Ako si môžem vybrať nasporené peniaze z DDS (3. pilier)?

Autor: redakčne upravené
27.05.2024 (09:00)

V 3. pilieri si sporí na dôchodok okolo 1 milióna ľudí. Pozrite si, aké sú vaše možnosti, ak by ste si chceli vybrať úspory z 3. piliera.

Sporiteľom v 3. pilieri, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemajú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

1. Doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku. Vypláca sa na žiadosť účastníka ak
  • Účastníkovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, teda má nárok na dôchodok z 1. piliera
  • Účastníkovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, alebo
  • Dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, platný v príslušnom kalendárnom roku.
Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov. 2. Doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Doplnkový výsluhový dôchodok sa na žiadosť účastníka vypláca, ak bol dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii minimálne 10 rokov

3. Jednorazové vyplatenie sa vypláca:
  • z dôvodu invalidity (poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%)
  • ak bol zrušený príspevkový dôchodkový fond alebo doplnková dôchodková spoločnosť
  • po podaní žiadosti, ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR
4. Predčasný výber, svoje vklady si môžete vybrať predčasným výberom najskôr po 10 rokoch od trvania zmluvy. Ďalší výber potom môžete zrealizovať po ďalších 10 rokoch a tak ďalej. Prostriedky, ktoré do DDSky prispieva zamestnávateľ, si môžete vybrať až pri odchode do dôchodku. Nárok na doplnkový dôchodok vám vznikne spolu s nárokom na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31.12.2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán, sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

V zmluve si každý účastník môže stanoviť oprávnenú osobu alebo osoby, ktorým majú byť peniaze vyplatené v prípade, že zomrie. Ak v účastníckej zmluve oprávnené osoby uvedené boli, úspory sú prednostne vyplatené týmto oprávneným osobám a následne už nie sú predmetom dedenia.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia