií, komodít, či nehnuteľností.

  Skôr ako sa pokúšať nájsť investičné príležitosti s možným najvyšším výnosom, odporúčame investorom zameriavať sa na investičné riešenia efektívne rozkladajúce riziko investovaním do rozmanitých tried aktív, príp. využívajúcich aj prvky aktívnej správy (spôsob investovania, pri ktorom správca fondu aktívne prispôsobuje zloženie fondu vývoju na finančnom trhu). Takým spôsobom môže investor dosiahnuť zaujímavý výnos, pri nižšej miere rizika.
   
 • 24.06.2013 - Aké výhody má otvorený podielový fond?  
  25.06.2013 - Investovanie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania peňazí. Otvorené podielové fondy ponúkajú napr. nasledovné výhody: možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy, pohodlnú prítomnosť na globálnych finančných trhoch, dostupnosť peňazí, neviazanosť investície, transparentnosť, nákladová efektívnosť, aktívna správa, možnosť pravidelne sporiť aj menšie čiastky.  
 • 20.06.2013 - Môžem cez banku obchodovať na zahraničnej burze?  
  21.06.2013 - Áno, banka svojim klientom umožňuje aj obchodovanie na zahraničných burzách (prevažnú väčšinu obchodov banka realizuje na zahraničných burzách). Klient zadáva pokyn na kúpu alebo predaj cenného papiera a banka postupuje podľa ustanovení MiFID a miesto realizácie pokynu vyberá v zmysle schválenej stratégie vykonávania a postupovania pokynov. 
 • 18.06.2013 - Aké podmienky musím splniť ak chcem cez banku investovať do podielových fondov?  
  19.06.2013 - Klient môže investovať do podielových fondov Tatra Asset Management buď formou jednorazovej investície alebo pravidelného sporenia. V prvom rade je potrebné uzatvoriť zmluvu k danému produktu. Súčasťou povinnej zmluvnej dokumentácie je aj založenie Konta podielnika, ktoré slúži na evidenciu podielových listov zakúpených fondov. Okrem podielových listov TAM banka umožňuje klientom investovať aj do podielových listov zahraničných správcov. Investor do podielových fondov by mal mať k dispozícii informácie o charaktere danej investície, o investičnom riziku, ktoré závisí od typu fondu a mal by byť ochotný akceptovať aj priebežný pokles hodnoty investície. 
 • 17.06.2013 - Ponúka banka len vlastné cenné papiere alebo aj iných subjektov?  
  18.06.2013 - Banka ponúka aj vlastné cenné papiere aj cenné papiere iných subjektov. Vlastné cenné papiere sú napríklad hypotekárne záložné listy alebo dlhopisy emitované bankou. Pri kúpe HZL je dôležité brať do úvahy aj legislatívu týkajúcu sa zdaňovania výnosov. Od 1.7.2013 dochádza totiž k legislatívnej zmene a na kupóny vyplácané po 1.7.2013 sa neuplatňuje zrážková daň, ale zdaňujú sa na základe daňového priznania. Preto je takýto typ investície vhodný skôr pre klientov, ktorí sú pripravení podať si daňové priznanie. Banka sprostredkuje aj kúpu a predaj cenných papierov iných subjektov, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Takúto službu banka ponúka svojim klientom v starostlivosti osobných a privátnych bankárov. 
 • 12.06.2013 - Musím výnosy z cenných papierov zdaniť?
  12.06.2013 - Pri zdaňovaní výnosov z cenných papierov treba postupovať podľa platnej legislatívy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorá je pomerne komplexná a obsiahla. Obsahuje rôzne výnimky zo zdaňovania, takže výnosy z niektorých cenných papierov sa zdaňujú a z niektorých sú oslobodené od dane.
 • 12.06.2013 - Môžem cez banku kúpiť aj zahraničné štátne dlhopisy?
  12.06.2013 - Áno, cez banku je možné kúpiť aj zahraničnéštátne dlhopisy. Takéto služby sa poskytujú napríklad v Centre investovania, ktoré je dostupné pre všetkých záujemcov, či už sú alebo nie sú klientmi banky. Vzhľadom na výšku poplatkov sa takáto investícia odporúča skôr klientom s vyšším kapitálom.
 • 11.06.2013 - Ak mám záujem o kúpu cenných papierov, musím mať bežný účet v banke?
  11.06.2013 - Bežný účet je pri kúpe cenných papierov nevyhnutný, nakoľko cez bežný účet prebieha finančné vysporiadanie kúpy ako aj ďalšie finančné toky súvisiace s cennými papiermi v portfóliu klienta vedeného bankou, napríklad výplata dividend z akcií, výplata výnosov z dlhopisov a pod.
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve