Bankový ombudsman zanikol, nahradil ho Inštitút alternatívneho riešenia sporov

Autor: redakcia
25.11.2019 (10:10)

Ak sa domnievate, že banka pochybila a ani po podaní reklamácie ste neuspeli, môžete sa obrátiť na Inštitút alternatívneho riešenia sporov (ARS). Vysvetlíme vám, ako funguje.

Inštitút alternatívneho riešenia sporov (ARS) vznikol k 1.7.2018 a založila ho Slovenská banková asociácia (SBA). Dovtedy spotrebiteľské spory s bankami riešil bankový ombudsman, ktorý bol zrušený na zhromaždení členov SBA dňa 31.5.2018 a nahrafil ho práve tento Inštitút ARS.

Ako prvú informáciu uvedieme, že Inštitút ARS slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo.

Existuje viacero subjektov, ktoré majú oprávnenie riešiť spotrebiteľské spory v rôznych oblastiach a sú uvedené na stránke Ministerstva hospodárstva. My sa sústredime na spory s bankami.

Kto môže podať návrh?

Návrh môže podať spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že došlo zo strany finančnej inštitúcie k porušeniu jeho práva a nedošlo k náprave na základe reklamácie. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba. Inštitút nerieši spory banka vs. firma/podnikateľ.

Čo musí obsahovať návrh?

Návrh musí byť podaný na predpísanom tlačive http://institutars.sk/podat-navrh/. Z návrhu musí byť zrejmé akej veci sa týka, proti konaniu ktorej finančnej inštitúcie smeruje a čoho sa návrhom domáhate.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu je, vyjadrenie banky k sťažnosti/reklamácii alebo dôkaz, že spotrebiteľ kontaktoval banku bezvýsledne, t.j. v lehote 30 dní od odoslania sťažnosti/reklamácie a banka neodpovedala na sťažnosť spotrebiteľa, kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú.

Všetky potrebné vyhlásenia a formuláre týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://institutars.sk/o-nas/dokumenty/. Ak váš návrh nebude kompletný, vyzvú vás na doplnenie.

Ako je potrebné návrh podať?

Návrh možno podať písomne na adresu:

Slovenská banková asociácia (Inštitút alternatívneho riešenia sporov)
BLUMENTAL OFFICE I.
Mýtna 48
811 07 Bratislava – Staré mesto


Ďalšou možnosťou je ústne podanie do zápisnice na horeuvedenej adrese. Stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť telefonicky alebo mailom. Alebo návrh je možné podať aj elektronickou poštou na adrese institutars@sbaonline.sk. Návrh je možné podať aj na elektronických nosičoch: CD, DVD, USB Flash disk.

Upozorňujeme, že Inštitúť ARS nevybavuje anonymné podnety, ďalej podnety, ktoré sa týkajú vyčísliteľnej hodnoty menšej ako 20 eur, ani tie, pri ktorých sa najprv nepokúsite dohodnúť s bankou.

Lehoty na vybavenie

Inšitút ARS ukončí konanie najneskôr do 90-tich dní odo dňa doručenia úplného návrhu. V zložitých prípadoch je možné predĺžiť lehotu o 30 dní, a to aj opakovane.

Obrátiť sa môžete aj na Národnú banku Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) taktiež poskytuje službu ochrany finančného spotrebiteľa. Dohliada na dodržiavanie pravidiel zo strany finančných inštitúcií (banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s CP, zmenárne, nebankové subjekty poskytujúce pôžičky, finanční agenti a poradcovia). NBS vybavuje sťažnosti spotrebiteľov, ktoré sa týkajú finančných služieb a ak zistia porušenie spotrebiteľských práv, môžu uložiť finančnej inštitúcii pokutu. Vzťahuje sa to na prípady, ak finančná inštitúcia spotrebiteľovi klamala, neposkytla mu zákonom požadované informácie, alebo má v zmluvách ustanovenia, ktoré sú značne v neprospech klienta. NBS však spory, ktoré má klient s bankou, nerozhoduje - o spore môže rozhodnúť len súd.

Na NBS sa teda môžete obrátiť, keď nie ste spokojný s vybavením vašej sťažnosti bankou či inou finančnou inštitúciou.

Podnet môžete poslať:

 • elektronicky cez formulár podania sťažnosti https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie

 • poštou:
  Národná banka Slovenska
  Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
  Imricha Karvaša 1
  813 25 Bratislava

   
 • osobne:
  Národná banka Slovenska
  Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
  Vazovova 2, Bratislava

  Konultačné hodiny majú každú stredu od 8,30 do 11,30 a od 12,30 do 16,30 h.

Foto: Ivan Sedlák