Bankopoistenie úveru

Stanislava Imrichová
Logo Slovenskej sporitelne
Pýtajte sa Stanislavy Imrichovej, odborníčky na bankopoistenie zo Slovenskej sporiteľne. Vaše otázky prijímame od 1. marca do 30. apríla 2012.  
 • 26.04.2012 - V Slovenskej sporiteľni sa platí poplatok za poistenie úveru v rámci úverovej splátky. 
  27.04.2012 - V Slovenskej sporiteľni sa platí poplatok za poistenie úveru v rámci úverovej splátky. 
 • 23.04.2012 - Aké papierovačky ma čakajú pri uzavretí bankopoistenia? 
  24.04.2012 - Poistiť si úver je obyčajne jednoduché a rýchle. V Slovenskej sporiteľni stačí podpísať úverovú zmluvu, ktorej súčasťou je Súhlas s poistením spolu s vyhlásením. To platí pre spotrebné úvery a taktiež pre úvery na bývanie do výšky 66 000 eur. Pri úveroch na bývanie nad sumu 66 000,01 eur do 166 000 EUR klient vypíše Dotazník pre Poistenie k úveru. Pri úveroch na bývanie nad 166 000,01 eur klient vyplní Dotazník k Poisteniu k úveru a absolvuje vyšetrenie u zmluvného lekára. 
 • 17.04.2012 - Môže banka žiadať pri poistení úveru aj vinkuláciu mojej životnej poistky? 
  18.04.2012 - Nie, banka nevyžaduje pri poskytnutí Poistenia k úveru vinkuláciu životnej poistky. 
 • 16.04.2012 - Oplatí sa mi uzatvárať poistenie úveru, ak mám aj životnú poistku?  
  16.04.2012 - Aj keď má klient uzatvorené životné poistenie, poistenie k úveru má svoje opodstatnenie, najmä kvôli tomu, že kryje riziká (napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania), ktoré životné poistenie v sebe nezahŕňa. Preto ho Slovenská sporiteľňa odporúča svojim klientom.  
 • 11.04.2012 - Je lacnejšie sa poistiť si nesplácanie úveru iba pre riziko smrti a úrazu ako aj pre prípad straty zamestnania? 
  12.04.2012 -  Samozrejme, čím väčší počet poistných rizík súbor poistenia zahŕňa, tým je sadzba poistného vyššia.
 • 10.04.2012 - Ak mám poistený spotrebný úver, môžem dostať od banky lepšiu úrokovú sadzbu?  
  11.04.2012 - Áno, pri poistení úveru banky zvyknú zohľadňovať túto skutočnosť aj vo výške úrokovej sadzby. Napríklad v Slovenskej sporiteľni môže klient získať pri poistení spotrebného úveru o 0,50 % nižšiu sadzbu ročne, pri úveroch na bývanie sadzbu nižšiu o 0,20 % ročne.  
 • 09.04.2012 - Má poistenie úveru nejako obmedzené poistné krytie? 
  10.04.2012 - Ak klientovi vznikne poistná udalosť, nahlási ju príslušnej poisťovni. Poisťovňa po preskúmaní vyplatí poistné plnenie v zmluvne dohodnutej výške. V Slovenskej sporiteľni je možné získať pri poistení úveru takéto poistné plnenie:
  - smrť - jednorazová suma vo výške pohľadávky z úveru ku dňu smrti,
  - plná a trvalá invalidita - jednorazová suma vo výške pohľadávky z úveru ku dňu priznania plnej a trvalej invalidity,
  - pracovná neschopnosť - mesačná úverová splátka (max. 12 splátok z jednej poistnej udalosti),
  - strata zamestnania - mesačná úverová splátka (max. 12 splátok z jednej poistnej udalosti).

  Nárok na poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti vzniká, pokiaľ pracovná neschopnosť trvá nepretržite 60 kalendárnych dní. Prvé poistné plnenie vzniká v mesiaci, v ktorom je klient práceneschopný 60-ty deň. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti - pracovnej neschopnosti môže byť maximálne 12 mesačných úverových splátok. Je potrebné dokladovať trvanie pracovnej neschopnosti každý mesiac.

  Pri strate zamestnania poisťovňa vyplatí poistné plnenie, pokiaľ nezamestnanosť trvá nepretržite 60 kalendárnych dní. Prvé poistné plnenie vzniká v mesiaci, v ktorom je klient nepretržite 60-ty deň registrovaný na úrade práce a po uplynutí 90-dňovej čakacej lehoty (čakacia lehota je lehota v stanovenej dĺžke 90 po sebe idúcich dní od začiatku poistenia; v tejto lehote sa strata zamestnania nepovažuje za poistnú udalosť). Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti - strata zamestnania môže byť maximálne 12 mesačných úverových splátok. Je potrebné dokladovať trvanie registrácie na úrade práce každý mesiac.
   
 • 04.04.2012 - Prehodnocuje poisťovňa môj zdravotný stav každý rok a môže sa stať, že mi poistné plnenie prestane vyplácať? 
  05.04.2012 - Počas trvania poistenia poisťovňa nepreveruje zdravotný stav klienta.
  Poisťovňa vypláca poistné plnenie z jednej poistnej udalosti - pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania maximálne 12 mesačných úverových splátok
   
 • 03.04.2012 - Aké drahé je poistenie úveru v prípade smrti a invalidity? 
  04.04.2012 - V tomto prípade by išlo len o základný súbor poistenia. Ak by sme teda vychádzali z rovnakých predpokladov, ako v predošlej odpovedi, klientovi Slovenskej sporiteľne poskytnutý úver na bývanie vo výške 40 tisíc eur, s dobou splatnosti dvadsať rokov a mesačnou úverovou splátkou 262,80 eur, pri základnom súbore poistenia by klient zaplatil poplatok za poistenie vo výške 20,76 eur. V takom prípade by celková mesačná splátka úveru spolu s poplatkom za poistenie bola 283,56 eur.  
 • 02.04.2012 - Koľko mesačne ma vyjde poistenie hypotéky v prípade všetkých možných rizík?  
  03.04.2012 - Na pokrytie širokého spektra rizík (smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť a strata zamestnania) je napríklad v Slovenskej sporiteľni určený komplexný súbor poistenia. Pre ilustráciu, pri úvere na bývanie vo výške 40 tisíc eur s dobou splatnosti dvadsať rokov a mesačnou úverovou splátkou 262,80 eur by pri komplexnom súbore poistenia klient zaplatil poplatok za poistenie vo výške 35,48 eur. V takom prípade by celková mesačná splátka úveru spolu s poplatkom za poistenie bola 298,28 eur. 
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve