Investovanie a sporenie v banke

Anna Macaláková
Téme sa venujeme s Annou Macalákovou, riaditeľkou J&T banky. Svoje otázky môžete posielať do 31.5.2016

J&T Banka
 • 15.05.2016 - Ako má začať investovať do fondov človek, ktorý ešte nemá veľa skúseností?
  17.05.2016 - Začínajúci investor, ktorý nemá dostatočný prehľad a vedomosti o podielových fondoch, alebo sa chce vyhnúť nebezpečenstvu výberu nesprávneho fondu, vzhľadom na jeho rizikový profil a časový horizont, by sa mal obrátiť na odborníkov. J&T Banka okrem toho, že ponúka veľmi zaujímavé podielové fondy, je zároveň aj investičným expertom. Naši bankári majú aktuálny prehľad na poli finančných trhov a preto dokážu každému klientovi nielen ponúknuť tú najvhodnejšiu príležitosť v danom čase, ale aj vysvetliť, prečo je dobré investovať do daných podielových fondov. Sú navyše k dispozícii kedykoľvek a za svojimi klientmi osobne chodia. Ponúkajú im tak maximálny komfort a odborné poradenstvo pre žiadaný efekt. Servis a odbornosť, ktorú ako privátna a investičná banka ponúkame, sa nedá ani vzdialene porovnávať s bežnou bankou či rôznymi finančnými sprostredkovateľmi.
 • 15.05.2016 - Akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú investori pri podielových fondoch?
  16.05.2016 - Hlavnou chybou je, že v čase turbulencií na trhoch nezachovávajú chladnú hlavu, panikária, nedodržia investičných horizont a vyberajú prostriedky z podielových fondov často v tom najhoršom čase. Zabúdajú na skutočnosť, že výkyvy cien sú prirodzenou vlastnosťou rizikovejších aktív a postihujú aj také úspešné firmy ako Apple. No z dlhodobého časového hľadiska sa ukazujú byť spravidla bezvýznamnými korekciami. Inou veľkou chybou sú pokusy o časovanie vstupov a výstupov na trhy, ktoré väčšinou nevychádzajú, čím investor prichádza k ochudobneniu sa o výnos.
 • 14.05.2016 - Čo je pri investovaní lepšie - jednorazový vklad alebo pravidelné sporenie menších čiastok?  
  16.05.2016 - Oba varianty považujeme za lepšie ako sporenie v štandardných bankových produktoch. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do rizikovejších finančných aktív dosiahnu kladný výnos, napriek obdobiam kríz, či neistôt spätých s rizikom rozpadu finančného systému a s tým spojenou zvýšenou volatilitou. To nemožno povedať o kumulovaní financií na bežných vkladoch v bankách. Obrovským bonusom pri dlhodobom pravidelnom investovaní je aj priemerovanie nákupných cien, keď za rovnaký objem peňazí investor nakúpi pri nižších cenách väčší počet lacnejších podielov a pri vyšších cenách naopak nižší počet drahších podielov.
 • 14.05.2016 - Rozmýšľam nad presunom časti našich nasporených peňazí do fondov. Ktoré sú najmenej rizikové?
  16.05.2016 - Najmenej rizikovými, no zároveň najmenej výnosnými, sú fondy peňažného trhu, o niečo rizikovejšími sú dlhopisové fondy a najrizikovejšími sú akciové, kde však možno dosiahnuť najvyššie výnosy z dlhodobého hľadiska. Okrem nich existujú ešte zmiešané fondy, ktorých rizikovosť závisí od toho, aké je zloženie ich portfólia. Legislatíva pozná aj fondy fondov, ktoré investujú do podielových listov a akcií iných investičných fondov. Ich rizikovosť takisto závisí od stratégie, ktorú sledujú. Osobitou kategóriou fondov sú špeciálne fondy nehnuteľností, ktorých rizikovosť je vo všeobecnosti vyššia ako v prípade dlhopisových fondov, no nižšia ako v prípade akciových.
 • 12.05.2016 - Môže bežný človek na Slovensku investovať do akcií? Akým spôsobom?
  13.05.2016 - Začínajúci investori môžu investovať do akcií prostredníctvom podielových fondov, kde sa o riadenie portfólia stará profesionálny manažér.  Skúsenejší investori, ktorí sledujú prehľad trhov, si môžu zostaviť vlastné dobre diverzifikované portfólio priamym nákupom akcií či ETF fondov, ktoré sú nákladovo výhodnejšie ako klasické podielové fondy.

  Čo sa týka technického postupu, ľudia môžu investovať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi s príslušnou licenciou, ktorý má prístup na burzy, kde sa dané akcie obchodujú.
 • 11.05.2016 - Vaša banka je len pre bohatých ľudí, alebo môže byť vašim klientom hocikto? Aké sú podmienky, ak sa niekto chce stať vašim klientom?
  13.05.2016 - Sme privátnou bankou, ktorá sa zameriava na zhodnocovanie majetku, potenciálni záujemcovia musia splniť interne stanovené podmienky, aby sa mohli kvalifikovať na klientov. Základnou podmienkou je vklad vo výške 10-tisíc eur.
 • 09.05.2016 - Ak si chcem dlhodobo uložiť peniaze do zlata, ako to môžem urobiť? Prídem do banky s peniazmi a odídem s tehličkami? A keď raz to zlato budem chcieť predať, bude sa to dať iba tam, kde som ho kúpil? Sú rôzne typy zlata, do ktorého sa dá investovať?
  13.05.2016 - Existuje niekoľko spôsobov, ako uložiť peniaze do zlata. Najkonzervatívnejšou a najistejšou je fyzický nákup zlatých tehličiek alebo mincí. Sú s tým však spojené aj zvýšené náklady, nakoľko cena mincí aj tehličiek má prémiu oproti trhovej cene samotného zlata a naopak – v prípade predaja diskont. Ďalšie náklady sú spojené s ich skladovaním v trezoroch či bezpečnostných schránkach. Ich následný predaj nie je nutné robiť len cez obchodníka od ktorého boli kúpené.

  Ďalšie možnosti expozície voči zlatu sú kúpa papierového zlata formou zlatých certifikátov, futures kontraktov či ETF fondov. Okrem toho možno investovať aj do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú jeho ťažbou.
 • 05.05.2016 - S akými typmi poplatkov mám počítať pri investovaní peňazí do fondov? V akej výške sa tieto poplatky orientačne pohybujú?
  09.05.2016 - S investovaním do fondov sú spojené predovšetkým vstupné a výstupné poplatky ako aj poplatok za správu, ktorý je však už zahrnutý v cene podielového listu. Výška vstupných a či výstupných poplatkov sa môže pohybovať od nula do rádovo piatich percent. Väčšinou platí pravidlo, že ak si sprostredkovateľ účtuje vstupný poplatok, potom odpúšťa výstupný a vice versa. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5 do dvoch percent. Poplatky pre konkrétny fond sa dajú nájsť v štatúte daného fondu, ktorý je štandardne prístupný na internetovej stránke správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.
 • 04.05.2016 - Akými rôznymi spôsobmi môžem investovať cez vašu banku? Ponúkate niečo navyše oproti ostatným bankám?
  06.05.2016 - J&T Banka ako expert na investovanie ponúka takmer neobmedzené investičné riešenia. Od širokého výberu niekoľkých stoviek podielových fondov, cez sprostredkovanie nákupu dlhopisov, akcií či komodít prakticky na ktorejkoľvek veľkej burze sveta aj prostredníctvom finančných derivátov až po rôzne alternatívne aktíva vrátane možnosti investovať do hedžových fondov. V našej ponuke nechýbajú ani rôzne investičné certifikáty či štruktúrované produkty, ktoré kombinujú to najlepšie zo sporenia a investovania, vieme ich prispôsobiť presne na mieru podľa požiadaviek klienta. Servis a odbornosť, ktorú ako privátna a investičná banka ponúkame, sa takmer nedá porovnávať s bežnou retailovou bankou. Pomáhame klientom peniaze nielen zarobiť, ale navyše uchovať hodnotu majetku a napokon si ho aj užívať.
 • 04.05.2016 - Aký kapitál potrebujem ako začínajúci investor do podielových fondov? Čo ma čaká - ako porces investovania prebieha?
  06.05.2016 - Do podielových fondov je možné investovať už od malých súm, rádovo od 20 eur. Čo sa týka samotného postupu, J&T Banku môže klient navštíviť osobne v Bratislave, Starom Smokovci alebo v Košiciach, alebo môže zavolať na KOMFORT linku a dohodnúť si stretnutie s privátnym bankárom na mieste a v čase, ktorý mu vyhovuje. Prvé osobné stretnutie prebieha formou rozhovoru. Privátny bankár sa dozvedá očakávania klienta (riziko, výnos, investičný horizont...), jeho skúsenosti s finančnými nástrojmi a okrem iného zámer/cieľ, prečo danú investíciu robí. Na základe týchto informácií privátny bankár ponúkne súbor produktov, ktoré čo najlepšie kopírujú požiadavky a očakávania klienta. 
  Starostlivosť o klientov však pokračuje aj po nakúpení cenných papierov. Prostredníctvom pravidelných reportov ich informujeme o aktuálnej situácii na finančných trhoch. Reagujeme na nové príležitosti, ako zarobiť, a prinášame im makroekonomický prehľad Slovenska a sveta.
« 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve