Vplyv inflácie na úspory a na úvery

Autor: redakčne upravené
25.11.2021 (15:00)

Komu praje inflácia? Tým, ktorí majú úspory, alebo tým, ktorí majú dlhy?

Slováci majú celkovo v bankách uložených zhruba 42,5 mld. Eur (stav k 09/2021). Z toho až 60 % predstavujú peniaze uložené na bežných účtoch. V porovnaní s obdobím pred krízou (01/2020) sa objem peňazí na bežných účtoch v bankách zvýšil až o 27 %. Termínované vklady naopak klesli o približne -13 % a vklady s výpovednou lehotou o cca -9 %.

Vplyv inflácie na úspory

Úrokové sadzby na bežných účtoch, sporiacich účtoch i termínovaných vkladoch sú nízke, "plazia" sa okolo 0%. Kvôli tomu ľudia stratili motiváciu ukladať peniaze na termínované vklady, ktoré v minulosti ponúkali aspoň aký taký úrok.

Neisté časy počas krízy ešte motivovali ľudí k tomu, aby peniaze držali na len bežných účtoch takpovediac “pre istotu”. Kvôli nízkym úrokom na termínovaných vkladoch ľudia presúvajú úspory do podielových fondov, kde sa im peniaze lepšie zhodnocujú.

Vysoká inflácia neteší naše peňaženky, keďže má vplyv aj na naše mzdy, dôchodky a úspory. Znižuje totiž kúpnu silu peňazí v budúcnosti, teda to, čo si za naše úspory budeme môcť kúpiť. Platí, že čím je inflácia vyššia, tým väčšiu časť z našich úspor nám ukrajuje.

Ak máme úspory vo výške 1 000 eur odložené doma „pod vankúšom“ alebo na bežnom účte, tak sa nijakým spôsobom nezhodnocujú. Práve naopak, v dôsledku inflácie sa tieto úspory znehodnocujú, keďže klesá ich kúpna sila. V tomto roku očakávame priemernú infláciu na úrovni okolo 3 %, čo znamená, že reálna hodnota našich úspor vo výške 1 000 eur bude o rok predstavovať cca 970 eur.

Negatívny dopad inflácie na naše úspory môžeme zmierniť tak, že úspory nebudeme nechávať na bežných účtoch, ale radšej ich investujeme napríklad do podielových fondov, kde sa nám budú peniaze zhodnocovať.

Vplyv inflácie na pôžičky

Inflácia má vplyv nielen na naše úspory, ale aj na dlhy, zvýhodňuje totiž dlžníkov a znevýhodňuje veriteľov. Inflácia je výhodná pre tých, čo kupujú nehnuteľnosť na hypotéku. Je to preto, lebo splátka úveru v dôsledku inflácie časom klesá, pretože inflácia znižuje hodnotu peňazí. Klesá teda aj hodnota požičaných peňazí, ktoré budeme musieť vrátiť banke napríklad za 20 rokov.

A v súčasnosti dokonca platí, že úrokové sadzby na hypotékach sú nižšie ako inflácia, reálna úroková sadzba je teda záporná. Znamená to, že dlžník vráti banke po odpočítaní inflácie menej peňazí, ako si požičal.
 
Zdroj: 365 banka, Foto: redakcia