Typy bankových účtov - Legislatívne účty Časť 1.

Autor: redakcia
21.01.2019 (10:00)

Nie je účet ako účet. Líšia sa službami i cenami. Vysvetlíme vám, aké sú medzi nimi rozdiely a pre koho sú určené.Banky vo všeobecnosti majú v ponuke 2 typy účtov - tie, ktoré chcú a tie, ktoré musia. Okrem bežných komerčne ponúkaných účtov má banka povinnosť ponúkať aj takzvané legislatívne účty, ktoré vznikli v zmysle zákona. Podrobne popíšme všetky z nich, aby ste si vedeli správne vybrať.

Základný bankový produkt

CENA (poplatok za vedenie účtu): 0 Eur/mesiac

Tento typ účtu patrí medzi legislatívne účty, čiže tie, ktoré musia banky ponúkať zo zákona. Nie je však určený pre všetkých, primárne je určený pre ľudí s nízkym príjmom. Na jeho získanie klienti musia splniť dve podmienky:
 • mesačný príjem klienta je max. 1,1-násobok minimálnej mzdy. Ide o ľudí so mzdou do 572 eur za mesiac . Do konca roka 2018 tento účet si mohli zriadiť osoby s príjmom do 400 eur mesačne.
 • klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Splnenie tejto podmienky preukáže klient čestným prehlásením.

690x65-A

Základný bankový produkt zahŕňa tieto transakcie
 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
 • 1 debetná karta + jej obnova
 • neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách banky
 • neobmedzený počet prevodných príkazov v mene EUR v rámci SR (na pobočke, cez internetbanking, mobilnú aplikáciu, calebo call centrum) vrátane trvalých príkazov a inkás
 • neobmedzený počet platieb kartou a výberov hotovosti v mene EUR z bankomatov vlastnej banky
Všetky ďalšie transakcie sú spoplatňované podľa cenníka banky. Viac informácií o základnom bankovom produkte spresňue Vyhláška č. Ministerstva financií SR č. 41/2016 Z.z. o základnom bankovom produkte

Neprehliadnite
Napriek tomu, že tento účet je zdarma, doteraz o neho veľký záujem nebol. Najviac ho využívajú dôchodcovia. Pracujúci , hoci aj s nízkym príjmom o Základný bankový produkt veľký záujem nemajú.

Platobný účet so základnými funkciami

CENA (poplatok za vedenie účtu): 3 Eur/mesiac

Tento účet je tiež z radu legislatívnych účtov. Je určený komukoľvek, výška príjmu nerozhoduje. Avšak jedna podmienka tu je:
 • Klient si nemôže zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu a toto musí dokladovať čestným vyhlásením. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na termínovaný vklad, vkladnú knižku, sporiaci účet a stavebné sporenie.

Platobný účet so základnými funkciami zahŕňa tieto transakcie
 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
 • 1 debetná karta + jej obnova
 • neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách banky
 • neobmedzený počet prevodných príkazov v mene EUR v rámci SR (na pobočke, cez internetbanking, mobilnú aplikáciu, calebo call centrum) vrátane trvalých príkazov a inkás
 • neobmedzený počet platieb kartou a výberov hotovosti v mene EUR z bankomatov vlastnej banky
Všetky ďalšie transakcie sú spoplatňované podľa cenníka banky.

O tento účet môže požiadať osoba, ktorá má pobyt v Európskej únii (vrátane žiadateľa o azyl a osoby, ktorej nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorej vyhostenie nie je možné z rôznych dôvodov). Viac informácií o účte so základnými funkciami spresňuje Vyhláška Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Osobitný účet dlžníka

CENA (poplatok za vedenie účtu): 2 Eur/mesiac
Je to špeciálny typ legislatívneho účtu. Je určený pre osoby, ktorým v rámci konkurzného konania bolo speňažené obydlie. Inými slovami, je pre ľudí, ktorí prišli kvôli nesplateným dlhom o strechu nad hlavou. Podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, Osobitný účet dlžníka zriadi v banke správca pri riešení úpadku dlžníka konkurzom (v prípade predaja jeho obydlia) a poukáže na tento účet peňažné prostriedky vo výške 10 000,- EUR (tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka) resp. alikvótnu čiastku. Peniaze na takomto účte nepodliehajú konkurzu, exekúcii, ani obdobnému vykonávaciemu konaniu.

Osobitný účet dlžníka zahŕňa tieto transakcie
 • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu v mene EUR,
 • jeden vklad hotovosti alebo prevod finančných prostriedkov v mene EUR na účet (za celú dobu trvania účtu),
 • jeden výber hotovosti mesačne v mene EUR vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (aktuálne 250 EUR).

Viac informácií o Osobitnom účte dlžníka spresňuje Zákon 483/2001 Z.z. o bankách a Zákon 7/20015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 

Odporúčame:
Typy bankových účtov - Komerčné účty  2. časť 


Foto: Ivan Sedlák