Zodpovednosť za podvodné transakcie: Kedy nesie vinu banka a kedy klient?

Autor: redakcia
07.08.2023 (15:00)

V dobe kybernetických podvodov, keď klienti prídu o peniaze, vinia banky, že ich bezpečnostné opatrenia zlyhali. Banky.sk sa pozreli na situácie, kedy v prípade podvodných transakcií nesie zodpovednosť klient a kedy banka.

To, kedy nesie zodpovednosť za transakcie banka a kedy klient je špecifikované vo všeobecných podmienkach banky. Tento dlhý dokument však klienti málokedy čítajú, prinášame vám preto stručný prehľad toho, ako je zodpovednosť rozdelená.

Zodpovednosť na strane banky

Chybne spracovaná transakcia

Banka je povinná správne spracovávať platby a prevody klienta. Ak finančná strata bola spôsobená konaním alebo opomenutím zamestnanca banky, banka je zodpovedná za vzniknuté škody.

Neautorizovaná transakcia

Ak banka pri autorizácii transakcie nevyžadovala silnú autentifikáciu držiteľa Karty. Tieto transakcie sa vyskytujú v prípadoch, ak je klientovi napríklad odcudzená platobná karta, s ktorou následne zlodej vykoná platby bez potreby zadania PIN kódu. "Banka zodpovedá za transakcie vyplývajúce z použitia stratenej, odcudzenej alebo zneužitej karty od okamihu blokácie karty. Držiteľ neznáša finančné straty ak banka nevyžadovala silnú autentifikáciu transakcie alebo ak používa výnimku zo silnej autentifikácie, v prípade, že držiteľ považuje transakciu za podvodnú", vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB.

POZOR! Povinnosťou klienta je krádež karty čo najskôr nahlásiť banke, kartu zablokovať. "Čo sa týka hlásenia na políciu, klientom odporúčame, aby krádeže nahlásili," upresňuje Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky. Banka neoprávnené transakcie preverí a klientovi finančné prostriedky vráti.

"Pri strate/krádeži karty je potrebné okamžite požiadať o zablokovanie karty a je potrebné aby v tejto súvislosti bolo podané trestné oznámenie a jeho podanie banke preukázať. VUB banka nad rámec zákona klientom kompenzuje straty za bezkontaktné transakcie realizované odcudzenou/stratenou kartou bez zadania PINu max do výšky 50 EUR na transakciu, maximálne v kumulatívnom súčte transakcií 150 EUR," dodáva D. Miša.

Zodpovednosť na strane klienta

Klient by mal dodržiavať bezpečnostné opatrenia a správať sa zodpovedne vo vzťahu k svojmu účtu i platobnej karte. Zanedbanie týchto povinností sa nevypláca.

Prezradenie PIN kódu alebo hesla

Klient nesmie nikomu prezradiť svoje prihlasovacie údaje do internetbankingu, mobilnej apky, ani PIN kód ku platobnej karte. Považuje sa to za hrubú nedbanlivosť. Ak tieto informácie klient poskytne iným osobám, či už vedome alebo nevedome, a vznikne tým podvodná transakcia, banka nenesie zodpovednosť. "Držiteľ karty zodpovedá za všetky transakcie, ktoré vzniknú zneužitím bezpečnostného prvku, ktorý mu bol pridelený (napr. klient prezradil/sprístupnil kód na aktiváciu Google Pay/Apple Pay alebo mobilnej aplikácie), pri realizácii transakcií , kde je požadovaný 3D secure protokol, pri transakciách potvrdených PINom," hovorí D. Miša.

Typické príklady tohto správania sú, keď si klient napíše PIN kód priamo na platobnú kartu, alebo ho má napísaný na papieriku v peňaženke. Prihlasovacie údaje zas podvoník môže vymámiť cez telefonát, sms správou alebo mailom pod rôznymi zámienkami.

Klient je povinný oznámiť banke stratu, krádež alebo zneužitie karty bez zbytočného odkladu.

Nedostatočná opatrnosť pri online transakciách

Klient by mal byť obozretný pri vykonávaní online transakcií a chrániť svoje údaje pred zneužitím. Ak klient dostatočne nezabezpečí svoje zariadenie, používa nezabezpečné internetové pripojenie alebo sa stane obeťou phishingového podvodu, za svoje straty nesie zodpovednosť sám. V poslednej dobe sa vyskytujú prípady, keď klient nevenuje dostatočnú pozornosť sms správam, ktoré dostáva z banky a autorizuje transakcie, ktoré v jeho mene vykoná podvodník. Klient je zodpovedný za všetky autorizované transakcie. Čiže tie, ktoré aktívne potvrdí v mobilnej apke/internetbankingu. Ak klient autorizuje platbu podvodníkovi, zodpovednosť za stratu nemôže preniesť na svoju banku.

Zodpovednosť na strane banky je:

  • ak pochybí zamestnanec banky
  • pri neautorizovaných transakciách (bez zadania PIN) zlodejom, pričom klient musí nahlásiť stratu/krádež karty.

Zodpovednosť na strane klienta je:

  • keď prezradil PIN resp. prihlasovacie údaje do IB,
  • keď autorizoval transakcie, ktoré v jeho mene robil podvodník
  • keď sa klient prihlasuje do IB cez nezabezpečené siete, alebo ma zavírený PC

Vyhnite sa podvodným online praktikám

  • Internetoví podvodníci skúšajú rôzne metódy, ako sa dostať k vašim diskrétnym údajom tak, že si to ani nevšimnete. Typickými sú ponuky/súťaže, najčastejšie na sociálnych sieťach, ktoré ľuďom núkajú tovar alebo služby za extrémne výhodných podmienok, prostredníctvom ktorých sa podvodníci snažia získať citlivé osobné a platobné údaje. Tie následne zneužijú a pripravia vás o peniaze.
  • Ďalej je to phishing, predovšetkým rozosielaním falošných emailov sa zlodeji snažia vylákať platobné údaje, heslá, informácie o platobných kartách či prístupy k internetovému bankovníctvu. Falošný email zväčša obsahuje pokyny na platbu – napríklad za vymyslené clo, údajné poštovné alebo kuriéra.
  • Nákupy v neoverených internetových obchodoch, najmä v takých, ktoré pôsobia mimo Európy a nemajú dostatočne silné overenie užívateľa platobných služieb a tým sú ľahšie zneužiteľné.

Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com