Doživotný starobný dôchodok


Doživotný dôchodok je najbežnejšia forma výplaty dôchodkov z 2.piliera. Ako vyplýva z názvu, vypláca sa mesačne (podobne ako dôchodok z 1.piliera) až do smrti poberateľa. Ak si vyberiete doživotný dôchodok, musíte sa ešte rozhodnúť, či chcete aby vám bola vyplácaná rovnaká suma po celý čas, alebo si radšej zvolíte zvyšujúcu sa sumu mesačného dôchodku.

Ak sa rozhodnete pre postupné zvyšovanie dôchodku, zo začiatku vám bude vyplácaná nižšia suma, ktorá sa bude postupne zvyšovať. S pribúdajúcimi rokmi vyplácaný dôchodok bude vyšší, ako keby ste si vybrali konštantnú sumu dôchodku.

Podľa vyjadrení Allianz SDSS, sporitelia jednoznačne preferujú konštantnú mesačnú rentu.

Druhé rozhodnutie musíte spraviť ohľadom pozostalostného dôchodku. Pozostalostný dôchodok zabezpečí, že v prípade úmrtia bude pozostalým vyplácaný dôchodok presne v rovnakej sume, v akej by bol vyplácaný aj samotnému zomretému sporiteľovi.

Túto výplatu pozostalostného dôchodku možno dohodnúť na jeden alebo dva roky. Údaje Allianz SDSS hovoria, že viac ako štvrtina seniorov má dohodnutý pozostalostný dôchodok.

Treba si však uvedomiť, že ak si vyberiete doživotný dôchodok s pozostalostným dôchodkom, váš dôchodok bude nižší, ako keby ste pozostalostný dôchodok dohodnutý nemali.

Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr ako mu bolo vyplatených 84 mesačných dôchodkov, dediči (resp. oprávnené osoby), majú právo na výplatu zvyšnej sumy, ktorá nestihla byť zomrelému vyplatená.

To znamená, že aj počas výplatnej fázy, sú dôchodky z 2.piliera dediteľné po dobu 7 rokov.

2021-05-11-vyplata-z-2-pilieraTAB
Pozn.: V tabuľke neporovnávame dôchodky v režime malá nasporená suma.
> späť